Kema 9

1Te Yerub Baal dayɔa Abimelek keŋɛ la a anhedoma zen'en Sekem teŋai, ta yele a aanhema la la ba yizuo la zan'an yeti, 2Yele Sekem keendoma wa, kelehe ya te la na n yeti wa. Ya bote la Yerub Baal dayɔɔhe la ba nɛreba pihiyopɔe la zan'an sɔna ya behera, bii ya bote la nɛra yene sɔna ya behera? Ge tɛnre ya te mam dela ya mɛŋa zim. 3Te a anhedoma la to'e yetɔgom la bo Sekem keendoma la, te ba eŋɛ ba potɛn'ɛre te ba wan doohɛ Abimelek poore. Ba yeti, A dela to buuri. 4Ba dekɛ sanlenpeelega kpila pihiyopɔe Baal Berit bagarɛ deo la poan bo Abimelek, te a yɔ nɛreyaalehe la diteba te ba doohɛ a poore. 5Te a kule a sɔ yire la n boe Oprah teŋa la, ta ko' a sɔɔnrɔ Yerub Baal dayɔɔhe pihiyopɔe taŋa ayema la zuo. Ge ba yebega ba woo Yotam n zɔ sogɛ, te enŋa ma'an n gee. 6Sekem nɛreba la zan'an lagahe Bet Milo na tara a Abimelek keŋɛ tikantɛ teŋa ta bobe en na'am. 7Te ban yele Yotam yele dena wa la, a keŋɛ, ta zom la Gerizim zoore zuo sɔɔlena yeta ba yeti, Sekem boraahe wa, kelehe ya mam na, te Yenɛ me kelehe ya. 8Saŋa kayena poan ha te tiihe keŋɛ te ba ta loe ba naba te a behera ba, te ba yele kaam tia yeti, sɔna to behera. 9Ge kaam tia yele ba yeti, n dekɛ n kaam sebo te yena la nɛreba nɔŋɛ wa bahɛ ge wa'ana wa beha tiihe? 10Te tiihe la yele kenkaŋa yeti, wa dɛna to naba. 11Ge kenkaŋa yele ba yeti, n dekɛ nyɛlom la wɔla soma wa bahɛ ge wa'ana beha tiihe? 12Te tiihe la yele tia ayema, wa dɛna to naba. 13Ge tia la yele ba yeti, n dekɛ n daam paalom n bo'ore yena la nɛreba popeelom la bahɛ ge wa'ana beha tiihe? 14Tiihe la zan'an lagom yele zaaŋa yeti, wa'ana dɛna to naba. 15Te zaaŋa la yele ba yeti, ya han seren loe mam mɛ te n dɛna ya naba, ya wan bɔna mam nu'uhen. Ge la me han dagana bala, bugum ze'ele mam poan di Lebanon mɔlɔsonɔ tiihe! 16Nananawa, ya han ton yelemɛŋɛrɛ la birikinte, te ya bobe Abimelek na'am wa ge ya han ton ne la som la narehom bo ne Yerub Baal la a yiredoma, 17tɛnra te mam sɔ ponhɛ a mɛŋa zabɛ to'e ya Midiandoma nu'uhen. 18Zina wa, ya zabɛ mɛ la mam sɔ yiredoma, ko' a dayɔɔhe pihiyopɔe taŋa ayema la zuo, ge bobe Abimelek se'em n de a yameŋa bia wa na'am Sekem teŋa wa poan, te a dela ya buuri zuo. 19Yan daa tom yelemɛŋɛrɛ la birikinte bo ne Yerub Baal la yiredoma wa paɛ ne zina wa, yamam la Abimelek zan'an wan tara popeelom la taaba. 