2 Corintios 4

1Yai Bada tänö yamalecö nofi ojodabolanö, Jesucristo yama a wa̦no wäyäö cuaabä wamalecö shimölema. Ö̦jö cudeenö, yamacö bufi ujudublou buomi. 2Wa̦lidiwä yama tä waia waiquilema yalo, yamacö quilibä tä ca̦i cuami. ¿Ö̦jö tawä? Yamacö jolemoimi, ö̦jö yama tä waia malä waiquileno wei. Yai Bada yama tä a̦ ca̦i shominajaablalaimi. Ma. Yama bä mölamaö mlai ja, bejedi dodijiwä, wawädowä yama tä a̦ wawämaö shalilou. Yai Bada tänö yamalecö bejedimou daö. 3Yama tä a̦ dodijidawä lä wäyäle tä a̦ lä cui, tä a̦ nofi mojodubou fe yadioje ja, bä nomaö shi wa̦lijiobä bä li waiquiwä yalo tä a̦ nofi li mojodubouje. 4Bita jamö Sadanasi a bada lä bufiblamou wei a lä cuinö, ö̦jönö bä bufi mojodumabou. Dodijidawä tä a̦nö bä bufi wacacablou mlaobä cama etä a̦ li lämaö. Tä a̦ bejedi bufii lä mlajei, showadi inaja bä li taamaö, Cristo a nö doblao ö̦jöböaö mlaobeje. ¿Ö̦jö tawä? Yai Bada a cuwä lä dodijiinaja, Cristo a cua mö fedua. 5¿Ö̦jö tawä? Camiyä yamacö a̦fa wäyämamou malä mlai. Camiyä yamacö mlai, Jesucristo a nofi shi̦lo yai badobobeje, ö̦jö yama etä a̦ yai wäyäö. Jesús wama ecö mö feduwä yalo, ö̦jö etä a̦ ja bämacö bayeliblabä yamacö. 6Tä mö didiobä jamö, cama a wa̦nö tä jaba lä wacacadamaleno wei a lä cuinö, ö̦jö a showawänö, yamalecö bufi malä wacacamabole. Cristonö Yai Bada tä doblao lä damalaleno weinaja, inaja showawä yama tä dablamaö cuo mö feduobä. ¿Ö̦jö tawä? Tä mö ma dödöono wei ma cui, abenaja a jaba cuu malä balöono wei. Bei. Tä da wacacablalu. Einaja a cuma. 7¿Ö̦jö tawä? Yama tä a̦ lä tabole tä a̦ nowa yai bluca ma cui, mashita yamacö ma cuinö yama tä a̦ didibou. Cama tä nia lofote fa dablamonö, inaja tä li taö. Camiyä jai jaboca yamacö lä cule yamacö lä cui, yamacö lofote malä mlai. 8¿Ö̦jö tawä? Bluca yamalecö ma yabäcaö wejei ma cui, yamalecö ja̦amabou nö doblobimije. Yamacö bufi ma wedinajamou wei ma cui, yamacö bufi nö bleaaimi. 9Yamalecö nö bleaamaö ma cujei, yamacö yami nö beblaloimi. Yamalecö blabou ma dao wejei ma cui, yamacö ubladou co̦o. 10Jesús a shäö bufi lä doblaono wejeinaja, inaja showawä, showadi yamalecö shäö bufi ca̦i doblaoje. Yamacö ja̦amou lä mlai tänö, camiyä yamacö lija Jesús a ba̦limi lä cule tä dablamobä. 11¿Ö̦jö tawä? Yamacö demöo showao däjä, yamacö shämobä showadi tä läa, Jesús a nowa ja. Camiyä yanowamö yamacö lä ujudi wei yamacönö, Jesús yama a ba̦limi lä tabole tä dablamobä. 12Yama tä a̦ wäyäö tä nowa ja, yamacö shämobä tä cua ma cule, cafä wamacö ba̦limi cuo mö feduobä yama tä a̦ wäyäö fe yadiblou. 13Yai Bada etä a̦ oni jamö, abenaja ai anö tä a̦ oni tablalema. Ya tä a̦ bejedi bufii yalo, ya wa̦ cuoma. Einaja a cuma. Ö̦jönö tä a̦ bejedi bufii lä cuono weinaja, yama tä a̦ bejedi bufii ca̦i cuwä mö feduwä. Yama tä a̦ bejedi bufii yalo, camiyä yamacö ma cui, yamacö a̦ ca̦i faö. 14¿Ö̦jö tawä? Abenaja yamacö bufi cuolanö yamacö a̦ faö. Bada tä Jesús a demi jocädamaö lä co̦ono wei a lä cuinö, Jesús lija yamacö yädäa yalo, ö̦jönö yamalecö demi nia ca̦i jocädamaö co̦o. Cafä wamacö sho, Yai Bada tänö bämalecö nia bluca ublamabou. 15Cafä wamacö dodijidawä cuo mö feduobä, ö̦jö lä tä bluca waiquiwä malä cui. Yai Bada tänö täbä nofi lä ojodabou wei tä ja, bä mölaö fa blaucublalunö, cama lija bä bufi a̦fa doblalou ca̦i wäyämou blaucublou mö feduobä. Yai Bada tä doblao dablamobä. 16Ö̦jö cudeenö, yamacö bufi ujudubloimi. Bei yamacö sicö ma wa̦lidiaaö ma dodijio däjä ma cui, bei yamacö bufi shi̦lo dodijidawä balaö fe yadia lä cuimadi. 17Yamacö nö lä bleaaö wei tä lä cui, tä cudio shi wa̦liobä tä malä mlai. Doblao yamacö cuo shi wa̦liodayobä, inaja lä yamacö cuaaö balöa lä cule. ¿Ö̦jö tawä? Yamacö nia lä doblaodayou wei tä jamö yamacö bufi daeo däjä, yamacö bufi fejeleo dodijio. 18Täbä lä dablamou wei täbä lä cui, täbä nia jole jole cuo balöblao bädao malä cui. Täbä dablamou lä mlai, ö̦jö täbä nia shi̦lo yai cudio. Ö̦jö cudeenö, täbä lä dablamou wei täbä ja yamacö bufi daeomi. Täbä dablamou lä mlai yama täbä shi̦lo yai bufiblaö.

will be added

X\