39447 4

1N buakaaba, yin da dugi mani yaaba n yedi ke bi pia U Tienu Fuoma kuli po. Ama yin biigi ba ki bandi bi yaa pia U Tienu n puuni yaa Fuoma, kelima bi sawalipua-faadanba boncianla yayadi ŋanduna nni. 2Line n baa teni yin bandi yua n pia U Tienu Fuoma: Yua n tuo ke Jesu Kilisiti den cua ki tie nisaalo kuli pia U Tienu Fuoma. 3Yua n nia ke Jesu ki den tie nisaalo kuli, waa pia U Tienu Fuoma. Ama o pia Kilisiti-yieka yaa yantiali. Yi den gbadi ke Kilisiti-yieka baa cua, baa moala o ye ŋanduna nni. 4N bibuadimu, yi tie U Tienu yaaba. Yi paadi bi sawalipua-faadanba, kelima yua n ye yi niinni pia u paalu ki cie yua n ye ŋanduna nni. 5Bani, bi tie ŋanduna yaaba, lani n teni bi maama tie ŋanduna yaama, ŋanduna yaaba mo cengi ba. 6Ama tinba wani tie U Tienu yaaba. Yua n bani U Tienu kuli cengi ti maama. Yua n kaa tie U Tienu yua kuli, waa cengi ti maama. Lani n teni ke ti bani i moamoani Fuoma leni mi tuofaama gagidima. 7N buakaaba, tin yaa bua mani tiyaba, kelima mi buama ña U Tienu kane. Yua n pia mi buama kuli, U Tienu mali o, o mo bani U Tienu. 8Yua n kaa pia buama daa bani U Tienu, kelima U Tienu tie buama. 9U Tienu n den doagidi o buama tipo maama n tie line: U Tienu den soani o Bijayenyenga ŋanduna nni ke tin yaa pia li miali kelima o yaa po. 10Mi buama yeni naa tie ke tinba ka den bua U Tienu, ama mi tie ke wani n den bua ti, ki soani o Bijua ke o tua i candanbaani padili ti yaa tuonbiadi po. 11N buakaaba, U Tienu yaa bua ti yeni, li pundi ti mo n yaa bua tiyaba. 12Oba kuli daa laa U Tienu, ama ti yaa bua tiyaba, U Tienu ye ti niinni, o buama moko ye ti niinni ki dagidi cain. 13Line n teni ke ti bani ke ti ye o niinni ke o mo ye ti niinni: Lan tie ke o puni ti o Fuoma. 14Tinba n den laa ki tiendi siedi ke Baa soani o Bijua, ke o tie ŋanduna Candaano. 15Yua n tuo ke Jesu tie U Tienu Bijua kuli, U Tienu ye o niinni, o moko ye U Tienu yaa niinni. 16Tinba, ti bani U Tienu n pia tipo yaa buama, ki dugi mipo. U Tienu tie buama. Yua n ye mi buama nni ye U Tienu niinni, U Tienu mo ye o niinni. 17Diidi mi buama n ŋanbi cain ti niinni maama, ke ti baa fidi ki yaa pia li papaali li bujiali daali. Nani wani Kilisiti n tie maama, ti moko tie yeni ŋanduna nni. 18Mi buama naa pia ti jawaandi. Yaa buama n ŋani cain deli ki ñani ti jawaandi, kelima ti jawaandi ye kelima u cuonu n ye. Ti jawaandi n pia yua daa pia mi buama ke li dagidi. 19Tinba, ti bua o kelima wani n den kpa bua tinba. 20O nilo yaa tua ke o bua U Tienu, ki nan nani o kpiilo, o tie tuofaadaano, kelima yua n naa bua o kpiilo wan nua yua, o baa ga lede ki bua U Tienu wan ki nua yua. 21Tin baa Kilisiti kani yaa balimaama tie mine: li pundi ke yua n bua U Tienu n yaa bua o kpiilo moko.

will be added

X\