1 TESALONIKA YAABA 4

1Ti kpiiba, ti majuodikaama tie mine. Ti den bangi yi yi tagi n baa tie maama ki yaa mani U Tienu po. Moamoani yi tiendi yeni. Moala ti mia yi ki go tigini yi kelima o Diedo Jesu po ke yin go yaa tiendi yeni ki pugidi pugidi. 2Yi bani tin den ga yaa ñoabona o Diedo Jesu kani ki teni yi. 3U Tienu n bua yaala lan tie yi gagidiŋanma, ke yin kubi yi yula ki da tieni conconbuoluba kuli. 4O go bua ke yi siiga yua kuli n kubi o gbanandi mi gagidiŋanma nni leni yaa yema n dagidi nni, 5ki da tuo o gbanandi bonbuakaala n diedi o nani bi nilanba yaaba n kaa bani U Tienu n tiendi maama. 6Oba kuli n da boandi o kpiilo laa bonla nni, ki janbi o. Ti den tuodi ki waani yi ki go kadi ki waani yi ke o Diedo baa tu laa biadima buolu kuli li panpaani. 7U Tienu ki den yini ti ke tin yaa kubi mi conconma ka, ama mi gagidiŋanma po. 8Lani yaa po yua n yie laa tundi kuli, waa yie nisaalo ka, o yie U Tienu yua n puni yi o Fuoma yo. 9Laa go tie tiladi min diani yipo ki waani yi yin yaa bua yi kpiiba, kelima U Tienu wani oba n bangi yi ke yin yaa bua yiyaba. 10Yi tiendi yene mo yi kpiiba yaaba n ye Maseduana kuli po. Ti mia ki go tundi yi ke yin yaa tiendi yeni ki pugidi. 11Yin moandi mani ki yaa mani leni yiyaba, ki go yaa kubi yi ŋantaadiceli, ki yaa tuuni li tuonli ki baadi yaala n dagidi yi yema po mo nani tin den kpa bangi yi maama yeni. 12Yin yaa tiendi yeni ke yaaba n kaa daani n yaa nua yi ke yi tie nimoanba ki jigindi yi, ke yin da dugi nitoa todima po. 13Ti kpiiba, tii bua ke lan yaa boani yi yaaba n kpe yaa maama po, ke yin da ye leni li paboanli bipo nani yaaba n kaa pia suginmaba yeni. 14Li yaa tie ke ti daani ke Jesu den kpe ki go fii bi tinkpiba siiga, ti go daani ke U Tienu baa fiini kelima Jesu po, yaaba n daani o ki kpe kuli ki teni ban taani leni o. 15Ti kadi ki waani yi line nani o Diedo n den yedi ti yaala: Lani n tie ke tinba yaaba n ye ki fo hali o Diedo goacuama, ti kan ga yaaba n den kpe liiga. 16Mi maalima yaa tieni, ke malekinba yudaano kpaani, ke U Tienu kakaci piebi, lanyogunu o Diedo wani oba baa ña hali tanpoli po ki jiidi. Yaaba n den kpe leni li dandanli Kilisiti po, baa kpa fii bi tinkpiba siiga. 17Lani, tinba yaaba n sieni ki fo baa taani leni bani, ki yugi a tawala nni ki tuogi o Diedo mi fawaama nni. Lani ti baa yaa ye leni o Diedo hali yaa yogunu kuli. 18Lanwani, yin yaa baagidi mani yiyaba pala leni laa maama.

will be added

X\