JESU TONDIBA TUONA TILI 21

1Ti den paadi leni ba ki kua ku ñinbiagu nni, ki teli Koso. Lan den fii ki fa ti den suagi liiga ki pundi Lode. Ti go den fii likani ki gedi Patala. 2Laa dogu nne ke ti den laa yaa ñinbiagu n baa duodi ki gedi Fenisi diema. Ti den kua ku niinni ki duodi ki caa. 3Tin den laa Sipila diema, ti den bali ki ŋa ma ti ganu po ki teli Sili ñinkunu ki pundi ki sedi Tili dogu nni. Tin den ye yaa ñinbiagu nni den baa jiini ku tuga likani. 4Ti den lingi ki laa bi ŋoadikaaba likani ki kali leni ba dana lele. U Tienu Fuoma den doagidi bipo ke ban waani Polo ke wan da gedi Jelusalema. 5Ti fiima daali n den pundi ti den fii. Bani leni bi puoba leni bi bila kuli den piadi ti hali ki ñani ti u dogu nni. Ti den gbaani u ñinkunu ki jaandi. 6Tin den cabi tiyaba, ti den kua ku ñinbiagu nni, ke bi mo lebidi ki kuni. 7Ti den fii Tili yeni ki suagi ki gedi Pitoleme. Lankani ke ti sancenli mi ñincianma nni de sedi. Ti den fuondi ti kpiiba yaaba n ye likani ki sedi leni ba dayenli. 8Lan den fii ki fa ti go den fii ki gedi Sesale. Lankani ti den cani Filipi, o Laabaaliŋamo wangika, ban den gandi yaa nileleediba siiga yendo. 9O den pia bisiaba naa, ke bi tie powandiana, ke bi moko den pua sawali. 10Tin den ye likani danaba, o sawalipualo, ban yi yua Agabusa, den ñani Jude ki cua tikani. 11O den taa Polo gbanñagidigu ki loli wani oba yaa taana leni o nii kuli ki yedi: “U Tienu Fuoma Yua yedi ke Jufinba baa loli ku gbanñagidigu na daano nanda yo Jelusalema, ki teni o bi nilanba nuu nni.” 12Tin den gbadi laa maama, tinba leni likani yaaba kuli den mia Polo ke wan da gedi Jelusalema. 13O den goa ki yedi: “Yi tiendi be n yeni ki buudi ki bua ki biidi n pali? N baa tuo ban loli nni, baa ki kpa nni moko, o Diedo Jesu yeli po, Jelusalema po.” 14Wan kaa den tuo ti tundi kaa lebidi o yama yeni, ti den cedi ki yedi: “Ti Diedo yanbuama n tieni.” 15Laa dana n den pendi ti den bogini ti tiadi ki baa ña Sesale ki gedi Jelusalema. 16Bi ŋoadikaaba siiga bi tianba den ciani ti ki gedini ti Minasono denpo, tin den baa caani yua. Minasono yeni den tie Sipila diema yua ki tie bi ŋoadikakpiaba siiga yendo. 17Tin den pundi Jelusalema, ti kpiiba den biali ti leni li pamanli. 18Lan den fii ki fa ti den yegi leni Polo ki gedi ki ban fuondi Jaka. Kilisiti n yini yaaba nikpeliba kuli moko den cua ki taani likani. 19Polo den fuondi ba ki togidi U Tienu n den tieni bi nilanba siiga yaala kuli kelima o yaa tuonli po. 20Ban den gbadi o maama, bi den kpiagi U Tienu. Lani bi den yedi o: “Ti kpiilo, a bani ke Jufinba siiga yaaba n tuo ki daani pundi niba tudatuda, ama bikuli nan baa pia li yankuali li balimaama kubima po. 21To, bi gbadi ke a bangi yaa Jufinba n yayadi ki ye bi nilanba dogi nni kuli ke ban cedi ki da go yaa ŋua Musa balimaama, ki da go kuani bi bila koanciagu, ki da go yaa ŋua Jufinba bogida mo. 22To, ti baa tieni lede? Laa pia tama ke [ku niligu baa taani kelima] bi baa gbadi ke a cua. 23Lanwani, ŋan tieni tin baa waani a yaala. Ti siiga niba naa ye, yaaba n niani U Tienu u ñoanianu. 