1 Yelebiŋ'a 24

1Aron dayɔɔhe yaahe yizuto dela Nadab la Abihu la Eleazar la Itamar. 2Nadab la Abihu n ki te ba sɔ nan zin' te ba ka tare dayɔɔhe. Eleazar la Itamar dɛna malemadoma. 3David la Eleazar yaaŋa Zadok la Itamar yaaŋa Ahimelek n bo ba wa woo ba tooma ba tooma. 4Ge yizuto keendoma zo'e Eleazar yaahe la poan gana Itamar yaahe la. Ban tɔnrɛ ba se'em n dela Eleazar yizuto tare keendoma pia la bayoobe, te Itamar yaahe la tara keendoma banii. 5Ba ŋmɛ' la gbaŋa tɔnrɛ yizuo woo la ko keema n de se'em bo ba zan'an. Kpɛ'ɛndoma basɛba bɔna toolom zen'an la poan ge basɛba me bɔna Eleazar la Itamar yaahe la poan na. 6Levi nɛra Netanel dayɔa Semei n de gɔŋɔ goleha la ze'ele naba David la nɛŋadoma la malemadaana Zadok la Abiatar dayɔa Abimelek la malemadoma la Levidoma keendoma la zan'an nɛŋan golehɛ ba yu'ura. 7Yia gbaŋa la loe la Yehoiarib, yi'i Yedaiah, 8tan' Harim, naahe Seorim, 9nuu Malkiya, yoobe Miyamin, 10yopɔe Hakoz, nii Abiya, 11wae' Yesua, pia Sekania, 12pia la ayema Eliasib, pia la yi Yakim, 13pia la atan' Hupa, pia la anaahe Yesebeab, 14pia la anuu Bilga, pia la yoobe Imer, 15pia la ayopɔe Hezir, pia la nii Hapizez, 16pia la awae' Petahia, pihiyi' Yehezkel, 17pihiyi' la ayema Yakin, pihiyi' la bayi' Gamul, 18pihiyi' la batan' Delaiah, pihiyi' la anaahe Maazia. 19Bana zan'an te ba yuuma dabaherɛ se'a te ba daa toona Yenɛ Yire la poan, doohe la Na'ayenɛ Israel Yenɛ n yuun bo a nɔɔrɛ la ba sɔyaaba Aron se'em la. 20Levidoma basɛba n wana: Amram dayɔa Subael la Subael dayɔa Yedeiah la 21Arehabia dayɔkeema Isiah la 22Izhar boraa Selomot dayɔa Yahat la 23Hebron dayɔkeema Yeria tagalɛ Amaria tagalɛ Yahaziel tagalɛ Yekameam la 24Uziel dayɔa Mikah la Mikah dayɔa Samir la 25Mikah sɔɔn Isiah la Isiah dayɔa Zekaria la 26Merari dayɔɔhe Mali la Musi la Yaazia dayɔa Beno la 27Merari dayɔa Yaazia kɔma Beno la Soham la Zakur la Ibri la 28Mali yizuo Eleazar n ka tara dayɔa la 29Kis dayɔa Yerameel la 30Musi dayɔɔhe Mali la Eder la Yerimot. Levidoma yizuto n bala. 31Ba ŋmɛ' la gbaŋa loe ba, wo ba sɔɔnrɔ Aron yaahe daa yuun loe ba Naba David la Zadok la Ahimelek la yizuo keendoma la Levidoma zan'an nɛŋan la. Ba daa ete keema se'em la, ba ete yebega la bala.


Copyright
Learn More

will be added

X\