1 KOLINTA YAABA 14

1Yin moandi mani ki yaa pia mi buama. Yin yaa lingi mani U Tienu Fuoma paabu moko, ama yin yaa lingi mani mi mawangima yaa paabu ki cie. 2Kelima yua n maadi mi malanma, waa maadi leni bi niba, o maadi leni U Tiene, kelima niloba kuli ki gba wan tua yaala. U Tienu Fuoma paalu teni ke o maadi U Tienu bondoaginkaala. 3Ama yua n wangi U Tienu n yedi o yaala maadi leni bi niba, ki todi ba ke bi suagi liiga, ki tundi ba ki go paagidi bi pala, ki baagi baa mo. 4Yua n maadi mi malanma todi o yuli bebe. Ama yua n wangi U Tienu n yedi o yaala todi Kilisiti n yini yaaba kuli. 5N bua ke yikuli n yaa maadi mi malanma, ama n bua yin yaa wangi U Tienu yedi yaala ki cie. Yua n wangi U Tienu n yedi yaala cie yua n maadi mi malanma, li yaa tie ke o soagini wan yedi yaala ke Kilisiti n yini yaaba n baa mi todima lienni yaaka. 6N kpiiba, li baa pia yipo bee fuome n yaa cua yikani ki maadi yi mi malanma ki naa doagidi yipo bondoaginkaalaba, yaaka bandimaba, yaaka U Tienu n yedi yaala, yaaka bangimaba? 7Baa yaa bonla n kaa fo ki nan pia u nialu nani ki yeliga leni ku kogidigu, li yaa tiendi yaa fuugu n kaa pia gagidima, bi niba baa ga lede ki bandi ban piebi yaala, bi ban pua yaala? 8Yua n piebi kakaci yaa piebi ke li gagidi bu toabu po, ŋmee n baa bandi ki bogini bu toabu po? 9Likuli tie yenma leni yinba. Yi yaa maadi mi malanma kaa maadi ban baa fidi ki gbadi yaala, bi baa gbadi yin maadi yaala lede? Yi baa maadi mi fawaama nni bebe. 10Baa ke i mabuoli yaba ŋanduna nni, yaa maama n ki pia bundima ki ye. 11O nilo yaa maadi min kaa bani yaa mabuolu, n baa yaa tie opo nilamo, o moko baa yaa tie npo nilamo. 12Lanwani yinba mo, kelima yi lingi U Tienu Fuoma paabu leni li yankuali, lan yaa tie Kilisiti n yini yaaba todima po yo ke yi lingi ki baa boncianla. 13Lani yaa po, yua n maadi mi malanma n mia U Tienu wan pa o wan fidi ki soagini wan yedi yaala. 14Kelima n yaa jaandi ki maadi malanma n pali ye i jaandi nni ama n yantiali naa ye lienni. 15Lanwani n baa tieni lede? N baa jaandi len U Tienu Fuoma, ama n baa jaandi leni n yantiali mo. N baa yiini leni U Tienu Fuoma, ama n baa yiini leni n yantiali mo. 16A yaa tuondi U Tienu a pali nni, yua n kua yi nitaanli nni ki naa bani laa bonla, baa ga lede ki ga "Amina" kelima o naa bani ŋan tua yaala? 17Moamoani a tuondi U Tienu bonŋanla, ama laa todi a lielo wan suagi. 18N tuondi U Tienu ke n maadi mi malanma ki cie yikuli. 19Ama Kilisiti n yini yaaba siiga, n yaa maadi maama muu ke mi pia mi bundima ki baa fidi ki bangi nitoaba, lani n cie npo min maadi malanma maama tudapiiga (10,000). 20N kpiiba da kpaagi mani nani a biwaala yeni. Li bonbiadila yaa po, yin yaa tie nani a canpanda yeni, ama yi kpaagili nni yin yaa tie nani bi nikpeliba yeni. 21I Diani waani ke o Diedo yedi mine: «N baa soani nibuotoe n niba kani, Ki teni bi nilanba n maadi ba mi malanma, Ki yaa wangi ba n maama. Baa yeni, bi kan cengi n maama.» 22Lanwani mi malanma tie sinankeeni yaaba n daa tuo ki daani po yaa po, maa tie yaaba n daani yaa po, ama mi mawangima tie sinankeeni yaaba n tuo ki daani yaa po. 23Lanwani Kilisiti n yini yaaba kuli yaa taani ki maadi mi malanma, yaaba n kaa bani laa bonla leni yaaba n daa tuo ki daani yaa kua yi siiga, baa baa yedi ke yi gaadi kaa? 24Ama li yaa tie ke bikuli wangi U Tienu maama, ke yua n ki tuo ki daani bi yua n bani kua yi siiga, li baa doagidi opo ke o tie ti tuonbiadi daano, wan gbadi yaala baa cuo o pali. 25Yaala n wuo o pali nni kuli baa wuodi. Lanwani o baa labini U Tienu nintuali ki kpiagi o ki yedi ke U Tienu ye yi siiga moamoani. 26N kpiiba ti baa tieni lede? Yi yaa taani, one baa pia bu yanbu, one mi bangima, one mi doagidima, one mi malanma, one mi malanma soaginma. Likuli n tieni ke Kilisiti n yini yaaba n baa mi todima. 27Li yaa tie ke bi niba cili ki maadi mi malanma, niba lie, bi niba taa, baa fidi ki maadi yendo yendo ki ŋoadi biyaba, niyendo mo n soagini. 28Li yaa pia yua n baa soagini, yua n bua ki maadi mi malanma n yaa ŋmini Kilisiti nitaanli nni, ki maadi ma o yuceli po leni U Tienu po. 29U Tienu mawangikaaba moko, niba lie, yaaka niba taa, n yaa wangi U Tienu maama, yaaba n sieni n yaa bigidi ban yieni yaala. 30Yaaba n ka ki cengi yeni siiga, niyendo yaa baa doagidima, yua n bi kpa maadi n ŋmini. 31Yikuli baa fidi ki waani U Tienu maama yendo yendo ki ŋoadi yiyaba, ke yikuli n baa mi bangima leni i tundi U Tienu sanŋoadima nni. 32Bi mawangikaaba n die bi yama, 33kelima U Tienu naa tie sisindi sindi Tienu ka, ama mi yanduanma Tienu. Nani lan tie maama bi nigagidiŋanba taana kuli nni, 34li pundi bi puoba n yaa ŋmini a taana nni, kelima baa pia sanu ki maadi lienni. Ama ban yaa miindi bi yula, nani li balimaama moko n bili maama. 35Bi yaa bua ki bandi bonlaba, kali ban buali bi ciaba bi denpo, kelima laa pundi o pua n maadi Kilisiti n yini yaaba siiga. 36U Tienu maama den ñani yi yaa kani yo? Bi mi den cua yinba bebe yaa kani yoo? 37Niloba yaa tama ke o tie mawangika, bi ke U Tienu Fuoma ye o niinni, wan faami bonŋanla ke min diani yipo yaala na tie o Diedo ñoabonli. 38O yaa yie kaa tuo, cedi o mani. 39Lanwani n kpiiba yaa kuandi mani yi yama ki bua ki baa ki yaa wangi U Tienu maama. Yin da yie mi malanma maama mo. 40Ama li bonla kuli n yaa tiendi ke li ŋua li fuuli, ki da cuoni sisindi sindi.

will be added

X\