1 KOLINTA YAABA 9

1Mii die n yuli kaa? Mii tie Jesu tondo kaa yoo? Mii den laa ti Diedo Jesu kaa? Yii tie min den soani o Diedo po ki baa yaaba kaa yoo? 2Baa nitoaba yaa nua ke n tie o Diedo tondo, yinba wani nua ke n tie yeni, kelima yinba n tie yaa maalima n doagidi ke n tie o Diedo tondo. 3Lani n tie min maadi maama ki baa ga n yuli leni yaaba n kuliti nni. 4Naani tii pia li bali ki yaa baadi ti jiema leni tin baa ñu yaala yoo? 5Tii pia li bali ki taa pua yua n daani Jesu nani Jesu tondiba yaaba n sieni, leni wani o Diedo waamu leni Pieli n tieni maama? 6Bi mini leni Banabasa bebe n baa tuuni li tuonli tiladi ki yaa baadi li bonjekaala ti yema po? 7Ŋme baa kua minteeli leni o yuceli piama? Ŋme baa ŋu i tilondi ki nan kan ŋmani li bonluonkaala? Ŋme baa kpaa u naakulu ki nan kan ño mi naaŋanma? 8Min maadi yaa maama yeni, naani n maadi nani bi nisaaliba n nua maama bebe bi? Li balimaama wani ki yedi yeni kaa? 9Li diani Musa balimaama nni ki yedi: ŋan da yilini o nua ñoabu takunkumi wan ŋmaadi ti disiandi yaa yogunu. Naani U Tienu den yagini o yama i ne po yoo? 10Bi o maadi tinba bebe yaa po? Li diani yeni tinba yaa po saa. Li pundi ke yua n ko bu kpaabu leni yua n ŋmaadi ti siandi kuli n yaa sugini ke bi baa baa bi biinu lienni. 11Ti yaa den buli yikani yaa bonbi n tie U Tienu Fuoma bonla, naani li baa bia ti yaa yendi yikani yi bonpiakaala? 12Nitoaba yaa pia li bali ki baa ga yi kani ŋanduna bonla, tinba kaa pia ki cie yoo? Ama tii den ga yi kani nani tin pia li bali ki baa ga maama. Ti den tuo ki ga fala buolu kuli ki juuni li po, ke bonlaba kuli n da pigini Kilisiti Laabaaliŋamo po. 13Yii bani ke yaaba n tuuni U Tienu diegu tuonli baa baadi bi jiema U Tienu diegu nni kaa yoo? Ke yaaba n tuuni li padibinbinli kani baadi bi biinu ban padi yaala nni? 14Likuli yenma o Diedo bili ke yaaba n tuuni o Laabaaliŋamo tuonli n yaa baadi yaala n dagidi bi yema po o Laabaaliŋamo tuonli nni. 15Ama mii tieni nani n bali n puni nni u sanu maama baa waamu. Min diani yipo yaa maama moala na mo, laa tie ke min baa liba ka. N yaa kpe, lani n mani n po ki cie min tieni yeni. Niloba kan fie nni min kpiagidi n yuli yaala yaa po. 16Min wangi o Laabaaliŋamo yeni, n kan kpiagi n yuli lipo, kelima li tie n po tiladi. Fala n baa n po n yaa wangi o Laabaaliŋamo. 17N yaa bi wangi o Laabaaliŋamo n yama po, n bi baa ga i panpaani, ama min wangi o Laabaaliŋamo tiladi ke laa tie n yama po yeni, n tuuni U Tienu n piani nni yaa tuonli. 18Lanwani n panpaani tie be? Li tie, ke n wangi o Laabaaliŋamo ki naa lingi panpaaniba kuli, ki naa baa o Laabaaliŋamo tondo n pia li bali ki yaa baadi yaala. 19Baa ke n die n yuli kaa tie oba kuli naacemo, n puni n yuli ki tua bi niba kuli naacemo, ki baa dadi min fidi yaa bianu kuli ban cua o Diedo kani. 20N yaa ye Jufinba siiga, n tie nani n tie Jufi yeni, ke min fidi ki dadi ba. N yaa ye bani li balimaama n die yaaba siiga, n tua nani li die n moko yeni, ke min fidi ki dadi ki cuani li balimaama n die yaaba. 21Li balimaama n kaa die yaaba moko yaa siiga, n tua nani maa die nni yeni, baa ke mi die nni, kelima Kilisiti balimaama die nni, ke min fidi ki dadi li balimaama n kaa die yaaba. 22N yaa ye yaaba n tadi U Tienu sanŋoadima nni siiga, n tie nani yua n tadi yeni, ke min fidi ki gobidi ki cuani baa o Diedo kani. N moandi yeni li bonla kuli nni ki yaa tie nani bi niba kuli n tie maama, ke lan tie yaala kuli nni min fidi ki faabi bi nitianba. 23N tiendi lankuli o Laabaaliŋamo po, ke min fidi ki baa n mo yaa biinu o Laabaaliŋamo ŋalimani nni. 24Yi bani ke yaaba n boagini ki baa sani mi nuama kuli yen sani, ama niyendo bebe n baa baa i panpaani, bi yeni kaa? Sani mani maama ke yi mo baa baa i panpaani. 25Yua n bua ki tua liiga yua jelibuolu kuli nni yen kubi li kuali o gbanandi po li bonla boncianla po. O tiendi yeni kelima o bua ki baa yaa panpaani n baa pendi po. Ama tinba wani tiendi yeni ki bua ki baa yaa panpaani n kan pendi hali abada. 26Lanwani n tiini mi nuama, ama mii tiini yaali ka, n go tie nani yua n tiendi yaa jeligu n tie ki kudi a nikula, mii kudi mi fawaama ka. 27N wangi n gbanandi fala ki paani ti cain, kelima mii bua ki waani nitoaba o Laabaaliŋamo, ki yuandi ki sua ke bi yedi ke mini nba ki dagidi, ki ñani nni.

will be added

X\