2 KOLINTA YAABA 10

1Mini Polo n tundi yi kelima Kilisiti yumiinli leni o dingima po, mini yua n dingi yi siiga, ama n yaa foagi leni yi n tie nipaalo yipo. 2To, n mia yi ke n yaa cua yikani yin da tieni yaala n baa teni min yaa pia yipo ki mabinga. N nua ke li fidi min mabini bi nitianba yaaba n nua ke tin tiendi yaala yi siiga ŋua bi nisaaliba n nua maama. 3Baa ke ti tie nisaaliba, tii tiendi bu toabu nani bi nisaaliba n tiendi maama. 4Kelima tin togidi ti yibalinba leni yaa toatiadi naa tie bi nisaaliba yaadi, ti tie yaa toatiadi n pia U Tienu paalu, yu n fidi ki bolini yibalinba kaanpaali. 5Ti guli yanmaalima buoli kuli leni ti yantia-japaadi yaala n fii ki yie U Tienu bandima po kuli. Ti go cuo ki dadi a yantiana kuli ke ŋan tuo ki yaa ŋua Kilisiti. 6Ti go bogini ki baa cuo yiema kuli, yi tuoma yaa dagidi cain yaa yogunu. 7Diidi mani lan tie maama moamoani. Niloba yaa nua ke o tie Kilisiti yua, wan yaa tiani ke tinba mo tie Kilisiti yaaba nani wani n tie Kilisiti yua maama. 8O Diedo den dini nni li bali ke min todi yi yin suagi liiga o sanŋoadima nni, laa tie ke min guli yi ka. Baa ke n mangi n pali laa bali po ki pendi waamu, fe ki pia nni lipo. 9Mii bua lan yaa tie nani n bua ki jieni yi leni n tila yeni. 10Bi nitianba maadi n maama ki yieni: «Polo tila pia li mabinli leni u paalu, ama o yaa ye ti siiga wani, o tie tadimo, o maama mo ki pia fuoma.» 11Yaaba n yieni yeni n faami line, tin foagi leni yi ki maadi maama ti tila nni, ti bontienkaala mo baa tie yene, tin baa ye yi siiga yaa yogunu. 12Ti kan tuo ki biigi ti yula ki dagini leni bi nitianba yaaba n pagi bi yula. Ama ban biigi bi yula leni bani biba yaa bonbiigikaala leni ban boagini bi yula leni biyaba yeni, baa pia yanfuoma. 13Tinba wani kan pagi ti yula leni yaa tuonli n pendi U Tienu n bili tipo yaa banlu, ti baa pagi ti yula leni wan bili tipo yaa banlu, yua n puni ti u sanu ke ti pundi hali yikani. 14Ti yaa den pundi yikani, tin pagi ti yula maama yeni bi baa pendi, ama laa tie yeni kelima ti den pundi yikani ki wangi Kilisiti Laabaaliŋamo. 15Tii pendi ti banlu, tii pagi ti yula leni nitoaba yaa tuona. Tin sugini yaala mo tie ke yi dandanli ti Diedo po n yaa pugidi, ke ti tuonli yi siiga moko baa pugini ki ŋua U Tienu n bili tipo yaa banlu. 16Tin go sugini yaala tie ki pendi yi diema ki suagi liiga moko ki ban yaa wangi o Laabaaliŋamo yaa diema n ye yi liiga, ki da mangi ti pala leni U Tienu n bili nitoaba po naankani ke bi kpa soani likani. 17Lanwani nani lan diani maama: «Yua n baa jigini o yuli, wan jigini li o Diedo nni.» 18Kelima laa tie yaa nilo n tieni o yuli siedi ka baa baa o Diedo n saa opo moamoani. Ama o Diedo n tieni yua yaa po siedi n baa baa wan saa opo moamoani.

will be added

X\