2 KOLINTA YAABA 4

1Lanwani kelima U Tienu n gbadi tipo mi niñima ki puogi ti li naa tuonli yeni, tii luo li papaali. 2Ti yie yaala n pia i fe ki tiendi ŋasiili nni kuli, tii tiendi liba leni nunfanbiadibu, tii lu ki lebidi U Tienu Maama baa waamu. Ama ti doagidi i moamoani ki tendi ke bi niba kuli pala siedi dua tipo U Tienu nintuali. 3Tin wangi yaa Laabaaliŋamo yaa baa duagi, o duagi yaaba n bodi yaa po, 4bani yaaba n kaa daani po. Sutaani, yua n die ŋanduna, na juani bi yantiana, ke ban da le Kilisiti yua n tie U Tienu nannanli yaa Laabaaliŋamo kpiagidi yendi. 5Ti mawangima nni tii wangi ti yula ka, ama ti wangi Jesu Kilisiti o Diedo, ki yi ti yula yi naacenba kelima wani Jesu yaa po. 6U Tienu yua n den yedi: «Mi yenma n yendi li biigili nni,» teni ke mi yenma yendi ti pala nni, ki puni ti U Tienu kpiagidi yaa bandima yaadi n yendi Kilisiti nunga nni. 7Laa bonmoanla, ti kubi la ti tandi tiadi nni, ke lan doagidi ke laa paacianmoanu tie U Tienu yaa paaciamu yo, laa tie ti yaa yu ka. 8I falabuoli kuli mabindi ti, ama yii paadi ti. Ti yama yagini, ama ti jigi ki cenli. 9Bi yen wangi ti fala, ama U Tienu ki ŋa ti. Bi yen guliti ti, ama baa bolindi ti. 10Yogunu kuli ti tugi Jesu kuuma ti gbanandi nni ke wani Jesu miali mo n yaa doagidi ti gbanandi nni. 11Kelima tinba yaaba n da fo, ti ye mi kuuma nni yogunu kuli kelima Jesu po, ke wani Jesu miali n yaa doagidi ti gbanandi yaadi n baa kpe yaa niinni. 12Lanwani mi kuuma tuuni ti niinni, ama li miali tuuni yinba yaa niinni. 13Kelima ti pia yantiayenli ti dandanli nni nani lan diani maama: «N daani, lani yaa po ke n maadi.» Ti moko ti daani, lani yaa po ke ti maadi. 14Ti bani ke wani yua n den fiini o Diedo Jesu bi tinkpiba siiga baa fiini ti mo leni Jesu, ki teni ke tinba leni yinba kuli n taani ki sedi o nintuali. 15Tin laa yaa yema kuli tie yi yaa po, ke U Tienu ŋanbili n yaa pugidi niba boncianla po, ki teni ban yaa tuondi ki pugidi boncianla o kpiagidi po. 16Lani yaa po tii luo papaali. Baa ke ti gbanandi kpeligidi, ti niinni, ti pandi daali kuli. 17Kelima tin laadi yaa fala u naa yogunu po, naa tie pu ti yaa biigi o leni wan bogini tipo yaa kpiagidi n yaba ki kandi ki naa pia pendima maama po. 18Tii diidi bi niba n baa fidi ki le yaala ka, ama ti diidi ban kan fidi ki le yaala. Kelima bi niba n baa fidi ki le yaala pia mi pendima, ama ban kan fidi ki le yaala naa pia pendima.

will be added

X\