1 KOLINTA YAABA 12

1N kpiiba, yaala n tie U Tienu Fuoma paabu yaa po, mii bua lan yaa boani yi. 2Yi bani ke yin den tie nilanba yaa yogunu, yi den tuodi ke bi dia ki caani yi i buli yi n ki maadi po. 3Lanwani n kadi ki waani yi ke U Tienu Fuoma n gobidi yua kuli kan yedi: Jesu tie ti solindi yua, oba kuli mo kan yedi: «Jesu n tie o Diedo,» kali U Tienu Fuoma Yua gobidi o. 4Bu paabu buoli yaba, ama Fuoma Yua yendo n puuni likuli. 5I todibuoli moko yaba ama o Diedo yua n die likuli tie yendo. 6I tuonbuoli yaba, ama U Tienyendu n tuuni laa tuona kuli bi niba kuli nni. 7Yua kuli baa U Tienu Fuoma doagidima li nitaanli kuli todima po. 8O Fuoma puni niyendo mi yanfomaama. Mi Fuoma yenma yeni go puni nitoa mi bandima maama. 9Mi Fuoma yenma yeni n puni niyendo li dandanli, ki go puni nitoa mo wan yaa paagidi a yiama. 10O puni niyendo ke o baa fidi ki yaa tiendi mi bancianma, ki go puni nitoa ke o baa fidi ki yaa wangi U Tienu maama, ki puni nitoa goga U Tienu Fuoma leni mu cicibiadimu gagidima paabu. O puni mi malanma paabu ki go puni nitoa mi malanma soaginma paabu. 11Laa Fuoma yenma n tuuni laa bonbuoli kuli, ki puuni nilo kuli oba nani wani oba n bua maama. 12Kelima, nani ti gbanandi n tie yenma ki nan pia yaa gbananbuoli n yaba maama, ama baa ke ti buoli yaba yeni, tikuli taani ki tie gbananyendi. Li moko tie yene leni Kilisiti. 13Tikuli den batisi mi Fuoma yenma yeni yaa niinni, ke tin tua gbananyendi, lan tie Jufinba leni bi nilanba, lan tie i yonbi bi yaaba n die bi yula, U Tienu puni tikuli ke ti baa ki ñuni Fuoma yenma yaa kani. 14Lani yaa po, ti gbanandi naa tie gbanan-buoyendu bebe ka ama gbananbuoli boncianla. 15Li yaa tie ke li taali yedi: «Min ki tie nuu yeni, mii taa ti gbanandi nni,» lani kan teni ke li kaa taa ti gbanandi nni. 16Li yaa tie ke li tubili mo yedi: «Min ki tie nunbu yeni, mii taa ti gbanandi nni,» lani kan teni ke li kaa taa ti gbanandi nni. 17Li yaa tie ke ti gbanandi kuli bi tie nunbu bebe, mi gbadima bi baa ye le? Bi tikuli yaa bi tie tubili bebe, ti baa gba u nuulu lede? 18Moamoani U Tienu bili gbananbuolu kuli uba uba ti gbanandi nni nani wan bua maama. 19I gbananbuoli yeni kuli yaa bi tie gbanan-buoyendu bebe, ti gbanandi bi baa ye le? 20To, baa ke i gbananbuoli yaba, ti gbanandi tie gbananyendi. 21Lanwani bu nunbu naa pia sanu ki yedi u nuu: «Mii pia leni a ŋantaado.» Li yuli mo naa pia sanu ki yedi a taana: «Mii pia leni yi ŋantaado.» 22Ama yaa gbananbuoli n naani ke i tadi ki cie moko tie tiladi. 23Yaa gbananbuoli n kaa pia jigidi ti gbanandi nni, ti jigindi ti boncianla. Yaa gbananbuoli n kaa pia jawaama, ti tiani ipo ki kubi i leni li fangili, 24yaa gbananbuoli n pia mi jawaama mo, yii bua puginma. U Tienu den tagi ti gbanandi ki taani ti buoli, ki teni ke yaa gbananbuoli n kaa pia jigidi n baa ti jigidi ki pugini. 25O den tieni yeni ke mi paadima n da ye ti gbanandi nni, ama gbananbuoli kuli n yaa bua ki todi iyi yenma. 26Gbanan-buoyendu yaa laadi fala, i gbananbuoli kuli taani leni u laa fala nni. Gbanan-buoyendu yaa baa ti jigidi, i gbananbuoli kuli mangi i pala leni u. 27Yinba kuli taani ki tie Kilisiti gbanandi, yi siiga yua kuli tie o gbananbuoli. 28U Tienu kpa bili Kilisiti n yini yaaba siiga, bi tondiba, miliema bi mawangikaaba, mi taama bi bangikaaba. Li yaa puoli li pia yaaba n tiendi mi bancianma, tianba ke bi baa paagidi a yiama, tianba mi todima paabu, bi tianba mi gobidima paabu, tianba malanma maama paabu. 29Bikuli tie tondiba bi? Bikuli tie mawangikaaba bi? Bikuli tie bangikaaba bi? Bikuli tiendi mi bancianma bi? 30Bi bikuli baa a yiama paagima paabu yoo? Bi ki maadi mi malanma yoo? Bi ki fidi ki soagindi mi malanma yoo? Yeni ka. 31Lanwani yin yaa bua mani yaa paabu n ŋani ki cie. N go baa waani yi yaa sanu n ŋani ki cie likuli.

will be added

X\