1 Yelebiŋ'a 1

1Adam n dɔgɛ Set, te Set dɔgɛ Enos, te Enos dɔgɛ 2Kainan, te Kainan dɔgɛ Mahalalel, te Mahalalel dɔgɛ Yared, te Yared dɔgɛ 3Enok, te Enok dɔgɛ Metusela, te Metusela dɔgɛ Lamek, te Lamek dɔgɛ Noah 4te Noah dɔgɛ dayɔɔhe setan' te se yu'ura yi'ira Sem la Ham la Yapet. 5Yapet dayɔɔhe dela Gomer la Magog la Madai la Yavan la Tubal la Mesek la Tiras. 6Gomer dayɔɔhe dela Askenaz la Aripat la Togarma. 7Yavan dayɔɔhe dela Elisa la Tarsis la sɛba n de Kitim la sɛba n de Arodanim. 8Ham dayɔɔhe dela Kus la Mizraim la Put la Kanaan. 9Kus dayɔɔhe dela Seba la Havila la Sabta la Araama la Sabteka. Araama dayɔɔhe dela Sheba la Dedan. 10Kus n dɔgɛ Nimrod se'em n pɔhɛ dɛna zaba nɛŋadaana teŋparɛ wa zuo. 11Mizraim dayɔɔhe dela Luddoma la Anamdoma la Lehabdoma la Naptudoma la 12Patrusdoma la Kasludoma sɛba te Pilistidoma yehe na la Kaptordoma. 13Kanaan dayɔɔhe dela Sidon a dayɔkeema la Hitidoma la 14Yebusdoma la Amoridoma la Girgasdoma la 15Hivdoma la Arkdoma la Sinidoma la 16Arvaddoma la Zemardoma la Hamatdoma. 17Sem dayɔɔhe dela Elam la Assur la Arpaksad la Lud la Aram la Uz la Hul la Geter la Mesek. 18Arpaksad dayɔa n de Sela, te Sela dayɔa dɛna Eber. 19Eber n dɔgɛ dayɔɔhe seyi'. Kayema yu'ura yi'ira Peleg. Se'ere n sɔe la a dɔgom saŋa la te teŋa la yelege mɛ. Te yebega la me yu'urɛ yi'ira Yoktan. 20Te Yoktan dɔgɛ Almodad la Selep la Hazarmavet la Yera la 21Hadoram la Uzal la Dikla la 22Obal la Abimael la Sheba la 23Opir la Havila la Yobab. Bana zan'an dela Yoktan dayɔɔhe. 24Sem la Arpaksad la Sela la 25Eber la Peleg la Areu la 26Serug la Nahor la Tera la 27Abram. Enŋa mɛŋa kelom dɛna Abraham. 28Abraham dayɔɔhe dela Isaak la Ismael. 29Ba buuri mea n wana. Ismael dayɔkeema dela Nebaiot, ge bo Kedar la Adbeel la Mibsam la 30Misma la Duma la Massa la Hadad la Tema la 31Yetur la Napis la Kedema. Bana zan'an dela Ismael dayɔɔhe. 32Abraham pɔgɔbɔ'ɔreŋa Ketura kɔma me n wana: Zimran la Yoksan la Medan la Midian la Isbak la Suah. Yoksan me dayɔɔhe dɛna Sheba la Dedan. 33Te Midian dayɔɔhe dela Epah la Eper la Hanok la Abida la Eldaa. Bana zan'an dela Ketura kɔma. 34Te Abraham dɔgɛ Isaak, te Esau la Israel me dɛna Isaak dayɔɔhe. 35Esau dayɔɔhe dɛna Elipaz la Aruel la Yeus la Yalam la Kora. 36Elipaz dayɔɔhe dɛna Teman la Omar la Zepo la Gatam la Kenaz la Timna la Amalek. 37Aruel dayɔɔhe dɛna Nahat la Zera la Samma la Mizah. 38Seir dayɔɔhe dɛna Lotan la Sobal la Zibeon la Anah la Dison la Ezer la Disan. 39Lotan dayɔɔhe dɛna Hori la Homam. Timna dɛna Lotan tanya. 40Sobal dayɔɔhe dɛna Alvan la Manahat la Ebal la Sepo la Onam. Zibeon dayɔɔhe dɛna Aiah la Anah. 41Anah dayɔa dɛna Dison. Dison dayɔɔhe dɛna Hemdan la Esban la Itran la Keran. 42Ezer dayɔɔhe dɛna Bilhan la Zaavan la Akan. Disan me dayɔɔhe dɛna Uz la Aran. 43Nadoma sɛba n yuum pon behera Edom teŋadoma ge te Israel kɔma nan ka mina te ba wan di na'am n wana. Bela dela Peor dayɔa, te a teŋkantɛ wa yu'urɛ dɛna Dinhaba. 44Bela n ki', te Bozra teŋa nɛra Zera dayɔa Yobab sɔe a nam la di. 45Yobab n ki', te Teman teŋa nɛra Husam sɔe a na'am la. 46Husam n ki', te Bedad dayɔa Hadad sɔe a na'am la. En yuun kɔ'ɔn ko' Midian nɛreba Moab teŋa la poan te a teŋa dɛna la Avit. 47Hadad n ki', te Masreka teŋa nɛra Samla sɔe a zuo. 48Samla n ki', te Arehobot teŋsɛka n pɔnre la kolaa la nɛra Shaul sɔe a zuo. 49Shaul n ki', te Akbor dayɔa Baal Hanan sɔe a zuo. 50Baal Hanan n ki', te Hadad sɔe a zuo. A teŋa dena la Pau, te a pɔga me yu'urɛ dɛna Mehetabel n de Matred pɔyɔa la Me Zahab yaaŋa. 51Hadad n ki' te Edom yizuto nadoma mea n wana: Timna la Alva la Yetet la 52Oholibama la Elah la Pinon la 53Kenaz la Teman la Mibzar la 54Magdiel la Iram. Edom teŋa nadoma mea bala.


Copyright
Learn More

will be added

X\