2 KOLINTA YAABA 6

1Lanwani, nani tin taa ki tuuni leni U Tienu yeni, ti tundi yi ke yin da fali yin den baa U Tienu ŋanbili-paabu yaabu. 2Kelima o yedi: «Li ŋanbili yogunu, n den guani a miabu, Mi faabima daali n den faabi a.» Diidi mani, moala n tie li ŋanbili yaa yogunu moamoani, moala n tie mi tindima daali. 3Tii tieni oba n tudi liba kuli nni, ke ti tuonli n da tie ban baa fidi ki sugi yaali. 4Ama li bonla kuli nni ti moandi ki pia yaa siedi n ŋani bi niba kani nani U Tienu yaa naacenba yeni, kelima tin pia yaa toli o falaciamo nni po, mi luoma nni leni li paboanli nni kuli yaa po. 5Ti juuni leni ti puadi, a kpaadidiena nni, mi janjanma yaa siiga, ku coagingu nni, mi duanoanlima nni leni mi ñoalolima nni kuli. 6Ti moandi ki pia laa siediŋamo kelima ti yantugupiendi po, mi bandima po, li juunli po, li ŋanbili po, U Tienu Fuoma Yua po leni mi buamoanma po. 7Ti moandi ki pia laa siediŋamo kelima i moamoani maama po, U Tienu paaciamu po, mi teginma toatiadi tin moa leni yaadi, leni tin gaani ti yula leni yaadi kuli po. 8Ti go moandi ki pia laa siediŋamo ban kpiagidi ti leni ban fiagidi ti yaa yogunu kuli, ban pagi ti leni ban yuandi ti kuli. Bi nua ke ti tie boandi danba, baa ke ti tie moamoandanba. 9Bi go nua ti nani bi canba yeni baa ke bi bani ti bonŋanla, bi nua ti nani yaaba n baa kpe, ama ti fo. Bi wangi ti fala nani i tagili danba yeni, ama baa ku ti. 10Bi nua ti nani li pabiidili danba, ama ti pia li pamanli yogunu kuli. Bi nua ti nani a luoda, ama ti teni ke niba boncianla tua piada. Bi nua ti nani tii pia pu, ama ti pia li bonla kuli. 11Yinba Kolinta yaaba, tin maadi leni yi yeni, tii wuoni yi liba kuli. Ti luodi ki yaani yipo ti pala. 12Tii luoni yipo ti pala, ama yinba n luoni tipo yi yaa pala. 13N baa maadi leni yi nani n bila yeni, yi moko n luodi tipo yi pala. 14Yin da loli yi yula leni yaaba n kaa daani lan yaa tie nani ku naakpakpaadi-daagu yeni. Kelima mi teginma leni mi biadima pia be ŋantaado bi siiga? Mi yenma leni li biigili mo taani ki pia be bi siiga? 15Kilisiti leni Beliali baa dagidi leni biyaba lede? Yua n daani baa taani ki boagidi be leni yua n kaa daani? 16U Tienu diegu pia be ŋantaado leni i buli? Tinba mo n tie U Tienu yua n fo dieli, nani U Tienu wani oba n yedi maama: «N baa ye leni ba ki cuoni bi siiga ki tie bi Tienu, Bi mo baa tie n niba. 17Lani yaa po o Diedo go yedi: ‹Yin ña mani bi siiga Ki paadi leni ba, Ki da sii yaala n joagini kuli, Lani n baa ga yi.› 18N baa tie yipo yi Baa, Yinba mo baa tie n bonjala leni n bonpola. O Diedo U Paaciamu Kuli Daano n yedi yeni.»

will be added

X\