1 TESALONIKA YAABA 1

1Mini Polo leni Silasa leni Timote n diani li tili yinba Kilisiti n yini yaaba, yaaba n ye Tesalonika yaa po ki ye U Tienu yua n tie Baa niinni leni o Diedo Jesu Kilisiti niinni. U Tienu ŋanbili leni o yanduanma n yaa ye lenli yi. 2Ti tuondi U Tienu yogunu kuli yikuli po, ki taagi yi yela ti jaandi nni. 3Ti tiani yogunu kuli kaa cedi ti Baa U Tienu kani yi dandanli leni yi buama ti Diedo Jesu Kilisiti po n teni ke yi tuuni maama, leni yi suginma n se bonŋanla maama. 4Ti kpiiba, U Tienu buakaaba, ti bani ke U Tienu den gandi yi. 5Kelima, tii den wangi yi o Laabaaliŋamo leni mi maama bebe ka, ama leni U Tienu Fuoma paalu leni ti dugidi o Laabaaliŋamo yeni po. Yi bani tin den ye yi siiga leni yaa tagu buolu kelima ti den bua yi ŋamu. 6Yi den ŋoadi tinba leni o Diedo fuuli ki ga U Tienu Maama baa o falaciamo siiga leni U Tienu Fuoma n puuni yaa pamanli. 7Lani yaa po yi den tua li bontogidikaala yaaba n daani kuli po, Maseduana leni Akayi diema kuli po. 8Kelima o Diedo maama naa den yadi yikani Maseduana leni Akayi po bebe ka, ama yin pia yaa dandanli U Tienu po den yadi yadi i kaani kuli, hali ke laa go tie tiladi tin maadi lipo. 9Kelima i kaani kuli bi togidi yin den ga ti cangu maama, leni yin den ŋa i buli ŋoadima ki tuo ki ŋoadi U Tienu yua n fo ki tie i moamoani maama. 10Moala yi gu ke o Bijua Jesu, U Tienu n den fiini yua bi tinkpiba siiga baa ña tanpoli ki goa ki cua, yua n baa faabi ti leni U Tienu pabienli yaali n kpendi.

will be added

X\