1 TESALONIKA YAABA 3

1Tin kaa go den fidi ki juuni kelima tin waagi leni yi maama yaa po, ti den jagi ke tinba niba lie baa ye Atena tibebe, 2ki soani ti kpiilo Timote yikani, wani yua n taa ki tuuni leni U Tienu leni ti tuonsoanlielo Kilisiti Laabaaliŋamo wangima nni. Ti soani o wan paagi yi pala, ki tundi yi yin yaa se bonŋanla yi dandanli nni, 3ke yi siiga oba kuli n da lengidi ki goa puoli kelima ban wangi yi yaa fala yaa po. Yi bani ke U Tienu jagi tipo lani. 4Tin den ye leni yi, ti den tuodi ki waani yi ke bi baa wangi ti fala yeni. Li den tua yipo yeni nani yin bani maama. 5Nani min kan go den fidi ki juuni kaa laa yi maama po, n den soani Timote yikani ke wan bandi yin se li dandanli nni maama. Kelima n den jie ke mi tulinma daano n da ti tulini yi ki teni ti tuonli yi siiga n tua fanma. 6Ama Timote n ñani yikani ki kpeni ke laa waagi, o puni ti yaa laabaalo n mani. O go waani yin pia yaa dandanli leni yaa buama n tie maama. O waani ti ke yi tiani tipo yogunu kuli leni li pamanli, ki go bua ki le ti nani ti mo n bua ki le yi maama. 7Lani yaa po ti kpiiba, baa ke ti ye leni mi yebiadima ki laadi fala, wan waani ti yi laabaalo ke yi se li dandanli nni yeni baagi ti. 8Moala ti naani guani, kelima yi se ke li pa o Diedo sanŋoadima nni. 9Moala tii pia ñoabu ki baa tuondi U Tienu lan dagidi kelima yipo. Ti tuondi o ti jaandi nni kelima tin pia yaa pamancianli o kani kelima yipo yaa po. 10U yensiinu leni ku ñiagu kuli ti miadi o leni ti pala kuli ke wan tuo tin go le yi nunmu ki yaa todi yi ke yin baa ki biini yaala n poadi yi dandanli nni. 11Ti Baa U Tienu leni ti Diedo Jesu n ŋanbi tipo u sanu tin go cua ki le yi. 12O Diedo n teni ke yi buama yiyaba po leni bi niba kuli po n yaa yabidi ki pugidi, nani ti mo yaa buama n pugidi yipo maama. 13O Diedo n yaa paagidi yi pala ke ti Baa U Tienu n yaa nua ke yi gagidi cain wani U Tienu po, kaa pia ban baa fidi ki kuli yi leni yaala ti Diedo Jesu n go baa cua leni o nigagidiŋanba kuli yaa yogunu.

will be added

X\