2 PIELI 2

1Bi sawalipua-faadanba mo den ye Isalele yaaba siiga. Bi bangi-faadanba baa ye yi moko yaa siiga yene. Bi baa boandi ki kuani mi bangitudikaama yi siiga nni, yaama n baa bolini bi niba. Bi baa yie o Diedo yua n den da ki faabi ba, ki cuani bi yula po yaa bolinma n baa baa bipo tontoni. 2Niba boncianla baa ti ŋoadi ba bi cancaginyema nni, ki teni bi niba n sugidi i moamoani sanu. 3Kelima bi bangi-faadanba yeni ŋaliŋabuama po bi baa baadi yi kani li baali ban bungi ki ñani yaa bangifaama po. Bi bujiali cuonu bili bipo hali yogu ki kpendi, bi bolinma mo kan go waagi ki cua. 4U Tienu naa den cedi yaa malekinba n den tieni ti tuonbiadi, ama o den luni ba li biigili yaa kuli nni, ban kubi ba naankani hali ti buudi daali. 5Waa den cedi o ŋandunkpialo moko, ama o den faabi Nowe yua n den tie mi teginma mawangika leni niba lele, wani U Tienu n den soani ki tabolinkaaga ŋanduna nni o niyiekaaba po yaa yogunu. 6Wani U Tienu go den buni ki cuo Sodoma leni Gomola ki buoni yi ke yi tua fantanpienma. O den teni ke i dogi yeni tua nannanli, U Tienu yiekaaba yaaba n baa yuandi ki cua po. 7Ama o den ga Loto miali, wani yua n den tie niteginka ki yagi o yama boncianla kelima laa nibiadiba cancaginyema po. 8Daali kuli laa niteginka den ye bi siiga leni ti yanyagiciandi kelima wan nua ki go gba ke bi tiendi yaa biadima po. 9Lankuli yaa po ti laa ke o Diedo bani ki faabi yaaba n fangi o leni mi biigima, ki go bani ki sieni yaaba n ki tiegi ki faligi ba ti buudi daali. 10O bujiali cuonu n baa cuo yaaba ki cie tie yaaba n ŋua bi gbanandi bonbuakaala yaala n joagini, ki go fali o Diedo bali. Laa bangi-faadanba pia ti japaadi leni yaa tuli n pa, baa jie ki sugidi baa malekinba yaaba n pia ti kpiagidi. 11Baa malekinba yaaba n pia u fidu leni u paaciamu ki cie bi bangi-faadanba yeni kan sugi ba ki kuli ba o Diedo kani. 12Ama laa niba tie nani ti yandi yeni yaadi n ye ban cuo ki kodi po. Bi sugidi ban ki bani yaala. Bi baa kpa ba nani ti yandi yeni. 13Bi go baa baa ban tieni yaa biadima kuli yaa panpaani. Bi mangidi bi pala ki tiendi bi bonbuaka-biadila baa u yensiinu. Bi biidi ki joagini. Bi go mangidi bi pala ban boandi ki di leni yi yaa yogunu. 14Bi nuni gbie leni mi conconma. Bi kan tieni tuonbiadi ki guo. Bi boandi ki dadi yaaba n tadi, ki gbie leni mi ŋaliŋabuama. U Tienu solindi jagi bi yula po. 15Bi ŋa yaa sanu n tiegi, ki yaadi ki ŋoadi Beola bijua Balaama n den tagi yaa sanu, wani yua n den bua ki baa yaa panpaani n ki tiegi. 16Ama o ŋunñua, yaa yanga n ki maadi, den funi leni o o tagili po ki maadi nani o nisaalo n maadi maama, ki teni ke o sawalipualo yeni yanpiima sedi. 17Bi bangi-faadanba yeni tie nani yaa ñinbuna n kaa go pia ñima, ki go tie nani ku tafaaciangu n figi ki kaadi yaa tawala yeni. U Tienu bili bipo yaa kaanu n tie li biigicianli. 18Bi gbie leni ti japaadi ki maadi yaa macianma n ki pia mayuli. Bi boandi ki dia leni ti gbanandi bonbuakaala yaaba n faabi leni bi niyaadikaaba yeginu ke li daa waagi. 19Bi niani ba ke bi baa baa mi faabima, ama bani biba tie ti joagindi yonbi, kelima nilo kuli tie yaala n diedi o yaa yonbo. 20Kelima li yaa tie ke yaaba n den faabi leni ŋanduna joagindi kelima ti Diedo, Jesu Kilisiti o Candaano yaa bandima po, bi yaa go kua lienni ke ti paadi ba, bi juodima baa bia ki cie bi cilima. 21Bi yaa den bandi mi teginma sanu den baa tu bipo ki cie ban bandi ki lebidi ki ŋa ban den baa yaa balimaama n gagidi ki ŋani yeni. 22Li tie bipo nani yaa kpanjama n tie moamoani na n yedi yaala: “O sangbanlo goa ki dini o siindi,” leni: “Bi wali o duoñua ke o goa ki labini ti moamoadi nni.”

will be added

X\