1 TESALONIKA YAABA 2

1Ti kpiiba, yi bani ke ti cuama yi siiga ki den tie fanma. 2Nani yin bani maama, bi den waani ti fala ki go sugidi ti Filipa dogu nni. Ama baa yeni ti den dugi ti Tienu po ki wangi U Tienu Laabaaliŋamo baa ke bi niba den fii ki se tipo. 3Tin den tundi yi yaa tundi naa den ŋua leni boandi, bi leni yantiajoagindiba, bi leni janbi mo. 4Yeni ka, ti den maadi nani U Tienu n bua tin maadi maama, kelima o biigi ti ki sua ke ti dagidi wan piani ti o Laabaaliŋamo. Lanwani, tii maadi ki bua ki yaa mangidi bi niba pala ka. Ti maadi ki bua ki yaa mangidi wani U Tienu yaa pale, wani yua n bigidi a pala. 5Yi bani bonŋanla ke tin den ye yi siiga tii den maadi yipo ti ñoamandi ka. Tii den pia ŋalimani buama yantiali mo, U Tienu tie ti siedo lankuli po. 6Tii den lingi kpiagidiba bi nisaaliba kani mo, li yaa tie yinba yaa kani leni nitoaba kani kuli, ki sua ke ti den pia li bali ki tieni yeni kelima ti tie Kilisiti tondiba. 7Ama ti den ye yi siiga leni mi dingima nani o pomado n kubi o bila maama yeni. 8Tin den pia yipo yaa buama, li den mani tipo ke ti waani yi U Tienu Laabaaliŋamo. Laa tie lani bebe ka, ti den bua ki pa yi baa ti yula moko, kelima ti buama yipo den pundi hali laa bianu. 9N kpiiba, yi tiani ti tuonli leni ti coagingu po. Tin den wangi yi o Laabaaliŋamo, ti go den tuuni li tuonli u yensiinu leni ku ñiagu kuli ki baadi ti jiema, ke ti yema n da tie yi siiga oba kuli po fala. 10Yinba leni U Tienu kuli tie tipo siedi, ke ti den pia yaa tagi n gagidi ki go tiegi ki naa pia ban baa fidi ki kuli ti leni yaala yinba yaaba n daani yaa siiga. 11Yi go bani ke ti den ye yi siiga ki tie yua kuli po nani o jamado n tie o bila po maama. 12Ti den tundi yi, ki paagidi yi pala, ki go tigini yi ke yin yaa cuoni maama n dagidi U Tienu po, wani yua n yini yi ke yin yaa taa leni o o diema nni leni o kpiagidi nni kuli. 13Li tie lani yaa po ke yogunu kuli ti go tuondi U Tienu kelima yin den ga tin den wangi yi U Tienu maama yaama. Yii den ga ma nani mi tie bi nisaaliba maama ka. Ama yi den ga ma nani man tie maama i moamoani. Lan tie U Tienu maama yaama n tuuni yinba yaaba n tuo ki daani yaa siiga. 14N kpiiba, yi den ŋoadi U Tienu n yini yaaba nitaana ya n ye Jude po ki ye Jesu Kilisiti nni yaa fuuli. Kelima yi dogu yaaba den waani yi fala nani bi yaa dogu yaaba Jufinba n den waani ba fala maama. 15Bani n go den ku o Diedo Jesu leni bi sawalipuaba. Bi waani ti moko falabiado. Baa tiendi yaala n mangidi U Tienu pali. Bi go tie bi niba kuli yibalinba. 16Bi yiedi tipo ke tin da waani bi nilanba U Tienu Laabaaliŋamo ke wan faabi ba. Bi tieni yeni ke bi tuonbiadi n pundi ti bianu. Moala, U Tienu pabienli juodi ki cuo ba. 17N kpiiba, ti den paadi leni yi u yogunu waamu po ti gbanandi nni, laa tie ti yantiana nni ka. Ti go den bua hali bonŋanla ki le yi nunmu, ki moandi lipo moko. 18Ti go den bua ki goa yikani. Laa luo taalima lie ke mini Polo den moandi, ama Sutaani den yie tipo. 19Ŋmenba n go tie ti suginma leni ti pamanli leni ti kpiagidi badifogiliga? Naani laa tie yinba kaa, ti Diedo Jesu nintuali o yaa goa ki cua yaa yogunu? 20Yeni de, yinba n tie ti kpiagidi leni ti pamanli.

will be added

X\