2 KOLINTA YAABA 2

1Lanwani n den jagi ki bili ke n kan goa yikani ke min da go biidi yi pala. 2N yaa biidi yi pala, ŋme n baa mangi n pali li yaa tie yinba min biidi yaaba yaa pala yaaka? 3N den diani yipo yeni kelima mii den bua ki baa li pabiidili yinba yaaba n baa mangidi n pali yaa kani. Kelima n dugi yipo ke n pamanli tie yikuli yaa pamanli. 4N den diani yipo leni li pabiidili leni li paboanli leni ti ninsiidi boncianla, laa den tie ke n bua ki biidi yi pala ka, n den bua ke yin bandi min pia yipo yaa buacianme. 5Niloba yaa den tieni yaala n cuani li pabiidili, laa tie ke o biidi mini bebe yaa pali ka, o biidi yikuli yaa pala yo, yaaka min yedi yi siiga nitianba yaa pala ke min da ti maadi ki pendi. 6Boncianla yi siiga n den funi leni laa nilo ki paadi leni o yeni dagidi, 7ke li di pundi moala yin tieni opo sugili ki baagi o, ke li pabiidicianli n da ti je o. 8Lanwani n mia yi ke yin doagidi opo yi buama. 9Min den diani yipo yeni, li tie ke n den bua ki biigi yi ki bandi yi yaa baa tuo ki yaa tiendi min yedi yaala kuli. 10Yin tieni yua po sugili, n moko tieni opo sugili. Min tieni yaala po sugili, li yaa tie ke n pia min baa tieni yaala po sugili, n tieni la Kilisiti nintuali kelima yi yaa po, 11ke Sutaani n da ti fidi ti, kelima ti bani o jagibiada po. 12Min den pundi Tilowasa dogu nni Kilisiti Laabaaliŋamo po, baa ke o Diedo den luodi npo u sanu likani po, 13mii den pia yanduanma, kelima mii laa n kpiilo Tita. Lani yaa po n den cabi Tilowasa yaaba, ki gedi Maseduana diema po. 14Tin yaa tuondi mani U Tienu, wani yua n teni ke ti paadi yogunu kuli Kilisiti nni. O teni ke ti yadi i kaani o bandima yaa nuulimanu. 15Ti tie U Tienu po nani Kilisiti nuulimanu yeni, ki go tie yeni yaaba n ye mi tindima sanu nni leni yaaba n ye mi bodima sanu nni po. 16Yaaba n ye mi bodima sanu nni yaa po, laa nuulu tie mi kuuma nuulu ki caani mi kuuma po. Yaaba n ye mi tindima sanu nni yaa po, laa nuulu tie li miali yaa nuulu ki caani li miali po. Ŋme n dagidi laa tuonli po? 17Tii tie nani bi niba boncianla yaaba n lebidi U Tienu maama ke man tua li baali, ama tinba, ti maadi U Tienu po leni li payenli wani U Tienu nintuali, Kilisiti nni.

will be added

X\