2 TESALONIKA YAABA 3

1Ti kpiiba, ti majuodikaama tie mine: Yaa miadi mani U Tienu tipo ke o Diedo maama n suagi liiga ki yayadi, bi niba n jigini ma nani lan tie yi yaa siiga maama. 2Yin go yaa miadi o mani wan faabi ti leni bi nibiadiba leni yaaba n bia ke li kandi, kelima bi niba kuli ka tuo li dandanli. 3Ama o Diedo tie tin fidi ki dugi yua yaa po. O baa teni yin yaa se ke li pa bonŋanla, ki kubi yi ke o Biado n da paadi yi. 4Ti pia yipo laa dugidi o Diedo nni ke yi tiendi ki go baa tiendi tin den puogi yi yaala kuli. 5O Diedo n gobidi yi yantiana yin yaa pia U Tienu buama leni Kilisiti yaa juunli. 6Ti kpiiba, ti Diedo Jesu Kilisiti yeli po ti waani yi ke yin paadi leni yi kpiiba yaaba n tie kpadijedanba kaa ŋua tin bangi yi yaa bangima. 7Yinba yiba bani lan pundi yin yaa togidi ti maama. Tin den ye yi siiga, tii den yie a tuona. 8Tii den di oba kuli jiema fanma fanma, ama ti den tuuni li tuonli u yensiinu leni ku ñiagu kuli ki laadi fala ke ti yema n da tua oba kuli po tugili. 9Laa tie ke tii den pia li bali ka, ama ti den tiendi yeni kelima ti den bua ki ŋa yipo li bontogidikaala. 10Tin den ye yi siiga ti den waani yi line: «Yua n ki bua ki soani n da je moko.» 11Ti maadi yeni kelima ti gba ke yi siiga bi nitianba yie kaa tuuni tuonliba kuli, ama ki goadi leni bu tingbangbaabu. 12Ti waani laa niba, ki tundi ba kelima o Diedo Jesu Kilisiti yeli po, ke ban yaa tuuni li tuonli leni mi yansoangima, ki baadi bi jiema. 13Ti kpiiba, yin da coagi leni a tuonŋama tienma. 14Yi yaa sua ke niloba ki tuo ki ŋua tin bili yipo yaala li naa tili nni, yin faami opo ki da pia ŋantaado leni o, ke i fe n cuo o. 15Yin da nua o ke o tie yi yibali ka, ama yin yaa nua o mani ke o tie yi kpiilo ki tuodi ki tundi o. 16Mi yanduanma Diedo, wani oba n yaa puuni yi mi yanduanma u yogunu kuli yi yema buoli kuli nni. Wani o Diedo n yaa ye leni yikuli. 17Mini Polo n diani yaa fuondi n tie na leni n nuceli. Min diani yaa tila kuli, n tiendi n maalima yeni. Lan tie min dangi maama. 18Ti Diedo Jesu Kilisiti yaa ŋanbili n yaa ye leni yikuli.

will be added

X\