2 KOLINTA YAABA 3

1Naani ti didi go baa cili ki yaa tiendi ti yula po siedi bi? Bi ti baa bua nani nitianba n tiendi maama yaa tila n baa tieni tipo siedi yi yaa kani, bi ki mia yinba n diani tipo laa tila? 2Yinba yiba n tie tipo laa tili, yaali n diani ti pala nni, bi niba kuli n bandi ki go cogi yaali. 3Li doagidi bi niba kuli po ke yi tie Kilisiti tili, tin soani yaali. Laa tili naa den diani leni tidianñima ka, ama leni U Tienu yua n fo yaa Fuoma. Lii den diani a tana yaa walimu po ka, ama ti gbanandi yaa walimu po, lan tie yi pala po. 4Lani n tie tin pia yaa dugidi U Tienu po kelima Kilisiti yaa po. 5Laa tie ke ti tama ke ti fidi ki tieni liba kuli ti yucela po. Ama tin fidi yaala kuli ñani U Tienu kani. 6Wani n teni ke ti dagidi ki tua o ŋantaadipaano tuonsoanba ke laa ŋua leni yaa balimaama n den diani, ama ke li ŋua leni U Tienu Fuoma. Kelima yaa balimaama n den diani kpendinni mi kuuma, ama mi Fuoma puuni li miali. 7Lanwani li yaa tie ke li balimaama yaama n den diani mu tanpabimu ki kpendinni mi kuuma yaa den pia ti kpiagidi, hali yaala ke Isalele yaaba kan den fidi ki diidi Musa nunga kelima laa kpiagidi yaadi n baa pendi yeni n ñuliti maama po, 8laa pia kuli tama ke U Tienu Fuoma n soani yaa tuonli baa pia ti kpiagidi ki cie. 9Li yaa tie ke ti buudi cuonu yaa tuona yaa den pia ti kpiagidi yeni, laa pia kuli tama ke li moamoansaali yaa tuonli baa pia ti kpiagidi hali boncianla ki cie. 10Kelima lani yaa po yaala n den kpa pia ti kpiagidi naa den tie pu a yaa biigi ti leni ti naa kpiagidi, kelima ti naa kpiagidi yaadi n cie boncianla yaa po. 11Yaala n den tie bonpendikaala yaa den pia ti kpiagidi yeni, yaala n ye ki kan pendi hali abada baa pia ti kpiagidi boncianla ki cie. 12Li tie kelima ti pia laa suginma po yo ke ti ye leni ti dugidi. 13Tii tiendi nani Musa ka, wani yua n den fingi o nunga li cabili ke Isalele yaaba n da noanli laa kpiagipendikaadi juodima. 14Ama bi yama den pii. Hali dinla bi yaa cogi o ŋantaadikpelo Diani, laa cabili baa ye. Kelima li kan pigidi li yaa tie Kilisiti nni bebe yaaka. 15Hali dinla bi yaa cogi Musa tila, li cabili pii bi pala. 16Ama, bi yaa lebidi bi yama ki diidi o Diedo yaa yogunu, li cabili pigidi. 17To, nekanba lan yedi o Diedo yeni, li bagi mi Fuoma. O Diedo Fuoma n ye naani mo, mi faabima mo ye lankani. 18Tinba yaaba yaa nunmu n pigidi ke bi nua ti niinni o Diedo kpiagidi n ñuliti maama, U Tienu lebidi ti ke ti naani leni wani o Diedo yeni ki baadi ti kpiagidi ki pugidipugidi. O Diedo yua n tie mi Fuoma n tiendi lankuli.

will be added

X\