20La han dagɛ bala, bugum ze'ele Abimelek poan di Sekem la Bet Milo teŋa nɛreba. Ge bugum me ze'ele Sekem la Bet Milo nɛreba wa poan di Abimelek. 21Te Yotam peɛn zɔ' keŋɛ Beer teŋa poan. Abimelek la a sɔɔnrɔ zuo n sɔe te a yee teŋa la poan. 22Te Abimelek behɛ Israeldoma la yuuma a atan', 23te Yenɛ tom sebe'a te ko sige Abimelek la Sekem nɛreba teŋasoka. Te Sekem teŋa nɛreba wa nini mɔ'ɛ la Abimelek. 24Yenɛ eŋɛ bala te Yerub Baal dayɔɔhe pihiyopɔe te Abimelek n daa ko' la taala wan sige Abimelek la Sekem teŋa nɛreba n soŋe en wa zuo. 25Bala n sɔe te Sekem teŋa nɛreba daa loe borase'ehe te ba ma'ahom zom zoore zuo ta faanra nɛreba. Te se'em wo n doohɛ sɔrɔɔ koŋo la ba ne fan' en mɛ te la lu' Abimelek tobain. 26Te Ebed dayɔa Gaal la a sɔɔnrɔ n paɛ Sekem teŋa poan na la, Sekem nɛreba wa potɛn'ɛre boe la ba poan. 27Teŋa la nɛreba n yehe ba samana zuo lagahɛ tiihe wɔla, wa'ana wa ŋmɛkɛ daam, dɛɛm ba de'eŋɔ. De'eŋɔ daarɛ la, te ba kɛn' ba bagarɛ deo la poan ta dita ge nyuura ge pɔta bahera Abimelek zuo. 28Te Ebed dayɔa Gaal sokɛ yeti, Ane n ton dɛna Abimelek te tomam wan na'aha en? A dagɛ la Yerub Baal dayɔa, ge Zebul mɛ dagɛ la kpɛ'ɛma? Tomam wan tona bɔ'ɔra Sekem sɔ Hamordoma. Bene eŋɛ te tomam kan na'ahɛ en? 29La han wan ta'an eŋɛ ne mɛ te nɛreba wa bone mam nu'uhen! Mam wan yɛɛ ne Abimelek na'am wa ge yele Abimelek yeti, ma'ahom hɔ pɛɛntɛɛnreba la, la ya ye'ehe na. 30Te Ebed dayɔa Gaal yetɔgom la n ta lu' teŋa nɛŋadaana Zebul tobain la te a sunsunya nyie. 31Te a tom la nɛra te a sogɛ keŋɛ te ba ta yele Abimelek yeti, Behɛ Ebed dayɔa Gaal la a sɔɔnrɔ n wa'an Sekem na wa gbirege teŋa la nɛreba te ba zabera la ho. 32Bala, ihege la ho pɛɛntɛɛnreba wa keŋɛ yu'uŋɔ wa ta ma'ahom gan'an ba teŋa la gura ba. 33Ya ihege bolika te sɔɔnrɔ na boe bini zɔna la ya saa nɛreba la teŋa la poan. Te ba pɛɛntɛɛnreba la han yɛhena te ya zabɛ la ba. 34Bala, te Abimelek la a pɛɛntɛɛnre ba ihege yu'uŋkoŋɔ mea keŋɛ Sekem teŋa ta yelege taaba tansuga anaahe maahom gan'an. 35Te Ebed dayɔa Gaal ye'ehe na ze'ele teŋa la nayaŋa nɔɔrɛ, ge Abimelek la a pɛɛntɛɛnreba la n maahom ne gan'an la, ihege ze'ele saazuo. 