2 TIMOTE 1

1Mini Polo yua n tie Jesu Kilisiti tondo kelima U Tienu yanbuama po, wan soani yua min yaa wangi wani U Tienu n den niani yaa miali n ye Jesu Kilisiti nni yaa maama. 2N diani li tili fini Timote n bibuadiga po. Ti Baa U Tienu leni ti Diedo Jesu Kilisiti n pa ŋa li ŋanbili paabu leni mi yanduanma ki go gbadi apo mi niñima. 3N tuondi U Tienu min tuuni yua po leni yaa pali siedi n ŋani, nani n yaajanba n den tuuni opo maama. U yensiinu leni ku ñiagu kuli n yaa jaandi U Tienu, n miadi o apo ki tuondi o kaa cedi. 4N tiadi a ninsiidi ki bua ki le ŋa boncianla n pali n go mangi lan kandi. 5N go tuondi U Tienu kelima n tiadi a dandanmoanli po, a yaa Lowisa leni a naa Yunisa n den kpa pia yaa dandanli buolu, n bani cain ke a moko pia laa dandanli. 6Lani yaa po n bua ki tundi a ŋan yaa tigi nani mi fantama yeni U Tienu n den puni a yaa ŋanbili-paabu min den maani apo n nii yaa yogunu. 7Kelima U Tienu ki puni ti yaa Fuoma n pia i jeje, o puni ti yaa Fuoma n pia li papaali leni mi buama leni li yukubile. 8Lanwani ŋan da jie i fe ŋan tiendi yaa siedi ti Diedo po yaa po, leni mini o kpaadili po moko. Ŋan taani leni nni o Laabaaliŋamo fala nni kelima U Tienu paalu po. 9O den faabi ti ki yini ti yaa yiinu n gagidi. Waa den tieni yeni kelima ti tuonŋama po ka, li tie kelima o yanjagili leni o ŋanbili po, wan den tieni tipo yaala Jesu Kilisiti nni hali ke ŋanduna daa tagi. 10Ti Candaano Jesu Kilisiti cuama ŋanduna nni doagidi tipo laa ŋanbili moala. Wani Jesu den paadi mi kuuma paalu ki doagidi tipo li miali, yaali n baa ye hali yaa yogunu kuli, kelima o Laabaaliŋamo wangima yaa po. 11U Tienu den puogi nni ke min tua laa Laabaaliŋamo wangika leni o tondo leni o bangika. 12Li tie lani yaa po ke n laadi yaa fala n tie na moala, ama mii jie i fe lipo baa waamu kelima n bani min daani yua, ki go bani ke o pia u paalu ki baa fidi ki kubi n pianlia hali li daali n pundi. 13Ŋan den gbadi n kani yaa mamoanma baa tie apo li bontogidikaala. Ŋan yaa ŋua ma, ki se ke li pa li dandanli leni mi buama nni, tin pia yaala Jesu Kilisiti nni. 14Ŋan yaa kubi U Tienu n den piani a yaa pianmoanli kelima o U Tienu Fuoma Yua yua n ye ti niinni yaa paalu po. 15A bani ke ti Diedo yaaba yaaba n ye Asi diema lebidi ki ŋa nni. Fijela leni Elimojena tie bi siiga yaaba. 16O Diedo n yaa gba Onesifola leni o deni yaaba po mi niñima kelima o den yen duani n yama ki mangidi n pali, waa den jie i fe n kpaadi po. 17Wan den cua Loma yaa yogunu o den tieni ania ki lingi nni hali ki laa nni. 18O Diedo n gbadi opo mi niñima o goacuama daali. A bani ki cie nilo kuli wan den todi nni yaa todima kuli min den ye Efesa.

will be added

X\