2 KOLINTA YAABA 8

1Ti kpiiba, ti bua yin bandi U Tienu ŋanbili n doagidi maama Kilisiti n yini yaaba Maseduana diema nni yaa siiga. 2Baa ke bi den laa fala hali boncianla kelima yaa biigima n den kpendi bikani yaa po, bi pamankandikaali po bi den puni mi todima leni ti bulicindi baa leni bi luobiadima. 3N tieni bipo siedi ke bi den puni mi todima nani ban fidi maama bi yama po, baa ki cie bi fidu banlu moko. 4Bi go den mia ti leni i tigini boncianla yaa ŋanbili n tie ke ban fidi ki taani leni nitoaba ki todi U Tienu nigagidiŋanba. 5Bi den tieni ki cie tin den tama maama, kelima bi den kpa puni bi yula o Diedo, ki yuandi ki puni tinba mo bi yula, U Tienu yanbuama po. 6Lanwani ti den mia Tita wan soani laa todima tuonli ki dudi, nani wan den cili li yikani maama. 7Yi pia li bonla kuli ke li dagidi. Lan tie li dandanli leni mi mawangima, mi bandima leni mi buama tipo, yin doagidi ke yi pia li bonla kuli ke li dagidi mi naa todima nni moko. 8Mii bili yipo n ñoabonbilikaali ka, n togidi nitoaba yaa yankuale ki bua ki biigi ki le yi buama yaa tie buamoanma. 9Yi bani ti Diedo Jesu Kilisiti ŋanbili, wani yua n den tie piado den tua luodo kelima yi yaa po, ke o luoma yeni teni ke yi mo n baa lan kandi. 10N waani yi min sua yaala laa todima po. Li ŋani yipo yin tieni ki dudi yin den cili yaala. Yinba yaaba n den kpa bua ki tieni laa todima, ki cili ki tieni hali jeli mo. 11Lanwani, moala yin soani ki dudi, ke nani yin den pia li yankuali ki cili maama, yin go yaa pia laa yankuali buolu ki tieni ki dudi yeni, nani yi fidu n dagidi maama. 12O nilo yaa pia li yankuali ki baa tieni mi todima, U Tienu baa ga la ki nua o piama banlu, ki naa nua wan ki pia yaala. 13Laa tie ke n bua yin kua mi luoma nni nitoaba todima po ka, ama ke likuli n yaa da. 14Moala yin pia yaala ke li sieni baa todi ba ban baa ban luo yaala, ke dayenli bani mo yaa pia ke li sieni ke yinba mo luo, ban todi yi, ke likuli n yaa da. 15Nani lan diani maama: «Yua n den wodi boncianla naa den pia ke li sieni, yua n den wodi waamu mo, laa den poadi o.» 16U Tienu n baa i tuondi leni wan teni ke Tita pia laa yankuali nani ti mo n pia yipo maama. 17Kelima o den tuo ti miabu ke o baa gedi yikani, wani oba yama den ye lienni hali maama ke o fii ki caa leni li yankuali. 18Ti soani o leni ti kpiilo yua yaa pagidi n yadi Kilisiti n yini yaaba siiga kelima o tuonli o Laabaaliŋamo po. 19Kilisiti n yini yaaba gandi o ke wan yaa tie ti yeginilielo mi naa todima tuonli nni. Ti kubi laa tuonli o Diedo kpiagidi po, ki bua ki doagidi ke ti moko yama ye lienni. 20Ti tieni yeni kelima tii bua tuotabiguba kuli leni ban piani ti tin cuani yaa todicianma. 21Kelima tii lingi yaala n ŋani o Diedo nintuali bebe ka, ti lingi la bi nisaaliba moko yaa nuni po moko. 22Ti go soani nitoa leni ba. O moko tie ti kpiilo, tin biigi yua i yogini boncianla ki sua ke o pia li yankuali. Moala o yankuali go yabidi kelima wan pia yipo yaa dugiciandi yaa po. 23Yaala n tie Tita yaa po, o tie n yeginilielo leni n tuonsoanlielo yikani. Ti kpiiba yeni mo tie Kilisiti n yini yaaba, yaaba n tie o kpiagidi yeni yaa tondiba. 24Lanwani yin doagidi mani Kilisiti n yini yaaba kuli po yi buama, ki go teni ban bandi ke ti pia moamoani leni tin jigini ti yula yipo bi nintuali yeni.

will be added

X\