2 KOLINTA YAABA 5

1Ti bani ke ti gbanandi yaadi n tie nani li gbandieli, tin ye yaali yaa niinni li ŋandunli nni yaa bodi, ti pia li dieli tanpoli po, nisaalo n ki maa yaali, ke li tie U Tienu n maa yaali ke li baa ye hali yaa yogunu kuli. 2Ti ye leni fala ki duni li naa gbandieli nni kelima ti bua hali boncianla ki laa tin pia yaa dieli tanpoli po nani li liadili yeni. 3Kelima ti kan yaa ye mubili, ama ti baa yie ti tiadi. 4Ama, tin da ye li naa gbandieli nni, ti duni ki laadi fala ki go coagi. Laa tie ke ti bua ki landi ti naa gbanandi ka, ama ti bua ki laa ti gbananpandi, ke li miali n nali yaala n baa kpe. 5U Tienu den tagi ti laa lebidima po, ki puni ti o Fuoma ke mi tie nani i kpaaligi yeni. 6Lani yaa po ti jigi co yogunu kuli. Ti bani ke tin da ye ti gbanandi na niinni yaa yogunu, ti da foagi leni o Diedo. 7Kelima ti cuoni leni li dandanli, laa tie tin nua yaala ka. 8Yeni de, ti jigi co. Yaala n cie tipo tie tin ña ki ŋa ti diegu yaagu n tie ti gbanandi na, ki gedi ki baa ye o Diedo kani. 9Lani yaa po ti moandi ki baa mangidi o pali tin ye yaa gbanandi na niinni, leni tin ñani ti niinni kuli. 10Kelima li tie tiladi ke tikuli n sedi Kilisiti bujiakaanu kani, ke yua kuli n ga wan den ye o gbanandi nni ki tiendi yaala yaa panpaani, lan tie yaala n ŋani bi yaala n bia. 11Lanwani, kelima ti bani li fangili o Diedo po n tie yaala, ti moandi ki maadi ki guli bi niba. U Tienu bani ti cain, n sugini ke hali yi pala tugidi nni yi moko bani ti. 12Tii didi tieni ti yula siedi yikani ka. Ama ti puni yi u sanu ke yin yaa mangidi yi pala kelima tipo, ke yin fidi guani yaala bi nitianba yaaba n pagi bi yula leni ban nua o nilo maama, ki naa faami ki diidi yaala n ye o pali nni. 13Ti yaa luo mi yama, li tie U Tienu po, ti yaa pia ma mo, li tie yinba yaa po. 14Kilisiti buama die ti ki tigini ti. Ti sua ke niyendo yaa den kpe bi niba kuli po, lanwani bi niba kuli kpe. 15O den kpe bikuli po, ke yaaba n fo n da go yaa ye bi yucela po ka, ama wani yua n den kpe ki go fii bi tinkpiba siiga bipo yaa po. 16Lanwani moala liiga tii go nua oba kuli nani o nisaalo n nua bi niba maama. Baa ke ti den kpa nua Kilisiti nani o nisaalo n nua maama, moala tii go nua o yeni ka. 17O nilo yaa ye Kilisiti nni, o tie tagipanma, li bonkpelila pendi, li bonla kuli tua bonpanla. 18Lankuli ñani U Tienu kani, wani yua n teni ke ti mangi leni o kelima Kilisiti yaa po, ki puogi ti yaa tuonli n tie ki teni bi niba n goa ki mangi leni o. 19Kelima U Tienu den ye Kilisiti nni ki teni ŋanduna n goa ki mangi leni o, kaa coadi bipo bi tuonbiadi. O den puogi ti tin yaa wangi ke bi niba n goa ki mangi leni o. 20Lanwani ti tie Kilisiti badibaanba. Li tie nani U Tienu oba n maadi ti ñoana nni ki tundi yi. Ti miadi yi Kilisiti yeli nni: «Goa ki mangi mani leni U Tienu.» 21Wani Kilisiti yua n ki den bani tuonbiadi, U Tienu den teni ke o tua ti tuonbiadi tinba yaa po, ke timo n baa o yaa niinni U Tienu moamoansaali.

will be added

X\