JESU TONDIBA TUONA TILI 1

1Tewofila, min den kpa diani yaa tili nni n den togidi Jesu n den cili ki tiendi yaala ki go bangi yaala, 2ki taa ki pundi hali yaa daali ke o den doni tanpoli. Hali ke o daa doni, U Tienu Fuoma Yua paaciamu po, o den teni o ñoabona o tondiba wan gandi yaaba. 3O fala puoli, o den doagidi o yuli bipo, ki waani ba yaa bonla n yaba ki tie siedi ke laa pia niama ke o go fo. Hali dana piinaa o den doagidi o yuli bipo ke bi laa o, ke o yen maadi leni ba U Tienu diema maama fuuli. 4Dayenli wan den ye leni ba, o den yedi ba: “Yin da ña Jelusalema, ama yin guudi Baa n den niani yaa ñoanianu, yin den gbadi ke n maadi yaala yaa maama. 5Kelima Jan den batisi leni mi ñima, ama li kan cie danaba ke yi baa baa U Tienu Fuoma Yua yaa batisima.” 6Bi ŋoadikaaba n den taani, bi den buali o ki yedi: “O Diedo, naani yaa yogunu n tie na yo ke a baa teni Isalele buolu yaaba n goa ki diedi bi diema bi?” 7O den goa ki yedi ba: “Laa tie yinba ka n bandi Baa n bili yaa yogini leni li dana kelima wani oba yaa bali po. 8Ama yi baa baa u paalu U Tienu Fuoma Yua yaa jiidi yipo yaa yogunu, yi baa tie n siedinba Jelusalema nni, Jude po leni Samali kuli, hali ki pundi ŋanduna banlu kuli.” 9Jesu n den yedi yeni, o den doni ban se ki nua o yaa yogunu. Ku tawaligu den doagini o bi nuni po. 10Wan den caa yaa yogunu ke bi yaa ki nua tanpoli, jaba lie yaaba n laa ti tiapiendi den doagidi bi yula bipo ki yedi: 11” Yinba Galile yaaba, be yaa po ke yi baa se ki diidi tanpoli nanda? Wani Jesu, yua n ñani yi siiga ki doni tanpoli po, baa goa ki cua nani yin laa ke o gedi tanpoli po maama.” 12Lani, bi den jiidi Olifie Tiidi juali ki guani Jelusalema. Li juali yeni leni Jelusalema banli tie kilo dajenbiyenga. 13Ban den pundi, bi den kua li dieli nni ki doni li dietuadili po ban den maani ki taagi naankani. Li den tie: Pieli, Jan, Jaka leni Andile, Filipi leni Toma, Batelemi leni Matiyu, Alife bijua Jaka, leni Simono ban yi yua o Yankuadaano, leni Jaka bijua Jude. 14Bikuli den pia yanyenma ki yen taandi ki jaandi kaa cedi, bani leni bi puoba, leni Jesu naa Maliyama, leni Jesu waamu. 15Laa dana nni Pieli den fii ki sedi o kpiiba siiga, bani yaaba n den taani ki bua ki pundi niba kobiga n piilie ki yedi: 16“N kpiiba, li den tie tiladi ke i Diani n kua, ke o U Tienu Fuoma Yua n den tuodi ki maadi yaala Dafidi ñoabu nni n tieni. O den tuodi ki maadi Judasa maama, wani yua n den ciani yaaba n cuo Jesu. 17Judasa den tie ti siiga yua ki taa leni ti tuonyenli. 18O den da u kuanu leni wan den tieni mi biadima ki baa yaa pani, ki baa likani ki tandi, ke o siiga pudi ke o nuadi kuli yayadi. 19Jelusalema yaaba kuli den bandi ke li tieni yeni, hali ke bi yi laa kuanu bi maama nni Akelidama lani n tie mi soama kuanu. 20To, li diani Pisominba tili nni: ‹O diegu n tua diegbengu, Oba kuli n da go yaa ye lienni.› Li go diani: ‹Nitoa n ga o tuonli.› 21Li pia yaaba n den yegi leni ti ti Diedo Jesu n da den ye leni 22ti yaa yogunu, ki cili hali Jan n den batisi o yaa yogunu, ki yaa caa hali wan den ti ñani ti siiga ki doni tanpoli po yaa daali. Li tie tiladi ke bi yaa siiga niyendo n taani leni ti ki yaa tiendi siedi ke Jesu fii bi tinkpiba siiga.” 23Bi den bili niba lie yela, Josefi ban go yi yua Basabasa ki go yi o Jusitusa, leni Matiasa. 24Lani bi den jaandi ki mia U Tienu ki yedi: “Ti Diedo, fini yua n bani bi niba kuli pala, waani ti bi naa niliediba siiga ŋan gandi yua 25ke wan tua Jesu tondo ki yaa tugi o tugili li naa tuonli nni, Judasa n den ŋa yaali ki gedi o kaanu.” 26Bi den toani tiatia ke li baa Matiasa po, ke o taani leni bi piiga n tondiyendiba.

will be added

X\