24Ŋan taa ba, ki taani leni ba ki wali ki ñani li kuali, ki pa ban bili yaa panpaani ban baa ki kuo. Lanwani bi niba kuli baa bandi ke ban den gbadi apo yaala yeni tie faama, ki go bandi ke a moko baa ŋua li balimaama. 25Bi nilanba siiga yaaba n tuo ki daani yaa po, ti den diani bipo li tili ki yedi ke ti jagi ki bili ke ban kubi bi yula ki da je i buli padijiema kuli, ki da ŋmani mi soama, ki da ŋmani ti yansoadikaadi, ki go kubi bi yula leni mi conconma.” 26Lan den fii ki fa Polo den taa bi jaba yeni, ki taani leni ba ki wali ki ñani li kuali. Lani, o den kua U Tienu diegu nni ki waani bi ŋanbima dana n baa gbeni yaa daali, ban baa padi yua kuli po yaa padili. 27A danleleeda n den bua ki pundi, yaa Jufinba n den ñani Asi nni ki cua Jelusalema den laa Polo U Tienu diegu nni. Bi den maadi ki fiini ku niligu pala ki cuo Polo, 28ki tangi ki tua: “Isalele yaaba, cua mani ki todi ti. Yaa ja n tie na caa i kaani kuli ki bangi bi niba kuli ke tinba Jufinba leni li balimaama leni u naa kaanu kuli ki pia mayuli. O kuani baa Gilekinba U Tienu diegu nni mo, ki joagini u naa kaangagidiŋamu.” 29Bi den yedi yeni kelima bi den kpa laa ke Polo yegi leni Tilofima yua n tie nilamo, Efesa yua, Jelusalema nni. Bi den tama ke Polo kuani o U Tienu diegu nni. 30U dogu nni yaaba kuli yama den lengidi, ke bi ñani i kaani kuli ki sani ki taani. Bi den cuo Polo ki fuli ki ñani o U Tienu diegu nni. Lanyogunu bi den luoni ku buliñoajala. 31Ban den moandi ki bua ki kpa Polo, li laabaalo den pundi Loma minteela yudanciamo kani ke Jelusalema kuli den digi. 32Lanyogunu lanyogunu o den taa a minteela leni bi yudanba tianba ki sani ki gedi ku niligu kani. Ban den laa a minteela yudanciamo leni a minteela, bi den cedi kaa go pua Polo. 33O yudanciamo den nagini ki cuo Polo ki teni ke bi loli o kuseseli lie. Lani o den buali wan tie yua leni wan tieni yaala. 34Ku niligu siiga bine den tangi mine, bine mo n yaa tangi mine. Wan kaa den fidi ki bandi i moamoani kelima ku niligu fuugu po yeni, o den yedi a minteela ban kuani Polo bi diepaali nni. 35Polo n den pundi u ŋmaadokaanu kani, tiladi a minteela den yugidi ki tiebi o tanpoli kelima ku niligu pabiencianli po. 36Ku niligu den ŋua o ki tangi ki tua: “Kpa mani o.” 37Ban den bua ki kuani Polo li diepaali nni yaa yogunu, o den buali a minteela yudanciamo: “A baa tuo ki pa nni u sanu min maadi a bonlaba bi?” O den goa ki yedi o: “Naani a bani gileka maama bi? 38Lanwani ŋaa tie Ejipiti yua, yua n den fiini mi badiyiema ke laa waagi, ki den gedini niba tudanaa (4,000) mi fanpienma po ka?” 39Polo den goa ki yedi o: “N tie Jufi, ki tie Silisi diema Tasa dogu yua, yaa dogu n pia mi yulolima yua. N mia ŋa ŋan cedi min maadi leni ku niligu na.” 40O yudanciamo n den tuo, Polo den se u bonŋmaadokaanu po ki tia ba o nuu ban suo. Ban den suoni, o den maadi Ebilu maama ki yedi ba:

will be added

X\