2 KOLINTA YAABA 12

1Li tie npo tiladi ke min kpiagi n yuli. Baa ke laa pia mayuli, n baa waani yi o Diedo bonlekaala leni o bondoagidikaala. 2N bani o nilo Kilisiti nni laa luo piiga n bina naa moala ke bi den duoni o hali tanpotuada taa kaanu. O yaa den ye leni o gbanandi bi o yaa den ye leni ti, mii bani, U Tienu bebe n bani. 3N bani ke bi den duoni laa nilo hali ŋalijani nni. O yaa den ye leni o gbanandi, leni o yaa den ye leni ti, mii bani, U Tienu bebe n bani. Lankani o den gbadi mi maama ke maa pia togida, ke li kua o nisaalo n maadi ma. 5N baa kpiagi n yuli laa nilo yaa po, ama n kan kpiagi n yuli n yuceli po, li yaa tie n tadingu po yaaka. 6Baa n yaa bi bua ki kpiagi n yuli, n kan bi yaa tie o yanluodaano, kelima n bi baa maadi moamoani. Ama n baa cedi ki kan kpiagi n yuli, kelima mii bua o nilo n jigini nni ki cie wan nua ke n tie yua na, leni wan gbadi ke n maadi maama. 7Ama ke min da gbengi n yuli leni ti japaadi, kelima laa bondoagidikaala n den ŋani maama po, li den tie naani i konkoni n ye n gbanandi nni, Sutaani yaa maleki yeni ke wan yaa kudi nni, ke min da gbie leni ti japaadi. 8N den mia U Tienu taalima taa ke wan ñani npo laa bonla. 9Ama o den yedi nni: «N ŋanbili dagidi apo kelima n paaciamu tuuni ki pundi li bianu ku tadingu nni.» Lani yaa po n baa kpiagidi n yuli ki pugidi n tadingu nni ke Kilisiti yaa paaciamu n yaa ŋua nni. 10Lani yaa po ke n mangidi n pali leni ku tadingu, leni ti sugidi, leni mi luoma, leni bi niba n faligidi nni, leni ban mabindi nni kelima Kilisiti po. Kelima yaa yogunu ke n tadi, laa yogunu yo ke n pa. 11Min kpiagi n yuli yeni, n tua nani o yanluodaano, ama yinba n teni ke n tua yeni, kelima li bi pundi yinbe n tieni npo siedi. Yaa tondiba n nua ke bi tie tondicianba yeni naa cie nni baa waamu, baa ke mii tie pu. 12Moamoani n den tieni yi siiga yaala n doagidi ke n tie Kilisiti tondo, lani n tie ke n juuni mi biigima kuli nni, ki tiendi sinankeeninba, li bonlidikaala leni mi bancianma. 13Be yaa bonla po ke n den ŋanbi Kilisiti n yini yaaba nitaana ya n ye kaanto po ki cie yinba yaa po, li yaa tie ke mii den tie yipo tugili yaaka? Tieni mani npo sugili ke n den tudi yipo yene. 14Diidi mani, n bogini ki kpendi yikani mi tataama nne. N kan yaa tie yipo tugili, kelima mii lingi yi piama ka, ama n lingi yinba yiba yo. Laa pundi ke a bila n taantaani ki bili li bonla bi danba po, kali bi bidanbe n taantaani ki bili bi bila po. 15Mini nba n baa pa n piama n yama po, ki go pa n yuli yipo. Naani n buama yaa pugidi yipo, yi yaa buama baa wadi npo yoo? 16To, li tie yeni, mii den tie yipo tugili, ama daalinba n tieni nunfanboe ki cuo yi. 17To, min den soani yaaba yikani, bi siiga niloba den fie yi ki teni nni bi? 18N den mia Tita wan gedi yikani, ki go soani ti kpiilo wan yegi leni o. Naani Tita den fie yi bi? Tii den pia yantiayenli kaa? Tii den ŋua fuuyenli kaa? 19Hali yogu yi tama ke ti bua ki saa ti yula po i moamoani yikani. Ama li tie Kilisiti nni leni U Tienu nintuali ke ti maadi. N buakaaba, tin maadi yaala yeni kuli tie ki baa todi yi yin suagi liiga li dandanli nni. 20N jie ke n yaa cua yikani, n kan sua ke yi tie nani min bua yin yaa tie maama, ki go jie ke yinba mo kan sua ke n tie nani yin bua min yaa tie maama. N jie ke n baa le yikani ku mafuugu leni li ponli leni li pabienli leni mi paadima leni ti sugidi leni ku tuotabigu leni ti japaadi leni yaala n tie sisindi sindi kuli. 21N jie ke n yaa cua, n Tienu baa miidi nni yi siiga. N jie ke n baa buudi kelima tianba po, bani yaaba n den kpa tieni ti tuonbiadi ki naa lebidi bi yama ki ŋa ban den kubi ki tiendi yaa joagindi leni yaa conconma leni yaa cagindi kuli yeni.

will be added

X\