36Gaal n nyɛ ba la a yele Zebul yeti, Behɛ, nɛreba n ze'ele zɔya la zuo sigera na. Te Zebul lebehe yele en yeti, Zɔya la yilinyiliŋɔ n bala, te ho nyɛ wo nɛreba la. 37Gaal le yele en yeti, Behɛ nɛreba n ze'ele zoore la zuo sigera na, te nɛreba basɛba me dole behereba tikantɛ sore la kena la. 38Te Zebul lebehe en yeti, Hom ŋmɛ'ɛre ho nyɔn'ɔn ge tɔgɔra te, ane n de Abimelek te mam wan tom bo en. La dagɛ nɛreba wa te ho zeem ba la? Ho nyɔn'ɔn ŋmea la bɛɛ, tole yɛhe na zabɛ la ba. 39Te Gaal ye'ehe na bɔna Sekem nɛreba la nɛŋan te ba zabɛ la Abimelek. 40Te Abimelek dige ba pɔgɔlom ba bala ta paɛ teŋa la nayaŋai. 41Te Abimelek yee Aruma teŋa la poan ge te Zebul sa'ɛ Gaal la a sɔɔnrɔ te ba yɛhe Sekem teŋa la poan. 42Yiimbeere la, te Sekem teŋa nɛreba la yɛhe samanai te la lu' Abimelek tobain. 43Te Abimelek maahom a pɛɛntɛɛnreba, yelege ba tansuga atan' te ba keŋɛ ta gan'an pigera teŋa la nɛreba. Ban nyɛ' te nɛreba ze'ele teŋa la poan yɛhera na la, te ba to'ohɛ ba zabɛ la ba. 44Te Abimelek la a pɛɛntɛɛnreba basɛba doohe en na ze'ele teŋa la nayaŋa nɔɔrɛ. Ge te tansuga ayi' sige bon'en ta ko' nɛresɛba n boe yeŋa la zan'an. 45De daarɛ la zan'an Abimelek zabɛ mɛ ko' teŋa la nɛreba ge to'e ka ka'ahɛ yaarom bahɛ ka zuo. 46Te yele dɛna wa ta lu' Sekemdoma n kɛn' la dewoko la tobai la. Ba zɔ kɛn' la ba bagarɛ deo la El Berit la poan ta tolɛ ko soka deo la poan. 47Te ba yele Abimelek te Sekemdoma lagom taaba bɔna ba soka deo la poan. 48Abimelek dekɛ a lea doohɛ la a pɛɛntɛɛnreba te ba zom Zalmon Zoore zuo, ta ŋmaɛ tia dɔɔ buke a bɔken ge yele a pɛɛntɛɛnreba la yeti, Yamam me ŋmaɛ dɔɔrɔ wa kalam kalam. 49Te nɛra wo ŋma a dɔɔ doohɛ Abimelek poore ta paɛ soka deo la. Ba lagahɛ dɔɔrɔ wa nyɔn' deo la te Sekemdoma n boe bini la ki zan'an. Boraahe la pɔgɔhe n de nɛretuhere. 50Te Abimelek nya keŋɛ Tebez teŋa la ta zabɛ to'e ka. 51Teŋa la boraahe la pɔgɔhe la zan'an zɔ' ta sogɛ la ba dewoko n boe teŋa la teŋasoka. Te ba zɔ ta kɛn' zom saazuo ha ge pagɛ lebehe na. 52Te Abimelek paɛ dewoko la nɔɔrɛ te a zabɛ, nya paɛ koleŋa la nɔɔrɛ te a nyɔ' ka. 53Te pɔka kayema dekɛ nɛɛmbiŋa bahɛ Abimelek zuo te ko wɔnregɛ. 54Te a yi bodibila sɛka n zaale a pɛɛma la kalam, yele en yeti, Foe so'a lo mam kɔ te ba da ta yeti, pɔka n ko' en. Te bodibila wa seren lo' en ko'. 55Te Israeldoma la n baŋɛ te Abimelek ki' me la, nɛre woo lebe kule mɛ. 56Potɔɔ legɔseko te Abimelek ton de a sɔ yire la, doohe la n ko' a sɔɔnrɔ pihiyopɔe la zuo, te Yenɛ yɔ' en. 57Yenɛ bahɛ te Sekem nɛreba taala sige ba mɛhe zuo wo Yerub Baal dayɔa Yotam n pɔ' la.


Copyright
Learn More

will be added

X\