2 PIELI 1

1Mini Simono Pieli, Jesu Kilisiti naacemo leni o tondo, n diani li tili yipo, yinba yaaba n taa leni ti ki baa yaa dandanli n tie bonmoanla, kelima ti Tienu leni Jesu Kilisiti ti Candaano teginma po. 2Li ŋanbili leni mi yanduanma n yaa pugidi yipo boncianla, kelima U Tienu leni ti Diedo Jesu yaa bandimoanma po. 3U Tienu yaa paaciamu po, o den puni ti li bonla kuli yaala n baa todi ti li miali nni leni U Tienu tuoma nni, ki teni ke ti bandi wani yua n den yini ti o kpiagidi leni o ŋanbili po. 4Li tie lani yaa po ke o puni ti wan den niani yaa ñoanianciami yi n tie bonbuadimoanla, ke yin tua yaaba n pia U Tienu tagu kelima yini yaa po, ki faabi leni mi yanbuabiadima n cuani yaa joagindi ŋanduna nni. 5Kelima lankuli yaa po yin moandi mani bonŋanla ki yaa pugidi yi dandanli po u tagiŋamu, ki go yaa pugidi u tagiŋamu po mi bandima, 6ki go yaa pugidi mi bandima po li yukubili, ki go yaa pugidi li yukubili po li juunli, ki go yaa pugidi li juunli po U Tienu tuoma, 7ki go yaa pugidi U Tienu tuoma po mi kpiilibuama, ki go pugidi mi kpiilibuama yeni po mi buamoanma. 8Kelima laa bonŋanla yaa ye yi niinni ki pugidipugidi, li baa teni yin yaa tuuni, ki go teni yin yaa kpedi ti Diedo Jesu Kilisiti yaa bandima nni ki pugidi. 9Ama yua n kaa pia la, o tie juamo, ki sundi ke U Tienu ñani opo wan den tieni yaa tuonbiadi hali yogu ki ŋanbi o. 10Lani yaa po n kpiiba, yin moandi mani ki cie mi kpiama, ki teni U Tienu n yini yi ki gandi yi maama n yaa se ki pa bonŋanla. Kelima yi yaa tiendi yeni yi kan tudi ki baa hali abada. 11Yeni, yi baa baa U Tienu n luodi ki yaani yipo ti Diedo leni ti Candaano Jesu Kilisiti diema yaama n kan pendi hali abada yaa niinni. 12Li tie lani yaa po ke n baa tiadi yi laa bonla yogunu kuli baa ke yi bani la, ki go se ke li pa yin baa yaa moamoani bangima nni. 13N sua ke li pundi min tigini yi leni laa tiadima hali ke n da ye li naa gbandieli nni, lani n tie n gbanandi, 14kelima n bani ke n baa ña n gbandieli yeni niinni ke li kan go waagi, nani ti Diedo Jesu Kilisiti n den doagidi npo maama. 15N go baa tieni ania ki teni ke n yaa ti ye, yi baa fidi ki yaa tiani laa bonla po yogunu kuli. 16Tin den waani yi ti Diedo Jesu Kilisiti goacuama leni o paalu maama, tii den ŋua bi niba n bungi ki ñani yaa telimi leni bi nunfanbu ka. Ama ti den laa o bali kpiagidi leni ti nunceli. 17O den baa ti jigidi leni ti kpiagidi U Tienu yua n tie Baa yaa kani. Li tie yaa yogunu ke u nialu den ñani U Tienu bali kpiagidi nni ki yedi: “One n tie n Bijabuadiga, n pali n mani yua yaa po hali boncianla.” 18Ti den gbadi u nialu yeni tiba ke u maadi tanpoli po tin den ye leni o yaa juali n gagidi ki ŋani yuli po yaa yogunu yo. 19Lanwani ti dugi ke bi sawalipuaba maama tie moamoani cain. Li pundi yin fangi laa maama bonŋanla, kelima mi tie nani yaa fidisanga n yieni yaa kaanu n biigi niinni yeni hali lan baa fandi, mi yenma n yendi, ke ki tiŋaŋmabiga mo n pudi yi pala nni. 20Yaala n tugi li yuli tie line, yin bandi ke oba kan fidi ki bundi baa mayenma yaa sawali maama n ye i Diani nni o yuli po, 21kelima sawali maamaba kuli ki den tieni o nisaalo yanbuama po. Ama o U Tienu Fuoma Yua n den tudi ba ke bi maadi U Tienu n yedi yaala.

will be added

X\