1 KOLINTA YAABA 6

1Yi siiga ŋme n baa tuo ki gedini o lielo ŋanduna yaaba, yaaba n ki daani bujiali kani? O yaa pia maama leni o lielo, waa baa gedini ma bi nigagidiŋanba kani? 2Yii bani ke bi nigagidiŋanba baa jia ti buudi leni ŋanduna yoo? Lanwani li yaa tie ke yi baa jia ti buudi leni ŋanduna yi baa gbali ki jia ti buwaadi bii? 3Yii bani ke ti baa jia ti buudi leni malekinba yoo? Lanwani laa pia kuli tama ke ti baa fidi ki jia ti buudi yaa jamaano n tie na yaa maama po. 4Lanwani yi yaa pia o naa jamaano yaa maama leni yiyaba, yi yen taa Kilisiti n yini yaaba n ki pia leni yaaba ŋantaado yene ban tua yi bujiaba. 5N yedi yeni ki bua i fe n cuo yi. Naani yii pia yi siiga baa niyendo yua n pia mi yanfuoma ki baa fidi ki jia ti buudi o kpiiba siiga? 6Naani yi siiga yua n pia mi maama leni o kpiilo baa gedini o ti buudi po, yaaba n kaa daani kani yo? 7Baa yin pia ti buudi leni yiyaba yeni, li doagidi yi gbalima. Laa baa ŋani ki cie yin juuni leni yi kpiiba n tieni yi yaa bonbiadila kaa? Laa baa ŋani ki cie yin tuo ban je yi kaa? 8Ama yinba n tiendi laa bonbiadila, ki di nitoaba, bani yaaba n tie yi kpiiba yeni. 9Yii bani ke yaaba n ki tiegi kan ba biinu U Tienu diema nni yoo? Yin da boandi yi yula. Yaaba n tiendi ti cagindi, leni i buli danba, leni mi conconma danba, leni yaaba n biidi bi yula, leni yaa jaba n taagi leni biyaba kuli, 10leni a concona, leni bi ŋaliŋabuaba, leni a dañogaada, leni a nisugida, leni yaaba n di bi lieba, kuli kan baa biinu U Tienu diema nni. 11Yi siiga bi nitianba den tie laa nibuolu, ama U Tienu ŋuudi yi o gagidi yi ki puni yi li moamoansaali o Diedo Jesu Kilisiti yeli po leni ti Tienu Fuoma tuonli po. 12Bi tianba yi siiga tua: «Mii go kua liba,» ama li bonla kuli ka ŋani. N baa fidi ki yedi: «Mii go kua liba kuli,» ama n kan tuo liba kuli n diedi nni. 13Yi go tua: «Mi jiema ye ku tugu po, ku tugu mo ye mi jiema po.» U Tienu baa ti bolini likuli yenma. Ama ti gbanandi naa ye mi conconma po ka, ti ye o Diedo yaa po, o Diedo mo ye ti gbanandi yaa po. 14U Tienu, yua n den fiini o Diedo bi tinkpiba siiga, o go baa fiini ti mo kelima o paalu yaa po. 15Yii bani ke yi gbanandi tie Kilisiti gbananbuoli ka yoo? Naani n baa taa Kilisiti gbananbuoli ki teni yin tua li poconconli gbananbuoli bi? Kalam. 16Yii bani ke yua n taani leni li poconconli tua gbananyendi leni o kaa? Kelima li diani: Bani niba lie baa tua gbananyendi. 17Yua n taabi o Diedo tua yendo leni o. 18Yin sani ki foagidi mani leni mi conconma. Tuonbiatoadi kuli ye ti gbanandi niinpo, ama yua n puni o yuli mi conconma po, tudi o gbanandi po yo. 19Yii bani ke yi gbanandi tie U Tienu Fuoma Yua dieli, yua n ye yi niinni, U Tienu n puni yi yua ke yii go die yi yula? 20Moamoani o da yi leni yaa dunga n pa. Lanwani yin yaa kpiagidi mani U Tienu yi gbanandi nni lani yaala n tie U Tienu n die yaali.

will be added

X\