Yɛhega 38

1Ge te a dekɛ zaaŋa dɔɔrɔ maalɛ nyɔ'an kaanbegɔ daka la, te ka woko dɛna santira anuu, te ka yaleŋa dɛna santira anuu, te ka dɛna mɔkɔ, te ka saazuo woko dɛna santira atan'. 2A dekɛ dɔyeŋɔ mea peehe iila sɛ ka nɔgbama anaahe la poan, takɛ ka la nyɔgom. 3Ge a dekɛ nyɔgom kure lɔgɔseto woo n wan tara tona daka la tooma la, ka dogorɔ la vaahe la laahe la kuto seto n wan tara tona bugumen la tuluga poan, la laakanra se'ehe n wan tara dogora la zan'an. 4Ge a dekɛ nyɔgom mea kure bonlamehega kɔkɛ daka la teŋa na, te la forɛ daka la iŋa fiin. 5A maalɛ nyɔgom banhe senaahe tuhe daka la loga anaahe la poan, te se gin' dɔɔrɔ seto n wan tara ziira daka la. 6A dekɛ zaaŋa dɔɔrɔ takɛ nyɔgom maalɛ dɔɔsaala la n wan tara ziira daka la, 7dekɛ dɔɔsaala la tuhe banhe la n boe daka la loga anaahe la poan la, tara dɔɔ tonɔ ziira ka. A dekɛ la dɔɔ lama maalɛ daka la, te ka poan ha tara loga. 8Ge te a to'ohe pɔgɔhe la n ze' Sogorɛ la nɔɔrɛn tona la nyɔgom behe la, kure laa n yalegɛ la ka zɛ'ɛlega. 9A maale zenzaka la me gɔbega nu'o bɔba la, tana se'a n lo' yule pin' bilam bɔba lebehe na la dela tanpeela, te a woko dɛna satira kɔbega, 10la dɔɔseto pihiyi', la to ze'elehe n de nyɔgom, pihiyi', ge bilam bɔba banhe la, la sɛla n wan lo' la, dela sanlenpeelega. 11Zuɔ nu'o bɔba la me, tana se'a n lo' yule pin' bilam bɔba la woko dela santira kɔbega, la dɔɔseto pihiyi', la to nyɔgom ze'elehe pihiyi', ge te banhe la dɛna sanlenpeelega. 12Nɛŋa bɔba la me, tana se'a n lo' yule pin' bilam bɔba la woko dela santira pihinuu, la dɔɔseto pia, la to nyɔgom ze'elehe pia, te banhe la dɛna sanlenpeelega. 13Pooren bɔba la me nɛŋan na woko dela santira pihinuu. 14Tana se'a la logerɛ deyema la woko dɛna, santira pia la anuu, dɔɔseto totan', la to ze'elehe setan'. 15Te logerɛ deyema la me dɛna bala mea, tana se'a n lo' yula nɔɔrɛ se'ehe n dole kɛn'ɛra Sogorɛ la poan na la woo woko dela santira pia la anuu, dɔɔseto totan', la to ze'elehe setan'. 16Tana se'a woo n lo' yula pin' yeŋa zenzaka la kae la dela tanpeelehe. 17Bilam dɔɔseto la ze'elehe la dela nyɔgom, te banhe la, la dɛna sanlenpeelega, te dɔɔseto la zuto forɛ sanlenpeelega, te dɔɔseto n dekɛ sɛ zenzaka la kae la, takɛ sanlenpeelega. 18Tanɛ se'ere n lo' yula nɔɔrɛ sɛka n dole kɛn'ɛra yeŋa zenzaka la poan na la, dela tanɛ te ba dekɛ fupinho la gun sɔbele la gun mɔlɔgɔ la gun mɔle mɛŋka la tam peelega n pɛ' la nu'uhe. Te de yaleŋa dɛna santira pihiyi', te woko dɛna santira anuu. 19Te zenzaka nɔɔrɛ tara dɔɔseto tonaahe, te to ze'elehe la dɛna senaahe, dɛna nyɔgom te banhe la, la sɛla n forɛ dɔɔrɔ la zuin la teŋa na la dɛna sanlenpeelega. 20Kpa'ahe se'ehe woo n wan dekɛ kpa' Sogorɛ la, la ko zenzaka la zan'an kae la dela nyɔgom ma'an n dekɛ kure se. 21Sogorɛ la, te Moses bo te ba maalɛ ko se'em la yɛla n wana: Aron n de malemadaana la dayɔa Itamar n sɔe Levi buuri la beha te ba tona tooma la. 22Hur dayɔa Uri la n de Yuda buuri la dayɔa Bezalel n maalɛ sɛla woo wo Na'ayenɛ n bo Moses a nɔɔrɛ se'em la. 23Se'em me n pa'ahɛ a poan dela, Ahisamak, se'em n de Dan buuri la dayɔa Oholiab, se'em n mi' golega, la pɛ'a, tara gun sɔbele pɔɔnhegɔ, la gun mɔlɔgɔ, la gun mɔle mɛŋka, la tampeelega kpa'ara gola la. 24Sanlema se'a te nɛreba la bo la popeelom te ba dekɛ tom Sogorɛ la tooma la zan'an dela bɔɔrehe pihiyi' la awae', la sanlema kpila kɔbehe seyopɔe la pihitan, wo Sogorɛ n magare se'em la. 25Sanlenpeelega la te nɛreba la tare na la, ba magahɛ bama me te ba kanlɛ dɛna la bɔɔrehe kɔbega, la kpila tuhure la kɔbehe seyopɔe la pihiyopɔe la anuu, wo Sogorɛ poan n magare se'em la. 26Te la wona te nɛra woo bo la sanlema kpile girigo. Po'ohegɔ deo n to'e se'em hom se'em woo n paɛ yuum pihiyi' beene yɛ'ɛha n bala, ba nɛre tuha kɔbehe seyoobe la tuha atan', la nɛre kɔbehe senuu la pihinuu la (603,550). 27Sanlenpeelega bɔɔrehe kɔbega dekɛ maalɛ Sogorɛ dɔɔrɔ ze'elehe la, la tama la n wan yule dɔɔseto zuo ze'elehe kɔbega la, sanlenpeelega bɔɔrehe woo n dekɛ kure zɛ'ɛlega kayena woo. 28Kpila tuhure la kɔbehe seyopɔe la pihinuu la anuu n gee la, a dekɛ maalɛ la banhe tuhe dɔɔseto la poan, ge takɛ to zuto, la to teŋa, ge kure banhe. 29Nyɔgom bo'olom la me dela bɔɔrehe pihiyopɔe, la kpila tuha ayi' la kɔbehe senaahe. 30Bama n dekɛ kure Sogorɛ la nɔɔrɛ dɔɔrɔ ze'elehe la nyɔgom kaanbegɔ daka la sɛla n dekɛ kɔkɛ ka teŋa bɔba na la lɔgɔseto woo n tare tona daka la tooma la 31dɔɔseto n sɛ kae zenzaka la zan'an ze'elehe la zenzaka nɔɔrɛ dɔɔrɔ ze'elehe la kpa'ahe se'ehe woo n wan dekɛ kpa' Sogorɛ la ko zenzaka la dɔɔrɔ kpa'ahe la zan'an.


Copyright
Learn More

will be added

X\