Yosua 15

1Yuda yizuo la tɔntɛ la te ba tɔnrɛ bo ba yire yire woo la beene tɛnregɛ sige ta paɛ la Edom sɔ'ɔlom tare ta paɛ Zin Pɔgɔtia la n boe kɔbega bɔba la poan ha. 2Ba gɔbega nu'o beene mɛ pɔhɛ la nɔgbenɛ Yaarom Mɔgɔrɛ gɔbega nɔɔrɛn la 3yakɛ zen'sɛka te ba yi'ira Naŋdunega Tɔlega la tare bala ta ta' Zin teŋa, zooe tole ta paɛ Kades Barnea, ze'ele bilam doohe Hezron zom Adar ŋmɛregɛ kaara yɛ'a Karka, 4ze'ele bilam tole ta paɛ Azmon ta naɛ la Mizraim Kolaa la tare ta du' ko'kantɛ la nɔɔrɛn. Ba gɔbega bɔba beene n bala. 5Ba dapɔya bɔba beene me ze'ele la Yaarom Mɔgɔrɛ la beene ta paɛ Yordan Kolaa la nɔɔrɛn. Ba zuɔ bɔba beene la me pɔhɛ la ko'kantɛ la nɔɔrɛn n de Yordan nɔɔrɛn, 6ze'ele bilam zom Bet Hogla zom paɛ Bet Arabah zuɔ bɔba ta paɛ zen'an te ba yi'ira Areuben Dayɔa Bohan Kugure la zen'an. 7Beene la ze'ele la Akor Bɔn'ɔn la poan zom ta paɛ Debir teŋa ŋmɛregɛ dɔla zuɔ bɔba ta paɛ Gilgal, tɔɔra zen'sɛka te ba yi'ira Adumim Tɔlega la bɔna bɔka la gɔbega bɔba la, kelom tara bala doohe En Semes ko'om nɔgbɛma wa'ana yehe En Arogel teŋa. 8Beene nya zom Ben Hinom Bɔn'ɔn la dɔla Yebusdoma teŋa Yerusalem la gɔbega bɔba zuluŋa, le ze'ele bilam doohe zom zoore la n lebehe Hinom Bɔn'ɔn nɛŋa tontɔɔ bɔba la n boe Arepaim teŋa zuɔ nu'o kenkɛleŋa ha. 9Beene le ze'ele zoore la zuo tɔ la Neptoa bɔgɔhe ko'om la, wa'ana yehe teŋse'ehe n boe Epron Zoore zuo teŋhe la zulige sige Baala n de Kiriat Yearim teŋa, 10nya ze'ele Baala teŋa la ŋmɛregɛ nɛŋa bɔba dɔla Seir Zoore la doohe Yearim Zoore la n de Kesalon Zoore tare bala sige ta paɛ Bet Semes yakɛ ta paɛ Timna. 11La keŋɛ paɛ Ekron zuɔ bɔba zuluŋa la ŋmɛregɛ tɔ Sikeron teŋa tole ta paɛ Baala Zoore paɛ Yabneel nya ba'ahɛ ko'kantɛ la nɔɔrɛn. 12Nɛŋa bɔba beene la me pɔhɛ la ko'kantɛ bɔn'ɔn la nɔɔrɛn. Beena se'a n beem Yuda nɛreba, ba yire yire la n bala. 13Doohe la nɔse'ere te Na'ayenɛ daa bo Yosua la zuo, te Yosua bo Yepune dayɔa Kaleb sɔ'ɔlom Yuda teŋa poan. Teŋa la te a bo en dela Kiriat Arba n de Hebron. Arba dela Anak sɔyaaba. 14Te Kaleb dige Anak dayɔɔhe setan' n bo Hebron teŋa poan. Ba dela Sesai la Ahiman la Talmai. Ba dela Anak yaahe. 15A ze'ele bilam ta zabɛ la nɛresɛba n boe Debir teŋa poan. Teŋa la yu'urɛ yuun dɛna Kiriat Seper. 