1 Samuel 12

1Samuel yele Israel zan'an yeti, Behɛ ya, mam kelehe yan yele mam sɛla woo la, sakɛ ge bo ya naba sɛka n wan behera ya. 2Behɛ ya, naba la n nya wan behera ya. Mam korogɛ mɛ te n zuo pelege. Ya mi' n dayɔɔhe wa n boe la ya wa. Mam behɛ ya la n bilomen ha tara tara la zina. 3Mam n wana zina. Ze'ele ya Na'ayenɛ la n sɔ' se'em wa nɛŋan yele mam n tue se'ere. N to'e la ane lɔlega? Bii ane boŋa? Bii ane te n pim bii muguhe? Bii n to'e mu'ure bo'olom la ane nu'uhen pin' n nini? Mam n eŋɛ hom se'em bala, yele mam te n lebehe yɔ hɔ. 4Te ba lebehe en yeti, Ho ka fan' bii muguhe to. Ho me ka to'e sɛla se'em nu'uhen. 5Te a yele ba yeti, Na'ayenɛ mɛŋa la n sɔ' se'em wa n de aseradaana bo yamam la mam zina wa, te ya ka nyɛ dɛngerɔ n nu'uhen. Te ba yeti, Ɛɛn, la dela bala. 6Te Samuel yele nɛreba la yeti, Na'ayenɛ se'ere n loe Moses la Aron, ge tare ya yaabdoma ze'ele Mizraim teŋa poan yehe na. 7Nananawa yehe ya na ze'ele ya Na'ayenɛ la nɛŋan. N wan pa'alɛ Na'ayenɛ n tom faanrɛ toonse'a bo yamam la ya sɔyaabdoma la. 8Yakob n yuun keŋɛ Mizraim teŋa ta bɔna, te Mizraimdoma wa ta muguha ba la, ya yaabdoma wa yuun kaahɛ mɛ bo Na'ayenɛ. Te Na'ayenɛ tom Moses la Aron te ba tare ya yaabdoma la ze'ele Mizraim teŋa la yehe na, tare ba na zin'ire ka'lam wa. 9Ge ba ta tamɛ ba Na'ayenɛ wa n de ba Yenɛ la yele, te a koohe ba eŋɛ Sisera n de Hazor teŋa zaba nɛŋadaana la Pilistia teŋadoma la Moab teŋadoma nu'uhen te ba zabɛ la ba. 10Te ba kaahɛ bo Na'ayenɛ yeti, Tomam tom la be'em la tomam n zagahɛ hom Na'ayenɛ ge tona bɔ'ɔra Baal la Astoret baga la. Ge nananawa, fan' tɔ to diŋdoma wa nu'uhen bahɛ, te to tona bɔ'ɔra hom ma'an. 11Te Na'ayenɛ tom Yerub Baal la Barak la Yepta la Samuel na te ba fan' ya ya diŋdoma woo nu'uhen bahɛ, te ya bɔna fai. 12Ge yan ta nyɛ te Ammon teŋa naba Nahas ihege zabera la ya la, ya yele mam mɛ yeti, Aai, te bote la naba te a beha tɔ, ge mina te Na'ayenɛ ya Yenɛ la n de ya naba behera ya. 13Behɛ ya, ya naba la te ya loe la n bala. Yan soke la, ya ka nyɛ? Na'ayenɛ nya bo ya la naba te ka beha ya. 14Ya han wan zɔta Na'ayenɛ ge tona bɔ'ɔra en ge kɛleha a konkore ka zagaha a nɔɔrɛ la, yamam la ya naba sɛka n behere ya la han wan dɔla ya Na'ayenɛ ya Yenɛ la, la wan ana ya soŋa! 15Ge ya han ka nana Na'ayenɛ ge han zagahɛ a nɔɔrɛ, a wan zabe la ya wo en yuun zabe la ya sɔdoma se'em la. 16Nananawa, ze'ele ya la ya nyɛ yelekantɛ se'ere te ya Na'ayenɛ yeti a tom ya ninin wa. 17La dagɛ la oonɛ te ya kɛɛra ki wa? N yeti n yi' la Na'ayenɛ te a bahɛ te saa tanhera ge niira te ya baŋɛ yeti ya ganlom mɛ Na'ayenɛ nɛŋan la yan eere ya mɛŋa naba la. 18Te Samuel yi bo Na'ayenɛ, te Na'ayenɛ bahɛ te saa tanhera ge ni de daarɛ la, te Na'ayenɛ la Samuel dabeem kɛn' nɛreba la. 19Te nɛreba la yele Samuel yeti, Sohɛ Na'ayenɛ ho Yenɛ la bo ho yamehe wa te to da ki. Tomam dekɛ la be'em pa'ahɛ to be'em la poan la tomam n eere to mɛŋa naba la. 20Te Samuel yele nɛreba la yeti, La dagɛ yele. Ya tom be'em bona wa woo mɛ, ge da bahɛ ya Na'ayenɛ wa dɔlɔga. Tone ya bɔ'ɔra Na'ayenɛ la ya sunya zan'an, 21ge da ŋmɛregɛ ya dɔla yeleyooro se'a n ka tare vɔnrɛ bii kan fan' ya bahɛ. Yele aŋa woo dela yeleyooro. 22Na'ayenɛ yu'urɛ som zuo, a kan piihe a nɛreba bahɛ. Se'ere n sɔe la, la dela Na'ayenɛ mɛŋa popeelom te a bahɛ te ya dɛna a nɛreba. 23Sɛla n pa'ahɛ dela, mam han ka sakɛ n soha bɔ'ɔra ya, mam tom la be'em Na'ayenɛ nɛŋan n bala. Mam wan soha bɔ'ɔra ya ge pa'ala ya sɔrɔɔ seko n ane soŋa ge dɛna tontɔɔ la. 24Yamam yeen zɔta Na'ayenɛ ge tona bɔ'ɔra en la ya sakerɛ la ya sunya zan'an, ge behɛ yelesoma se'a woo te a tona bɔ'ɔra ya wa. 25Ge ya puurɛ han kelom tɔna, Na'ayenɛ wan piihe yamam la ya naba la zan'an bahɛ.


Copyright
Learn More

will be added

X\