2 KOLINTA YAABA 1

1Mini Polo, Jesu Kilisiti tondo kelima U Tienu yanbuama po, n taani leni ti kpiilo Timote ki diani ki fuondi yinba U Tienu nitaanli yaali n ye Kolinta, leni yaa nigagidiŋanba n ye Akayi diema nni kuli. 2Ti Baa U Tienu leni ti Diedo Jesu Kilisiti yaa ŋanbili leni o yanduanma n yaa ye leni yi. 3U Tienu yua n tie ti Diedo Jesu Kilisiti Tienu leni o Baa n baa ti pagidi, wani Baa, yua n tie mi niñingbadima kuli daano leni i baagi kuli Tienu. 4Wani n baagidi ti ti fala kuli nni ke tin fidi ki yaa baagidi yaaba n ye leni fala kuli, kelima tinba tiba n baadi yaa baagi wani U Tienu kani yaa po. 5Nani tin laadi Kilisiti n den laa yaa fala buolu boncianla maama, ti moko baadi i baagi boncianla Kilisiti kani yene. 6Ti yaa laadi fala, li tie yi yaa baagi leni yi yaa tindima po. Ti yaa baa i baagi, li tie ke yi moko n yaa baadi i baagi ke yin fidi ki juuni, li yaa tie ke yi laa tin laadi yaa fala. 7Tin pia yaa suginma yipo mo se bonŋanla, kelima ti bani ke yin taani leni ti ki laadi fala yeni, yi go baa taani leni ti tin pia yaa baagi nni moko. 8N kpiiba, n bua yin bandi tin den laa yaa falabiado tin den ye Asi diema nni yaa yogunu. Laa falabiado den kpiagi ki pendi ti fidu banlu hali ke ti den tama ke ti kaa pia miali. 9Ti den nua cain ke ti kuuma yogunu pundi, ki go nua ke li tie yeni ki bua ki bangi ti ke tin da go dugi ti fidiceli po, kali U Tienu yua n fiindi bi tinkpiba po. 10Wani yua n den faabi ti, go baa faabi ti leni laa kuuma. Ti go sugini ke o go baa faabidi ti. 11Yi moko baa todi ti leni yi jaandi, yeni niba boncianla baa teni tin baa laa ŋanbili U Tienu kani kelima bi niba boncianla baa tuondi o kelima tipo. 12Tin jigini ti yula yaala yaa po tie ke ti pala siedi doagidi ke ti ye ŋanduna nni leni yaa tagu n gagidi leni yaa yantugupiendi n ñani U Tienu kani. Yaala n cie mo tie ke ti tagu den tie yeni yi moko yaa siiga. Tii den pia laa tagiŋamu kelima o nisaalo yanfuoma po ka, ama kelima U Tienu ŋanbili po. 13Tii diani yipo bontoala, kali yin cogi ki gba yaala. N sugini ke yi baa bandi ki pugidi hali ki ban bandi la cain. 14Nani yin bandi waamu maama, yi tie ti jigidi ke yi mo baa fa ki tua ti yaa jigidi o Diedo Jesu cuama daali. 15Min den bani cain ke li baa tie yeni, n den jagi ke n baa kpa gedi yikani ke yin baa li ŋanbili ki pugini. 16N den baa ña yikani ki suagi liiga ki gedi Maseduana diema, ki ña lipo ki go tagi yikani ke yin ciani nni min gedi Jude po. 17Min den bua ki tieni yeni, naani li den tie leni ku jeligu yoo? Bi n yanjaga yeni ŋua li nisaali-yantiali ki baa yedi: «Mm,» ki go yedi: «A-a?» 18U Tienu tie n siedi ke tin den waani yaa maama naa den tie: «Mm,» leni: «A-a.» 19Kelima Jesu Kilisiti, U Tienu Bijua, mini, Silasa leni Timote n den wangi yi yua yaa maama, naa tie: «Mm,» ki go tie: «A-a.» «Mm,» bebe n ye o kani. 20U Tienu ñoaniani kuli tie: «Mm,» o yaa niinni. Li tie wani yaa po ke ti tua: «Amina,» U Tienu kpiagidi po. 21Yua n teni ke ti taani leni yinba ki se ke li pa Kilisiti nni tie U Tienu, wani yua n den gandi ti, 22ki go tieni tipo o maalima, ki go puuni ti o Fuoma ke mi ye ti pala nni ki tie nani i kpaaligi yeni. 23U Tienu tie n siedo. Li yaa tie ke n pua faama, wan taa n miali. Min den lebidi n jagili kaa cua Kolinta yeni tie ke mii bua ki cuani yipo pabiidili. 24Laa tie ke ti bua ki bili yin baa yaa daani yaala ka. Ama ti bua ki todi yi yin yaa pia li pamancianli kelima yi se ke li pa li dandanli nni.

will be added

X\