JESU TONDIBA TUONA TILI 15

1Bi nitianba den ñani Jude nni ki cua Sili yaa Antiosa ki bangi ti kpiiba ki tua: “Yi yaa kua ku koanciagu nani Musa n bili maama, yi kan tindi.” 2Polo leni Banabasa den yie bipo ki waagi ki nia leni ba leni u paalu. Lani yaa po likani yaaba den jagi ki bili ke Polo leni Banabasa leni bi siiga bi tianba baa gedini laa maama Jelusalema, Jesu tondiba leni likani taanli nikpeliba po. 3Kilisiti n yini yaaba Antiosa po den todi ba li sancenli po. Bi den poandi Fenisi leni Samali diema kuli ki togidi bi nilanba n den lebidi ki daani maama, ki teni ke lanpo, bi kpiiba kuli pala mangi boncianla laa maama po. 4Ban den pundi Jelusalema, Kilisiti n yini yaaba, bi tondiba leni bi nikpeliba den biali ba. Bi den togidi U Tienu n den tuuni leni ba ki tieni yaala kuli. 5Li sua ke Falisieninba cagili siiga, bi tianba yaaba n den daani den fii ki yedi ke li tie tiladi bi nilanba n kua ku koanciagu ki go waani ba ban kubi Musa balimaama. 6Jesu tondiba leni bi nikpeliba den taani ki baa juogi laa maama po. 7Ban den juogijuogi hali boncianla, Pieli den fii ki yedi ba: “N kpiiba, yi bani ke li waagi leni U Tienu n den gandi nni yi siiga, ke min yaa wangi bi nilanba o Laabaaliŋamo maama, ke ban tuo ki daani. 8U Tienu, yua n bani bi niba pala kuli den tieni bipo siedi wan den puni ba U Tienu Fuoma Yua nani wan den puni ti moko maama. 9Waa den tieni gagidimaba tinba leni bani yaa siiga kelima o den ŋuudi ki ŋanbi bi moko yaa pala kelima ban den daani yeni po. 10Lanwani be yaa po ke yi moandi ki baa biigi U Tienu, ki bua ki tuni bi ŋoadikaaba yaa tugili ke tinba leni ti yaajanba kuli n kaa den fidi ki tugi yaali. 11Ama, ti daani ke ti tindi kelima ti Diedo Jesu ŋanbili po, nani bani moko yeni.” 12Li nitaanli yeni kuli den ŋmini suo ki cengi Banabasa leni Polo n bi togidi U Tienu n den teni ke bi tieni yaa bancianma leni yaa bonlidikaala bi nilanba siiga. 13Ban den maadi ki gbeni, Jaka den yedi: 14“N kpiiba, cengi mani nni. Simono togidi U Tienu n den kpa noanli ki laa bi nilanba po maama, ki gandi bi siiga yaa niba n baa tie o nibuolu. 15Laa maama taa leni bi sawalipuaba maama nani lan diani i Diani nni maama ki yedi: 16‹Lani yaa pendi, n baa goa ki cua Ki go sieni Dafidi diegu, yaagu n baa. N baa fiini ku diegbenbuona, Ki go maa ki sieni gu. 17Lanwani yaa nisaaliba n sieni kuli baa lingi o Diedo, Bani min yini yaaba ke ban tua n niba yeni. 18O Diedo, yua n tiendi wan jagi yaala, Hali yogu yeni n yedi yeni.› ” 19Jaka den pugini ki yedi: “Lani yaa po min sua yaala tie ke tin da bili bi nilanba po yaala n pa, bani yaaba n lebidi ki ŋoadi U Tienu yeni. 20Ama tin diani ki waani ba ke ban kubi bi yula, ki da biidi bi yula ki je i buli padijiema kuli, ki go kubi bi yula leni mi conconma buoli, ki da ŋmani ti yansoadikaadi ki da ŋmani mi soama. 21Kelima ki cili hali yogu li den pia dogu nni kuli yaaba n wangi Musa balimaama, kelima bi den cogi ma mi fuodima daali kuli li balimaama bangima diena nni.” 22Lane Jesu tondiba leni bi nikpeliba leni Kilisiti n yini yaaba kuli den sua ke li pundi ban gandi bi siiga bi nitianba, ki soani ba ban yegi leni Polo leni Banabasa ki gedi Antiosa. Bi den gandi Jude ke bi yi o Basabasa, leni Silasa, bani bi kpiiba n den jigindi yaaba. 23Bi den soani ba leni li tili ke li yedi: “Tinba, yi kpiiba, Jesu tondiba leni bi nikpeliba, ti fuondi yinba yaaba n tie nilanba ki tie ti kpiiba ki ye Antiosa, Sili, leni Silisi yaa diema nni kuli. 24Ti gbadi ke ti siiga yaaba bi tianba den gedi yipo, tin ki den teni yaaba ñoabonliba kuli, ke bi ban maadi yi yaa maama n yagi yi yama ki jieni yi. 25Li tie lani yaa po ke tikuli taani yanyenma ki sua ke li ŋani tin gandi bi niba ki soani ba ban yegi leni ti buakaaba Banabasa leni Polo, 26yaaba n den luni bi miana ti Diedo Jesu Kilisiti yaa yeli po. 27Lani yaa po ti soani yikani Jude leni Silasa ke ban yaadi ki maadi yi tin diani yaala li naa tili nni. 28U Tienu Fuoma Yua leni tinba kuli taa yanyenma ki sua ke li ŋani tin da tuni yi tugitoali kali yaali n tie tiladi na. 29Lani n tie yin kubi yi yula ki da je i buli padijiema ki da go ŋmani mi soama, ki da ŋmani ti yansoadikaadi, ki go kubi yi yula ki da conbi conconbuoluba kuli. Li baa ŋani yipo yin yaa kubi yi yula ki da tieni lankuli. U Tienu n waani ti tiyaba!” 30Lani Kilisiti n yini yaaba den cabi bi tondiba yeni ke bi guani Antiosa. Bi den teni li tili yaa niligu n den taani yeni. 31Bi den cogi li ke li mangi ba ki go paagi bi pala. 32Jude leni Silasa, yaaba n tie bani biba sawalipuaba, den tundi bi kpiiba ki paagi bi pala ke ban yaa se ke li pa li dandanli nni. 33Ban den tieni likani danaba, bi kpiiba den cabi ba leni mi yanduanma ke ban lebidi ki guani yaaba n den soani bipo. 34[Ama Silasa den sua ke li ŋani wan go sedi likani waamu.] 35Polo leni Banabasa den waagi Antiosa, bani leni nitoaba boncianla ki bangi ki go wangi o Diedo maama. 36Danaba n den pendi, Polo den yedi Banabasa: “Tin guani tin den wangi o Diedo Laabaaliŋamo yaa dogi nni kuli, ki ban le lan tie ti kpiiba po maama.” 37Banabasa den bua ki taa Jan ban yi yua Maka wan yegi leni ba. 38Ama Polo den sua ke laa pundi ban go taa yua n den paadi leni ba Panfili diema nni kaa go ciani ba bi tuonli nni. 39Mi niama den tieni bi siiga hali ke bi paadi leni biyaba. Banabasa den taa Maka ki kua ku ñinbiagu ki duodi ki gedi Sipila kpendegili po. 40Polo den gandi Silasa wan yegi leni o. Bi kpiiba den mia o Diedo wan yaa ŋanbidi opo, ke o fii ki gedi. 41O den goagoadi Sili diema leni Silisi yaa diema nni kuli ki pugindi Kilisiti nitaana li papaali.

will be added

X\