TÁÍTỌ̀S 2

1Sõò mòn kọ ò nóòmà nu e a zọ lèlà dò bá nu gbaá ló. 2Kọ́ nè gbò kà nen pá gbálà kọ bà á lẹ̀ẹ̀là bel ló ba bá, bà á nvèà ka ló, vaá bà ká ló; kọ bà á dẹlẹ nyíe boo Kráìst m kà kà, bà á ié vulà súú dẽe ló, vaá bà ĩimà nu. 3Kọna gé nè gbò kà nen pá bia kọ bà á sẹlẹ ba ló belí gbò e bà gé fã Bàrì. Bà á gá tenmà gã́ ló nen à bè ge dú gyóòlo nè gbele kpóó ló õ̀ míí. Bà á dú gbò e bà é nóomà lé nu, 4naa ní e bà é láá bumá gbò e bà ã́àa iá dóm kọ bà á vùlè ba dóm nè ba nvín, 5nè ge kọ bà á ká ló vaá tõo dùm e a õoà, nè ge palà ge kpoogè dee ló tọ vaá ié lé nyíe, vaá bà tõo kè kẽ ba dóm, kọ bé gbò nen náa ló pọ́lọ́ bel kilma ló mon bel Bàrì. 6Kọna gé nè gbò ãa gbálà kọ bà á palà ge lẹ̀ẹ̀là bel ló ba bá. 7Olo tú o ló tẹlẹ bàlà kẽ m kọ̀láá sĩ́ deè naamá nen e bà é nó lé láb lọl bá. Tõo lèlà vaá ò nveà ka ló m o nòòmà nu. 8Noomà lèlà mon bel e tọ́ọ̀ nen náa é láá ló bel ló, kọ bé kọ̀láá nen e a gbĩ́ ge bè íe sĩ́ kẹ́ẹ boo tṍó e bà náa láá ié tọ́ọ̀ kà pọ́lọ́ e bà é kọ́í ló. 9Kọ́ nè gbò gyóòlo kọ bà á tõo kè kẽ ba gbò tẹ̀ íe vaá naa nu e a é léémáva m kọ̀láá sĩ́ deè. Bà á gá aaláva bel gã́ 10à bè ge zìbva. Tãa vó, bà á zogè kọ nen é láá dẹlẹ̀èva nyíe boo m kà kà tenmá kọ̀láá bá e a dì, kọ bé kọ̀láá nu e bà gé náa nveè ka ló nòòmà nu Bàrì, e a dú bẹẹ Nen Dùùlà. 11Boo bée kọ Bàrì beè tú a sàn nyíe tẹlẹ bàlà kẽ kọ bé dénè nen láá dùùà. 12Sàn nyíeá gé búmái kọ é aa m dùm e bè náa fã Bàrì nè m tàn kpéè ló bàlà boo, vaá è gé tõo dùm ge láá lẹ̀ẹ̀là bel ló bẹẹ bá, dùm e a lelà, nè dùm e a fã Bàrì, boo tṍó e e di bàlà booí 13e e gé élá bànà gbele lé Dee e e gé ẹb dẽe sĩ́, e a dú dee e dù̃ùnè e a dú ló bẹẹ gbele Bàrì nè Nen Dùùlà, Jíìzọ̀s Kráìst, é dọ́ bàlà kẽ. 14A beè úí boo boo bée ge aalái lọl bá dénè pọ́lọ́ láb nè ge logíi õ̀ònà naamá pá ńlẹ gbò e e é di nè áá ẹlẹ vaá ié tàn ge naa lé nu. 15Noomà gbò nuí vaá ò tú dénè kói e a dìní bá nvèèmà kpóó ló vaá ò kọ́má bel gbò nen. Ó gá zìgà kọ tọ́ọ̀ ọ̀và á ẹ̀bni tẹlẹ kẽ.

will be added

X\