Hebreos 3

1¿Ö̦jö tawä, iba wamacö? Jesucristo ai ebä yaia lä culenaja, cafä wama ecö ma cui, wama ecö yaia cua mö fedua. Cafä wamacö ma cui, wamacö ca̦i cadidia mö fedulema. Jesús lija bä bufi da daeo, Yai Bada a wa̦no wäyäyolubä a lä shimöledayono wei a lä cui lija. Nofi bäyäalewä bäma a shi̦lo Bada bufibobä, ö̦jö Jesús a waiquiwä. 2A lä yaileno wei a lä cui, Jesúsnö a wa̦ fuaö cadidioma. Yai Bada ebä lijamö Moisesi a läo däjä, ö̦jö a cadidou lä cuaano weinaja showawä. 3Ö̦jö ma cui, Moisesi mlai, Jesús a wa̦fa shi̦lo yai doblao tamobä a. ¿Ö̦jö tawä? A yafi dodijidawä lä tablaö wei a lä cui, a wa̦fa dodijaö tamou lä culenaja showawä. A yafi a̦fa dodijidawä ma tamou däjä ma cui, a lä tablaleno wei a lä cui, ö̦jö a wa̦fa nia shi̦lo yai dodijaö tamou. 4Yafi bä bluca lä cublai, yanowamö täbä lija bä ma tablamou wei ma cui, jödödöwä täbä lä cublai, Yai Bada lija täbä li tablamolayoma. 5Yai Bada etä yafi jamö Moisesi a ojodamou ja, a dodijama. Yai Bada a wa̦ fuaö cadidioma. A ojodamou ja, Yai Badanö tä a̦fa nia obi wäyäö lä nomöjöono wei, tä jimaö balöo showaoma. 6Ö̦jö ma cui, Cristo a lä cui, täbä ojodamou cuaaö lä bädao weinaja mlai, bä ijilubö ebänö bä fö̦ö ebä a̦ dodijidawä fuaö lä cadidio wejeinaja, inaja Cristo a yai cuaama. ¿Ö̦jö tawä? Yai Bada e yafi lä cui, ö̦jö camiyä bäma ecö. Ö̦jö e yafi showawä jamö bä Ijilubö e Bada läa, camiyä bäma ecö lija. Bufi lofotolanö bäma a nofi mölabou showao ja, ö̦jö lä bäma ecö li yafi. 7Ö̦jö cudeenö, Yai Bada a Bufi lä cui, abenaja a cuma. Ei däjä, Yai Bada wamale a̦ ji̦liaö ja, 8bä bufi jifublou dicoo dijä. Ulufi bloque jamö wale yai lä wabano wejei däjä bä lä cuaano weinaja mlai. Ö̦jö bä lä cui bä ja̦amodonomi. 9Lasha 40 a faö showao mlao däjä, ya lä dodijaö wei tä ma mödino wejei ma cui, wale wabaö fe blacäjomaje, cafä wamacö nö badabö lä cuinö. 10Ö̦jö cudeenö, ö̦jö bä bluca lija ya fa jushudalunö, abenaja ya cudaliyoma. “Showadi bä bufi lä yacläö wei, ö̦jö bä waiquiwä. Ya bä taamaö lä bufii wei tä ja, bä bufi jaducädaloimi”, ya cudaliyoma. 11Ya fa jushudalunö, ya wa̦ nö wäo ja abenaja ya ca̦i cuma. “Ya bä nia yai lä yanöcömabono wei tä ulufi ja, obi ma cui, ei bä lä cui bä nia waloomi waiquiwä”, ya cuu majöoma. Yai Bada a Bufi lä cui, einaja a cuma. 12Bä da moyaweicu, ö̦jö lä, iba wamacö. Wamacö bufi wa̦lidiblou fa dicolonö, Yai Bada wama a wa̦ bejedi bufii fa mlacunö, Yai Bada tä demi cua shi lä wa̦lile tä lija, ai wamacö mö fulublou mlaobä. 13Showadi bä da yömölayo, Yai Bada bäma a wa̦ nia lä ji̦liaö wei tä cuo showao däjä, ai wa bädawä ma cui wa bufi jifublou dicoo mlaobä. ¿Ö̦jö tawä? Wa̦lidiwä tä ja täbä mölaö yalo, täbä bufi li jifublou. 14Cristo bäma a nofi jaba lä mölabono weinaja, bäma a nofi tabou cadidia fe yadia showalanö, cama a ojodamobä jamö bämacö yädäa. 15Yai Bada etä a̦ oni lä cuu wei, ei tä a̦ showawä malä cui. Ei däjä, Yai Bada wamale a̦ ji̦liaö ja, bä bufi jifublou dicoo dijä. Ulufi bloque jamö, bä ja̦amodou lä mlaono weinaja mlai. Einaja tä a̦ oni cuu. 16Yai Bada tä a̦ ma ji̦liano wejei, bä jo̦wa ja̦amodono lä mlai bä lä cui, ¿wedi bei bä jo̦wa doblonomi? Ejido tä ulufi fa dacöfälöjenö, Moisesinö bä lulubou lä cuaano wei, ¿ö̦jö bä mlai daanö? 17Lasha 40 a lalou showaa mlai ja, ö̦jö bä showawä lija Yai Bada showadi tä shi̦lo jushuodima. ¿Ö̦jö tawä? Bä doblou fa mlacunö, ulufi bloque a jamö täbä nomawä bluca yabucuolaliyoma. 18Ö̦jö bä lä cui, Yai Bada tä a̦ fuano lä mlajei bä showawä lä cui bä lija, Yai Bada a wa̦ nö wäoma. Bä nia yai lä yanöcömabono wei jamö, bä nia jo̦wa waloamanomi majöwä. 19¿Ö̦jö tawä? Bämacö bufi jaducäblobä tä a̦. Yai Bada tä a̦ bejedi bufinomije yalo, bä waloo doblonomi.

will be added

X\