1 PIELI 2

1Lani yaa po yin ŋa mani mi biadima leni i boandi kuli, leni pala lie yantiali, leni li nunponbiadili, leni ti sugidi buoli kuli. 2Nani a canpanda n bua mi biima maama, yi mo n yaa bua mani yaa naaŋanma n tie U Tienu maama, yaama n ŋani cain ke yin kpedi mi tindima nni kelima mi yaa po. 3Lanwani, «moala ke yi leni ki laa ke o Diedo ŋani.” 4Yaa kpendi mani o Diedo kani, wani yua n tie yaa tanli n fo kani, bi nisaaliba n den yie ki luni yaali, ama U Tienu n den gandi yaala ke li pia mayuli boncianla. 5Yinba yaaba moko n tie nani yaa tana n fo, teni mani ban maa yi yin tua U Tienu diegu, o Fuoma n ye naankani. Lani, yi baa tua yaa kopadicianba n gagidi U Tienu po, ki padi opo yaa pada n gagidi, ki go mani opo kelima Jesu Kilisiti yaa po. 6Kelima i Diani nni li yedi: «Diidi, n bili Siyono dogu nni li tanpuuli tanjigi Min gandi yaali ke li tie tanmoanli. Yua n dugi li tanli yeni po kuli, kan fiagi.” 7Laa tanli tie jigidi yinba yaaba n daani po. Ama yaaba n kaa daani po yaa po, li tie: «Bi tanmaaba n den yie yaa tanli, Lini n tua li tanpuuli tanjigi.” 8Li go yedi: «Li tie li tantuudikaali, Leni li tingbali tancianli.” Bi tuudi kelima baa tuo ki daani U Tienu maama nani lan den bili bipo maama. 9Ama yinba wani, yi tie ban den gandi yaa nibuolu, o Bado yaa kopadicianba, yaa nibuolu n gagidi ki ŋani, wan baa yaa nibuolu o yuceli po. O yini yi ke yin ña li biigili nni ki kua o yenma yaama n ŋani cain nni, ke yin yaa wangi o tuona yaa n ŋani boncianla. 10Yii den kpa tie n nibuolu, ama moala yi tua o nibuolu. Yii den kpa baa ke o gbadi yipo niñima, ama moala o gbadi yipo mi niñima. 11N buakaaba, n mia ki tundi yi, yinba yaaba n tie bi canba leni bi sancenba ŋanduna nni, ke yin yaa yiedi ki da tiendi yi gbanandi bonbuakaala yaala n tiendi bu toabu leni yi yantiana. 12Yin yaa pia mani u tagiŋamu bi nilanba siiga. Lanwani, baa bi yaa kuli yi ke yi tiendi yaala n bia, ban le yi tuonŋama, ki kpiagi U Tienu, o cuama daali. 13Lanwani yin yaa miindi mani yi yula kelima o Diedo po bi nisaaliba n dini yaa bali danba kuli kani, lan tie mi diema badiciamo yua n tugi li yuli, 14yaaka gufeneelinba kani, wan soani yaaba ban yaa pa i tagili danba bi biadima panpaani, ki yaa pagi yaaba n tiendi yaala n tiegi mo. 15Lanwani U Tienu bua ke yin yaa tiendi yaala n ŋani yeni ki fidi ki mubini bi yanboandanba leni bi yanpiidanba ñoana. 16Yi tie yaaba n faabi, yaa tie mani yaaba n faabi n baa tie maama. Yin da teni yin die yi yula maama po n pa yi u sanu yin wuoni yi biadima. Ama yin yaa tie nani U Tienu naacenba n dagidi ki yaa tiendi maama. 17Yin jigini mani bi nisaaliba kuli, ki bua mani yi kpiiba. Yaa fangi mani U Tienu, ki jigindi o badiciamo. 18Yinba bi naacenba, yin yaa fangi mani yi canbaanba ki miindi yi yula bikani, laa tie yaaba n ŋani ki go dingi bebe kani ka, baa yaaba yaa yama n pa moko yaa kani. 19Kelima bi yaa faligidi o nilo ke waa pia tagili, ke o tuo ki ga kelima o fangi U Tienu, li tie yaa bonla n ŋani. 20Bi yaa faligidi yi kelima yi tieni ti tuonbiadi ke yi juuni, li baa cuani yipo be pagidi? Ama yi yaa tieni yaala n ŋani ke bi faligi yi, ke yi juuni, li tie yaa bonla ŋani U Tienu nintuali. 21U Tienu den yini yi lani yaa po kelima Kilisiti wani oba moko den laa fala yinba yaa po, ki ŋa yipo li bontogidikaala ke yin yaa ŋua o yaa fuuli. 22Wani yua n ki den tieni tuonbiadiba kuli, Ke baa den gbadi boandiba kuli o ñoabu nni. 23Ban den sugi o yaa yogunu, waa den guani liba. Ban den faligidi o yaa yogunu, waa den funi leni ba. Ama o den tendi o yuli Yua n ja ti buudi leni mi teginma. 24Wani yua n den tugi ti tuonbiadi O gbanandi nni ku daagu po, Ke tinba yaaba n kpe ti tuonbiadi po yeni, N yaa di ye ki fo ki baa tiendi mi teginma. Li tie kelima o poagilima yaa po ke yi paagi. 25Yi den tie nani yaa pe n yaadi yeni, Ama moala yi guani yi yankpaaŋamo kani, Wani yi guudika yaa kani.

will be added

X\