1 KOLINTA YAABA 4

1Lanwani li pundi ban yaa nua ti ke ti tie Kilisiti naacenba, U Tienu n puogi yaaba ban yaa wangi o bondoaginkaala. 2Bi yaa puogi o nilo li tuonli, ban lingi yaala o kani tie wan yaa tie nidugika. 3Mini yaa po, yi yaa jia npo ti buudi, laa tie npo liba. Li bali danba mo yaa jia nni ti buudi laa tie npo liba. Mini nba mo ki jia n yuli buudi. N pali siedi mo ki bu leni nni liba kuli po. 4Ama lani ka doagidi ke n pia moamoani, yua n jia npo ti buudi tie o Diedo. 5Lani yaa po yin da ja ti buudi liba kuli po hali ke li yogunu daa pundi. Yaa gu mani o Diedo cuama, wani yua n baa yendi yaala n wuo li biigili nni, ki go doagidi yaala n den wuo a pala nni. Laa yogunu nilo kuli baa baa U Tienu kani lan pundi wan baa yaa pagidi. 6N kpiiba n maadi mini leni Apolosa maama na nani mi kpanjama yeni, ki baa todi yi yin bandi tikani ki da pendi yaala n diani ki bili yaa bianu. Min maadi yaala tie ke yin da pia ti japaadi ki kpiagi niyendo ki fali o lielo. 7Ŋme teni ke a cie a lieba? A pia be ke U Tienu ka puni a? Li yaa tie yeni, be n teni ke a kpiagi a yuli nani U Tienu ka puni a la yeni? 8Moala ke yi pia ke li dagidi! Moala ke yi tua piada! Yi cili ki diedi ke tii ye lienni. N bi sugini yin bi yaa die moamoani, ke ti moko bi baa taani leni yi ki yaa die. 9Ama li tie npo nani U Tienu n bili ke tinba o tondiba n yaa tie puoli yaaba, nani yaaba yaa buudi n kadi ke bi baa kpa yeni. Kelima bi sieni ti asala nni ŋanduna, malekinba leni bi nisaaliba kuli nuni po. 10Tinba ti tie yanluodanba kelima wani Kilisiti yaa po, ama yinba wani tie yanfodanba Kilisiti nni. Ti tadi, ama yinba wani pa. Bi kpiagi yinba ama bi yuandi tinba. 11Hali moala ti ye leni mi koma leni u ñunñuunu leni ti cadi leni ti puadi ke ti go tie lianliama. 12Ti tuuni leni ti nii hali ki coagi. Bi niba yaa sugi ti, ti gaali ba. Bi yaa waani ti fala, ti juuni. 13Bi yaa kuli ti, ti guani ba mi madingima. Ti tie nani ŋanduna baadi yeni, ki tie nani bi niba kuli n lu yaala hali moala. 14Laa tie ke n bua ki fiagi yi ka ke n diani yipo, ama n tuodi ki tundi yi kelima yi tie n bibuadimu. 15To, baa yi yaa pia gobidikaaba tudapiiga (10,000) Kilisiti nni, yii pia baanba wani boncianla. Kelima mini n den mali yi Jesu Kilisiti nni, min den cuani yipo o Laabaaliŋamo yaa yogunu. 16Lanwani n mia yi ki tundi yi ke yin yaa ŋua n yaa fuuli. 17Lani yaa po yo ke n soani Timote yikani yua n tie n bibuadiga ki tie nidugika o Diedo nni. O baa tiadi yi min ŋua Kilisiti maama, nani min bangi Kilisiti nitaana ya n ye i kaani kuli maama. 18Yi siiga bi nitianba fiini ti japaadi ki tama ke n kan go cua yikani. 19To, o Diedo yaa bua, n baa cua yikani ke li kan waagi. Lanwani n kan bandi bi japaadanba yeni n maadi yaa maama bebe ka, n baa bandi ban pia yaa paalu n tie yu. 20Kelima U Tienu n diema naa doagidi mi maama nni bebe ka, ama u paalu nni. 21Yi bua be? Ke min cua yikani leni u fibu bi? Bi min cua leni mi buama leni li padingile?

will be added

X\