1 KOLINTA YAABA 5

1I kaani kuli bi niba tua ke mi conconma ye yi siiga, yaa conconma buolu n kaa ye baa bi nilanba siiga. Lani n tie ke yi siiga o niyendo ye leni o baa pua. 2Ama baa yeni, yi gbengidi yi yula, kaa biidi yi pala ki mua nani i kumoe yeni ki ñani yi siiga yua n tieni laa cagindi. 3Mini yaa po, baa ke n foagi leni yi n gbanandi nni, n ye leni yi n yantiali nni. N mali ki jia yua n tieni laa bonla yeni buudi nani n ye leni yi yeni. 4O Diedo yeli nni leni o paalu po, yikuli yaa taani, ke n moko ye leni yi n yantiali nni, 5yin teni laa nilo Sutaani, ke wan bolini o gbanandi ke o naano n tindi o Diedo Jesu n baa cua yaa daali. 6Yin gbengidi yi yula maama, laa ŋani. Yii bani ke li dabinli waamu bebe baa teni ti yonbudi kuli n pili yoo? 7Yin ñani mani yi siiga li dabinkpeli, ki tua nani ti yonbupandi yaadi n ki pia dabinli yeni. Moamoani yi tie laa yonbudi, kelima Kilisiti yua n tie ti Pendima jaanma pebiga padi no. 8Lanwani tin jaani laa jaanma ke laa tie leni li dabinkpeli lani tie mi conconma, ama leni yaa dupen n ki pia dabinli lani n tie li papienli leni i moamoani. 9N den diani yipo li tili ki waani yi ke yin da pia ŋantaado leni mi conconma danba. 10Mii baa ke yin da pia ŋantaado baa kuli leni ŋanduna yaaba, yaaba n tie mi conconma danba, leni bi ŋaliŋabuaba, leni yaaba n bua ki yaa di bi lieba, leni yaaba n ŋua i buli, kelima li yaa tie yeni kali yin nan ña ŋanduna nni. 11Min den diani ki bua ki waani yi yaala tie line: yin da pia ŋantaado leni yua n yedi ke o tie yi kpiilo ki nan conbi, yaaka ki tie ŋaliŋabualo, yaaka yua n ŋua i buli, yaaka o nisugido, yaaka o dañogaado yaaka yua n bua ki yaa di o lieba. Yin da tuo baa ki taani ki je leni laa nibuolu. 12Naani li tie mini yaa ŋantaado yo ki jia ti buudi leni niinpo yaaba? Laa tie yi siiga nni yaaba yaa buudi ka ke yi baa jia? 13Ama niinpo yaaba U Tienu baa jia leni ba ti buudi. Deli mani ki ñani o nibiado yi siiga.

will be added

X\