39447 3

1Diidi mani ki le U Tienu ti Baa n pia tipo yaa buacianma hali ki yini ti o bila. Ti tie yeni. Yaala n teni ke ŋanduna yaaba ki bani ti tie ke baa bani wani. 2N buakaaba, moala ti tie U Tienu bila. Tin baa tua yaala daa doagidi, ama ti bani ke o yaa doagidi yaa yogunu, ti baa tie nani wani n tie maama, kelima ti baa le o nani wan tie maama. 3Yua n pia laa suginma kuli baa ŋanbidi o yuli, nani wani o Diedo n ŋani maama yeni. 4Yua n tieni ti tuonbiadi kuli miidi U Tienu balimaama. Ti tuonbiadi tie li balimaama yaa miidima. 5Yi bani ke wani o Diedo n den doagidi ki baa ñani tin yaa tuonbiadi. Tuonbiadiba kuli ki ye o niinni baa waamu. 6Yua n ye o niinni kuli kan yaa tiendi tuonbiadi. Yua n tiendi ti tuonbiadi kuli daa laa o, waa bani o mo. 7N bibuadimu, yin da tuo mani ke oba kuli n boandi yi. Yua n tiendi yaala n tiegi, o tiegi nani Kilisiti n tiegi maama. 8Yua n tiendi ti tuonbiadi tie Sutaani yua, kelima wani Sutaani den tiendi ti tuonbiadi hali mi cilima ki pundi hali moala. U Tienu Bijua den cua ki doagidi o yuli, ki baa bolini Sutaani tuona. 9U Tienu n mali yua kuli kaa tiendi tuonbiadi, kelima wani U Tienu miali buolu ye o niinni, o kan fidi ki yaa tiendi ti tuonbiadi kelima U Tienu mali o. 10Line n doagidi U Tienu bila leni Sutaani yaa bila n paadi leni biyaba maama: Yua n kaa tiendi yaala n tiegi kuli, bi kaa bua o kpiilo kuli, waa tie U Tienu biga. 11Diidi yin den gbadi yaa maama hali mi cilima n tie na: Tin yaa bua mani tiyaba. 12Tin da tie mani nani Kayina yua n den tie o Biado yua, ki den ku o waalo. Be yaa po ke o den kodi o? Kelima o tuona den bia, ke o waalo ya tiegi. 13N kpiiba, ŋanduna yaaba yaa nani yi, lan da lidi yi. 14Ti bani ke ti ñani mi kuuma nni ki kua li miali nni kelima ti bua ti kpiiba. Yua n kaa pia mi buama da ye mi kuuma nni. 15Yua n nani o kpiilo kuli tie nikpalo, yi bani ke nikpaloba mo kuli ki pia yaa miali n kan gbeni o niinni. 16Line n teni ke ti bani mi buama n tie yaala: Lan tie ke Jesu Kilisiti den puni o miali ti yaa po. Li pundi ti mo n yaa puuni ti miana ti kpiiba po. 17O nilo yaa pia, ki nan nua ke o kpiilo luo, ke o pia opo i nunkuomi, U Tienu buama ye o niinni lede? 18N bibuadimu, tin da pia mani mi buama tiyaba po leni mi maama bebe, ama tin yaa pia a tuona po leni i moamoani nni. 19Lani yaa po ti baa bani ke ti tie i moamoani yaaba, ki go duani ti yama U Tienu nintuali. 20Lanwani baa ti pala yaa buni ki cuo ti, ti bani ke U Tienu cie ti pala ki go bani li bonla kuli. 21N buakaaba, ti pala yaa buni ki cuo ti, ti pia li papaali U Tienu kani. 22Tin miadi yaala kuli, ti baadi la o kani kelima ti kubi o balimaama, ki go tiendi yaala n mani opo. 23O balimaama n tie mine: Tin yaa daani o Bijua Jesu Kilisiti, ki yaa bua tiyaba nani wan bili tipo yaa balimaama n yedi maama. 24Yua n kubi li balimaama ye o U Tienu niinni, U Tienu mo ye o niinni. Lane ti bani ke o ye ti niinni kelima wan puni ti o Fuoma yaama yaa po.

will be added

X\