16Te Kaleb yeti, N wan dekɛ n pɔyɔa Aksa bo boraa sɛka n zabɛ nyaŋɛ to'e Kiriat Seper teŋa wa. 17Kaleb yebega Kenaz dayɔa Otniel n nyaŋɛ to'e teŋa la, te Kaleb dekɛ a pɔyɔa Aksa bo Otniel te a di ka. 18Te pugula la paɛ ka sera zen'en yele en yeti, Yele n sɔ te ho bote la samanɛ. Te ka ze'ele boŋa zuo sige na, Kaleb soke ka yeti, Ho bote la bene? 19Ka yele en yeti, Bo' mam sɛla ane soŋa, ho pon dekɛ mam bahɛ la pɔgɔtia poan, nya bo mam ko'om zen'an. Te Kaleb dekɛ ko'om zen'enhe la n boe saazuin la teŋeren bo ka. 20Yuda yizuo la sɔ'ɔlom n wana te ba tɔnrɛ bo ba yire yire. 21Yuda teŋse'ehe n boe gɔbega bɔba Negev la poan ha la pɔnra Edom beene la dela Kabzeel la Eder la Yagur la 22Kina la Dimona la Adada la 23Kedes la Hazor la Itnan la 24Zip la Telem la Bealot la 25Hazor Hadata la Keriot Hezron n de Hazor la 26Amam la Sema la Molada la 27Hazar Gada la Hesmon la Bet Pelet la 28Hazar Sual la Beerseba la Biziotia la 29Baala la Iim la Ezem la 30Eltolad la Kesil la Horma la 31Ziklag la Madmana la Sansana la 32Lebaot la Silhim la Ain la Arimon. Teŋhe sena wa dela teŋkanra pihiyi' la sewae' la se teŋbibihe. 33Teŋse'ehe n boe nɛŋa bɔba zɔya tilain la dela Estaol la Zora la Asna la 34Zanoa la En Ganim la Tapua la Enam la 35Yarmut la Adulam la Soko la Azeka la 36Saaraim la Aditaim la Gederah bii Gederotaim. Teŋhe sena me dela teŋkanra pia la senaahe la se teŋbibihe. 37Zenan la Hadasa la Migdal Gad la 38Dilean la Mizpa la Yokteel la 39Lakis la Bozkat la Eglon la 40Kabon la Lamas la Kitlis la 41Gederot la Bet Dagon la Naama la Makeda dela teŋkanra pia la seyoobe la se teŋbibihe. 42Libna la Eter la Asan la 43Ipta la Asna la Nezib la 44Keila la Akzib la Maresa me dela teŋkanra awae' la se teŋbibihe. 45Ekron sɔ'ɔlom la teŋbibihe n wana: 46Ekron nɛŋa bɔba dela teŋse'ehe woo n boe Asdod teŋa poan la se teŋbibihe la 47Asdod teŋa la ka sɔ'ɔlom la zan'an la Gaza la ka teŋbibihe zan'an tare ta paɛ Mizraim Kolaa la ko'kantɛ la beene. 48Teŋse'ehe n yage zoore zuo me dela Samir la Yatir la Soko la 49Dana la Kiriat Sana n de Debir la 50Anab la Estemoh la Anim la 51Gosen la Holon la Giloh. Teŋhe sena wa dela teŋkanra pia la kayena la se teŋbibihe. 52Arab la Duma la Esan la 53Yanim la Bet Tapua la Apeka la 54Humta la Kiriat Arba n de Hebron la Zior dela teŋkanra awae' la se teŋbibihe. 55Maon la Karmel la Zip la Yuta la 56Yezreel la Yokdeam la Zanoa la 57Kain la Gibea la Timna me dela teŋkanra pia la se teŋbibihe. 58Halhul la Bet Zur la Gedor la 59Maarat la Bet Anot la Eltekon me dela teŋkanra ayoobe la se teŋbibihe. 60Kiriat Baal n de Kiriat Yearim la Araba me dela teŋkanra ayi' la se teŋbibihe. 61Teŋse'ehe n boe pɔgɔtia poan la dela Bet Arabah la Midin la Sekaka la 62Nibsan la Yaarom Teŋa la En Gedi. Teŋhe sena me dela teŋkanra ayoobe la se teŋbibihe. 63Yudadoma ka nyaŋɛ dige Yebusdoma la n sɔe Yerusalem teŋa la. Te Yebusdoma wa kelom kɛn'ɛra bini la Yudadoma wa la zina.


Copyright
Learn More

will be added

X\