1 TIMOTE 6

1Yaaba n ye ti yonbidi yaa lolima nni n yaa nua ke li pundi ban yaa jigindi bi canbaanba, ke bi niba n da sugi U Tienu yeli leni o bangima. 2Yaa yonbi n tuuni yaa canbaanba n daani po n da fali ba kelima bi tie bi kpiiba. Ama ban yaa tuuni bipo bonŋanla ki cie, kelima bi tie yaaba n daani ki go tie bi buakaaba. Lani n tie ŋan baa bangi ki go bili ban yaa tiendi yaala. 3Niloba yaa bangi bangitoama, kaa ŋua ti Diedo Jesu Kilisiti mamoanma yaama tuugi leni U Tienu tuoma, 4o gbie leni ti japaadi ki naa bani pu. O pia i buali leni mi niama mi maama po ke li tie opo nani u yianu yeni. Lankuli cuani li nunponli leni li koanli leni ku tuotabigu leni mi yanmaalibiadima, 5ki go teni ke yaaba yaa yama n biidi, bani yaaba n kaa go kubi i moamoani, n yaa nia leni biyaba yogunu kuli. Bi tama ke U Tienu tuoma tie ti ñuadi. 6Moamoani, U Tienu tuoma pia ti ñuadi boncianla, li yaa tie ke o nilo mangi o pali leni wan pia yaala. 7Kelima tii den cua leni liba kuli ŋanduna nni, ti yaa ña lienni mo ti kan fidi ki taa liba kuli. 8Lanwani, ti yaa pia mi jiema leni ti tiayiekaadi, li baa dagidi tipo. 9Ama yaaba n bua ki tua piada baa baa mi tulinma nni. Bi yankuabiada, ya n kaa pia yanfuoma ki baa biidi ba yeni, cuo ba nani u jogidu yeni, ki teni ke bi feli ki bodi, ke li bolini ba cain. 10Kelima i ligi buama tie bonbiadila buoli kuli yaa jiinu. Bi nitianba den kuani bi yama mi ligibuama nni, ki yaadi ki ŋa li dandanli ki kuani bi yula li pabiidicianli nni. 11Ama fini U Tienu nilo, ŋan sani ki ŋa laa bonla ki yaa ŋua mi teginma, leni U Tienu tuoma, leni li dandanli, leni mi buama, leni li juunli, leni mi dingima. 12Ŋan yaa moa li dandanli yaa muaŋanli, ki cuo yaa miali n kan gbeni, U Tienu n den yini a ke ŋan baa yaali, ŋan go den tieni yaa siediŋamo bi niba boncianla nintuali kelima yaali yaa po. 13N teni a li ñoabonli U Tienu yua n puni yaala n fo kuli li miali yaa nintuali, leni Jesu Kilisiti nintuali, wani yua n den tieni o siediŋamo Ponisa Pilata nintuali, 14ke ŋan yaa ŋua min teni a yaa ñoabonli na cain, ki da tudi baa waamu hali ti Diedo Jesu Kilisiti n baa doagidi o yuli yaa yogunu. 15Li yogunu yaa pundi, U Tienu baa teni ke o doagidima yeni n tieni, Wani U Tienu yua bebe n pia ti kpiagidi, Yua yaa bali n cie batoali kuli, Wani bi badiba kuli Badiciamo Leni bi diediba kuli yaa Diedo. 16Wani bebe n ki pia kuuma, Ki ye miali kuli n kan nagini yaa yenma nni. Miali kuli n daa laa yua Ki kan fidi ki le o mo. Wani n pia yaa jigidi leni yaa paaciamu N ki pia gbenma hali yaa yogunu kuli. Amina! 17Ŋan tundi yaaba n tie a piada ŋanduna na niinni ke ban da pia ti japaadi, ki da piani bi yula bi piama po, yaama n naa pia dugidi. Ama ban piani bi yula U Tienu po, wani yua n puuni ti li bonla kuli ke li kandi, ki bua tin mangi ti pala lipo. 18Ŋan go tundi ba ke ban yaa tiendi yaala n ŋani, ki tiendi a tuonŋama ke li yaba, ke lani n yaa tie bi piama. Ŋan go tundi ba ke ban yaa pia ti bulicindi, bi nii mo n yaa tiani. 19Ban yaa tiendi yeni ki biliti bi yula po o ŋalimanmoano yaa yogunu n baa ti cua po ki fidi ki cuo li miamoanli. 20Fini Timote, ŋan yaa gu U Tienu pianli, ki paadi leni yaa mafanma n ki yegi leni li dandanli leni yaa niama n ñani bi niba bandima yaama n ki tie moamoani kani. 21Bi nitianba ŋoadi laa bonla ki yaadi ki ŋa li dandanli. U Tienu ŋanbili n yaa ye leni yikuli.

will be added

X\