39447 1

1Ti diani ki wangi yi li miali maama, Yaama n den ye hali mi cilima, Tin den gbadi, ki laa yaala leni ti nuni, Ki diidi ki go sii yaala leni ti nii. 2Li miali yeni den doagidi ke ti laa li. Ti tiendi lipo siedi ki wangi yi yaa miali n kan gbeni, Yaali n den ye Baa kani, wan den doagidi tipo yaali yeni. 3Tin laa ki go gbadi yaala, ti wangi lane Ki bua yi mo n yaa pia yanyenma leni ti, Nani tin pia yaa yanyenma leni Baa leni o Bijua Jesu Kilisiti maama yeni. 4Ti diani yipo yaala n tie na ke ti pamanli n dagidi cain. 5Tin den gbadi yaa maama o kani ki wangi yi tie Ke U Tienu tie mi yenma. Li biigili naa ye o niinni baa waamu. 6Ti yaa tua ke ti pia yanyenma leni o, ki nan ye li biigili nni, Ti pua faama, tii ŋua i moamoani. 7Ama ti yaa ye mi yenma nni nani U Tienu wani oba n ye mi yenma nni maama, Ti pia yanyenma leni tiyaba, O Bijua Jesu yaa soama mo baa ŋuudi ti pala Ki ñandi tipo ti tuonbiadi kuli cain. 8Ti yaa tua ke tii pia tuonbiadi, ti boandi ti yula, I moamoani ki ye ti niinni. 9Ti yaa tuo ti yaa tuonbiadi, O tie tin fidi ki dugi yua po ki go tiegi mo. O baa pa ti sugili ti tuonbiadi po Ki go ŋuudi ki ñani tipo ti biadima kuli cain. 10Ti yaa tua ke tii tieni tuonbiadi, Ti yedi ke U Tienu tie tuofaadaano, o maama ki ye ti niinni.

will be added

X\