2 TIMOTE 2

1Lanwani fini n biga, yaa paagidi a pali yaa ŋanbili n ye Jesu Kilisiti nni niinni. 2Ŋan den gbadi n kani yaala siedinba boncianla nintuali, a mo n piani la bi nidugikaaba, yaaba mo n baa fidi ki yaa bangi nitoaba. 3Ŋan tuo ki ga fala leni nni nani Jesu Kilisiti yaa minteeliŋanli yeni. 4Yua n tie minteeli, ki bua ki mangi o toagoli-yudaano pali kan pa o yuli mi yema ŋantaadi po. 5Yua n tiini mi nuama kan baa i panpaani se wan sani nani ban bili maama. 6O kpakpaalo yua n tuuni o tuonli leni fala, n tie yua n baa kpa baa o tuonli ñuadi. 7Ŋan ga min yedi a yaala na, kelima o Diedo baa pa ŋa mi yanfuoma ŋan fidi ki bandi likuli. 8Ŋan yaa tiani Jesu Kilisiti po, yua n den fii bi tinkpiba siiga, wani yua n tie Dafidi puoliŋuanu nani min wangi yaa Laabaaliŋamo n yedi maama. 9Laa Laabaaliŋamo yaa po yo ke n laadi fala hali ke bi kpaani nni ti kpaadi nani n tie o nibiado yeni, ama baa kpaa U Tienu maama wani. 10Lani yaa po n tuo li kuli kelima bi nigandikaaba po, ke bani moko n baa yaa tindima n ye Jesu Kilisiti nni leni yaa kpiagidi n kan gbeni. 11Mine n tie mi madugikaama: Ti yaa kpe leni o, Ti baa ye ki fo leni o moko. 12Ti yaa juuni fala nni, Ti baa diedi leni o. Ti yaa nia o, O mo baa nia ti. 13Tinba yaa tie wan baa fidi ki dugi yaaba po, Wani n wani n tie tin fidi ki dugi yua po, Kelima o kan tieni yaala n baa nia wan tie maama. 14Ŋan yaa tiadi ba laa maama kuli, ki tundi ba U Tienu nintuali ke ban da nia leni biyaba mi maama bundima po kelima laa pia todima baa waamu, li yaa tie ki bolini yaaba n gbadi ma yaaka. 15Ŋan moandi ki doagidi U Tienu nintuali ke a tie ban biigi ki pagi yaa nilo, nani yaa tuonsoanlo n kaa jie i fe o tuonli po, ama ki wangi i moamoani maama ke li tiegi. 16Ŋan sani ki foagidi leni mi mafanma yaama n nia li dandanli, kelima yaaba n kubi ma baa suagi liiga U Tienu yiema nni yogunu kuli. 17Bi maama tie nani yaa nabiadili n lugi ti gbanandi yeni. Imene leni Fileta tie bi yaa siiga yaaba. 18Bi den yaadi ki ŋa i moamoani, ki yedi ke bi tinkpiba fiima pendi, ki guliti bi tianba dandanli. 19Baa yeni, U Tienu n pu yaa tanpuuli se bonŋanla, ki ñii mi naa maama po: «O Diedo bani o yaaba,» leni: «Yua n yedi ke o tie o Diedo yua kuli n sani ki ŋa mi biadima.» 20Li diecianli nni a kan le yaa tadimu n tie wula leni ŋanjilifa bebe ka, a go baa le yaamu n tie ti daadi leni ti tandi moko. Mu taditianmu ye yaa tuona n pia ti kpiagidi po, mu tianmu mo a tuonfana po. 21Lanwani o nilo yaa ŋanbi o yuli ki paadi leni min maadi yaa biadima maama na kuli, o baa tie nani yaa tadiga n tie a tuonkpiaga po yeni, o canbaa n gagidi yaaga o tuonli po ke ki pia mi fuoma ki bogini ki dagidi yaa tuonli n ŋani kuli po. 22Ŋan sani ki ŋa bi nipanba bonbuaka-biadila, ki yaa lingi mi teginma, li dandanli, mi buama, mi yanduanma ki taani leni yaaba n jaandi o Diedo leni li papienli. 23Ŋan yie yaa niama n ŋua mi yanluoma, kelima a bani ke mi fiindi a koana. 24Kelima laa pundi o Diedo naacemo n yaa pia a koana, ama wan yaa tie yua yaa yama n dingi bi niba kuli po, ki yaa pia mi bangima paabu ki go yaa pia li juunli. 25Wan go yaa tie yua n tundi yaaba n yiedi opo leni mi dingima, ki yaa sugini U Tienu n pa ba ban lebidi bi yama, ki fidi ki bandi i moamoani, 26lani n tie ban go goa ki baa bi yama ki ña Sutaani jogidi nni yii n den cuo ba ki teni ke bi tiendi o yanbuama.

will be added

X\