Pin'ileŋɔ 36

1Esau yu'urɛ deyema n de Edom la a buuri yɛla n wana. 2Esau di la Kanaan teŋa pɔgɔba. Kayema dela Hiti teŋa boraa Elon pɔyɔa n de Adah, te kayema me dɛna Hiv teŋa boraa Zibeon dayɔa Anah pɔyɔa n de Oholibama, 3nya dekɛ Ismael pɔyɔa Basemat n de Nebaiot tanya la. 4Te Adah dɔgɛ Elipaz, te Basemat dɔgɛ Aruel, 5te Oholibama dɔgɛ Yeus la Yalam la Kora. Esau dayɔse'ehe ta a dɔgɛ Kanaan teŋa poan n bala. 6Te Esau vaɛ a pɔgɔba la dayɔɔhe la pɔyɔɔhe la a yire nɛreba zan'an, la a nii la a dunhe zan'an la lɔgɔrɔ seto woo ta a nyɛ Kanaan teŋa poan la, keŋɛ zen'an n zaan ge bahɛ a yebega Yakob. Se'ere n sɔe la, 7ba lɔgɔrɔ la ba' zo'e gaŋɛ mɛ la ba bɔna bɔberɛ yenɛ. Zen'sɛka te ba lagom bɔna la ba' pɔ'ɛ mɛ bo ba, ba dunhe la n ba' zo'e la zuo. 8Bala zuo te Esau wa de Edom la yelege ta zin'ire teŋa n yage zoore zuo te ba yi'ira ka Seir la poan. 9Esau wa n de buuri la yaaba, kɛn'ɛra teŋsɛka n yage zoore zuo te ba yi'ira ka Seir teŋa la poan. A yaahe la yɛla n wana. 10Esau dayɔɔhe yu'ura n wana. Esau pɔga Adah n dɔgɛ Elipaz, te Basemat dɔgɛ Aruel. 11Elipaz dayɔɔhe dela Teman la Omar la Zepo la Gatam la Kenaz. 12Te Esau dayɔa Elipaz biŋe pɔgɔbɔ'ɔreŋa te ka yi'ira Timna, ta a dɔgɛ Amalek. Bama n de Esau pɔga Adah yaahe. 13Aruel dayɔɔhe dela Nahat la Zera la Sammah la Mizah. Bama n de Esau pɔga Basemat yaahe. 14Esau pɔga Oholibama se'em n de Zibeon dayɔa Anah pɔyɔa la n dɔgɛ kɔma sɛba la Esau. Bama n dela Yeus la Yalam la Kora. 15Esau dayɔɔhe yizuto keendoma n wana. A dayɔkeema Elipaz yizuto keendoma dayɔɔhe dela Teman la Omar la Zepo la Kenaz la 16Kora la Gatam la Amalek. Elipaz dayɔɔhe yizuto la to keendoma n bala Edom teŋa poan. Ba dela Esau pɔga Adah yaahe. 17Esau dayɔa Aruel dayɔɔhe yizuto keendoma n wana. Ba dela Nahat la Zera la Sammah la Mizah. Aruel dayɔɔhe yizuto la to keendoma n bala Edom teŋa poan. Ba dela Esau pɔga Basemat yaahe. 18Esau pɔga Oholibama dayɔɔhe yizuto keendoma n wana. Ba dela Yeus la Yalam la Kora. Oholibama dayɔɔhe yizuto la to keendoma n bala Edom teŋa poan. Ba dela Esau pɔga Oholibama n de Anah pɔyɔa la yaahe. 19Esau dayɔɔhe la se yizuto n bala. 20Seir n de Hori teŋa nɛra la dayɔɔhe dela Lotan la Sobal la Zibeon la Anah la 21Dison la Ezer la Disan. Seir n de Hori teŋa nɛra la dayɔɔhe dela yizuto keendoma Edom teŋa poan. 22Lotan dayɔɔhe dela Hori la Heman. Ge Timna dela Lotan tanya. 23Sobal dayɔɔhe dela Alvan la Manahat la Ebal la Sepo la Onam. 24Zibeon dayɔɔhe dela Aiah la Anah. Anah wa n bala ɛ ta nyɛ kolega te ka ko'om tola la. A wa behera la a sɔ bonhe mɔen ha, ɛ ta nyɛ kolega la. 25Anah kɔma dela Dison la Oholibama n de a pɔyɔa la. 26Dison dayɔɔhe dela Hemdan la Esban la Itran la Keran. 27Ezer dayɔɔhe dela Bilhan la Zaavan la Akan. 28Disan dayɔɔhe dela Uz la Aran. 29Horidoma la yizuto keendoma n wana: Lotan la Sobal la Zibeon la Anah la 30Dison la Ezer la Disan. Horidoma la yizuto la to keendoma n bala Seir teŋa poan. 31Nɛrebana n de nadoma n yuun behera Edom teŋa poan te Israeldoma nya ta baŋɛ tara naba. 32Te Beor dayɔa Bela dɛna Edom teŋa naba. A teŋkantɛ dela Dinhaba teŋa. 33Te Bela ta ki te Bozra boraa Zera dayɔa Yobab sɔe dɛna naba. 34Te Yobab ta ki te Husam n de Tema buuri la sɔe dɛna naba. 35Te Husam ta ki te Bedad dayɔa Hadad sɔe dɛna naba. Enŋa n zabɛ nyaŋɛ Midiandoma Moab teŋa poan. A teŋkantɛ dela Avit teŋa. 36Te Hadad ta ki te Samla n de Masreka teŋa la sɔe dɛna naba. 37Te Samla ta ki te Saul n yehe Arehobot teŋa n lɛm la kolaa la sɔe dɛna naba. 38Te Saul ta ki te Akbor dayɔa Baal Hanan sɔe dɛna naba. 39Te Baal Hanan ki te Hadar sɔe dɛna naba. A teŋkantɛ dela Pau teŋa. A pɔga yu'urɛ n de Mehetabel, te ka ma' yu'urɛ dɛna Matred, dɛna Mezahab pɔyɔa. 40Esau yaahe yizuto n wana, ba yizuo ba yizuo: Timna yizuo la Alva yizuo la Yetet yizuo la 41Oholibama yizuo la Elah yizuo la Pinon yizuo la 42Kenaz yizuo la Teman yizuo la Mibzar yizuo la 43Magdiel yizuo la Iram yizuo. Bama n de Edom teŋa yaahe la ba yizuto, zin'an ba teŋa poan, ba yizuo ba yizuo. Edomdoma la sɔ n de Esau.


Copyright
Learn More

will be added

X\