1 Yelebiŋ'a 8

1Benyamin dayɔɔhe me n wana: a dayɔkeema dɛla Bela tagela Asbel la Ahara la 2Noha te Arapa pa'ahɛ bonuu. 3Bela dayɔɔhe de'a Adar la Gera la Abihud la 4Abisua la Naaman la Ahoa la 5Gera la Sepupan la Huram. 6Ehud yaahe yizuto keendoma n wa bɔna Geba teŋa poan, ge te ba nyɔkɛ ba keŋɛ Manahat teŋa poan n wana: 7Naaman la Ahiya la Gera n yehe ba ge n de Uza la Ahihud sɔ. 8Saharaim n lebehe a pɔgɔba Husim la Baara la, te a tare kɔma mɛ Moab teŋa poan. 9Ge a nya tee di Hodes dɔgɛ kɔmbana wa Yobab la Zibia la Mesa la Malkam 10la Yeuz la Sakia la Mirma. Bana zan'an n de a dayɔɔhe mea la ba yizuto keendoma. 11Te Husim Saharaim pɔgɔsɛka te a bahɛ la dayɔɔhe n wana: Abitub la Elpaal. 12Elpaal dayɔɔhe de'a Eber la Misam la Semed n mɛ Ono la Lod la ba teŋhe la 13Beria la Sema n de yizuto keendoma Aiyalon teŋa ge dige Gat teŋa nɛreba. 14Ahio la Sasak la Yeremot la 15Zebadia la Arad la Eder la 16Mikael la Ispa la Yoha dela Beria dayɔɔhe. 17Zebadia la Mesulam la Hizki la Heber la 18Ismerai la Izlia la Yobal dela Elpaal dayɔɔhe. 19Yakim la Zikri la Zabdi la 20Elienai la Ziletai la Eliel la 21Adaiah la Beraiah la Simrat dela Simei dayɔɔhe. 22Ispan la Eber la Eliel la 23Abdon la Zikri la Hanan la 24Hanania la Elam la Antotiya la 25Ipdeiah la Penuel dela Sasak dayɔɔhe. 26Samserai la Seharia la Ataliah la 27Yaaresia la Eliya la Zikri dela Yeroham dayɔɔhe. 28Bana n de ba yizuto keendoma te ba zan'an kɛn'ɛra Yerusalem teŋa poan. 29Gibeon sɔ' Yeiel la a pɔga Maaka wa kɛn'ɛra la Gibeon teŋa poan. 30A dayɔɔhe de'a Abdon keema la Zur la Kis la Baal la Nadab la 31Gedor la Ahio la Zeker la 32Miklot n dayɔa de'a Simea. Bana zan'an wa kɛn'ɛra mɛ lɛm ba sɔɔnrɔ na Yerusalem teŋa poan. 33Ner dayɔa de'a Kis, Kis dayɔa de'a Saul, Saul dayɔɔhe dena Yonatan la Malki Sua la Abinadab la Es Baal. 34Yonatan dayɔa dɛna Merib Baal, te Merib Baal dayɔa de'a Mikah. 35Mikah dayɔɔhe dɛna Piton la Melek la Tarea la Ahaz. 36Ahaz dayɔa de'a Yehoada, te Yehoada dayɔa de'a Alemet la Azmavet la Zimri. Zimri dayɔa de'a Moza 37te Moza dayɔa de'a Binea, te Binea dayɔa dɛna Arapa, te Arapa dayɔa de'a Eleasa, te Eleasa dayɔa dɛna Azel. 38Te Azel dayɔɔhe de'a seyoobe, Azrikam n de keema la Bokeru la Ismael la Searia la Obadia la Hanan. 39Te Azel sɔɔn Esek dayɔɔhe de'a Ulam n de keema la Yeus la Elipelet. 40Te Ulam dayɔɔhe yuun kpe'em ge mina pɛɛntɛɛnrɛ te ba kanlɛ de'a kɔbega la pihinuu. Bana zan'an dɛna Benyamin yizuo.


Copyright
Learn More

will be added

X\