RÓM̀ 15

1À dú bíi kọ beele, e bẹẹ zìgà bel ni aga lóí, é nvèè bá toolá nyèè tò gbò e ba zìgà bel gáà aga ló, e bè níì ge naa beéle lee ló nì. 2Tãa vó, naanii mè bu bẹ̀ì é náa nu e a é ẹ́ẹ̀lẹ̀ nyíe bu kà bẹẹ vígà m Kráìst vaá leeé ló, naa ní e a é tib a zìgà bel agẹlẹ. 3Boo bée kọ Kráìst náa beè naa ńlẹ lee ló, dì belí bé e Kpá Káí kọ́ naa kọ: “Nda nveeà lẹ́ gã́ gbò e bà géè nvèèmà lẹ́ olo.” 4Kọ̀láá kà nu e ba è emí m Kpá Káí, ba è emí m ge dòmà bá nu nè beele, kọ bé tení dú ló ì̃ìmà nu nè ge siá kpóó ló e Kpá Káí nei, è láá ié ból dẽe sĩ́. 5Vaá m̀ gé ban Bàrì, e a ólò naa kọ nen á láá ì̃ìmà nu nè ge naa kọ á láá síá kpóó ló, kọ á naa kọ ó iei kù̃ùnà mon èèlè nyíe zẹ̀ẹ̀i m ge ie íb nyíe e Kráìst Jíìzọ̀s beè ie, 6naa ní e dénè bọ̀ì é gbáài ló túi t̃ẽ̀ènè mon leemai Bàrì, e a dú Bàrì nè Tẹ̀ bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s Kráìst. 7Vóá à naa, tui ene boo lé bá dì belí bé e Kráìst beè tú boolo naaá, kọ bé à tú ka nè Bàrì. 8Boo bée kọ nda kọ́ nèi kọ Kráìst beè sí tóm nè pá Júù ge naa zogè kọ Bàrì dú kà kà, ge mmè nu e Bàrì beè zigà nè ba gbò nómá tẹ̀a, 9nè ge naana gé kọ gbò e bè níì pá Júù nì á láá lèèlà Bàrì ló a sàn nyíe. Dì belí bé e Kpá Káí kọ́ naa kọ: “Vóá à naa, m̀ é leelàni zẹ̀ẹ̀ gbò e bè níì pá Júù nì; m̀ é ọ́lí sọ́l lèèmà o bée.” 10À kọna gé kọ: “Gbò e bè níì pá Júù nì, gbaai dẽe gbò e Bàrì beè sà õi kaagai!” 11À kọna gé kọ: “Leelai Dõò, e boolo e bè níì pá Júù nì; leelaíe, e dénè gbò nen!” 12Aizáíà kọ́ná gé kọ: “Ene nen e a é aa kúúlí Jẹ́sì é dú. Bàrì é dalàe boo kọ á bẹ̀l gbò e bè níì pá Júù nì, vaá bà é iée ból dẽe sĩ́ boo.” 13M̀ gé bàn Bàrì, e a ólò naa kọ nen á ié ból dẽe sĩ́, kọ á naa kọ ó iei ṍ kààgà nè fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló boo bée kọ ò dẹlẹ̀ìe nyíe boo, kọ bé kpóó Nyómá Káí náa kọ ó palà ge iei ból dẽe sĩ́. 14Pá nà vígà m Kráìst, nda nè ńda ló palà ge mmè bùlà boo kọ boolo boo bọọ ló dúì kà lé, vaá ò palà ge nyímái nu e a dú bíi gè naa, nè ge kọ ò é láá dòi bá nu nèi ene. 15Sõò à ié sìgà gbò nu e m beè palà ge lọ̀à pọ̀ ló émí mái naamá ge kẽeeí gbò nuá nyíe. M̀ palà ge lọ̀à pọ̀ ló émí gbò nuí boo bée sàn nyíe e Bàrì iem̄ ló, 16gè túm̄ naamá nen tóm Kráìst Jíìzọ̀s kọ ḿ sí tóm nè gbò e bè níì pá Júù nì dì belí nen vààla gyọ́ọ e m gé vee Lé Kpẹa e a aa bá Bàrì, kọ bé gbò e bè níì pá Júù nì é dí belí dõo nu e a léémá Bàrì, e Nyómá Káí naa kọ bà á di káí nè Bàrì. 17M nà ge gbáa ló Kráìst Jíìzọ̀s, m̀ gé láá tú nà tóm e m gé sí nè Bàrì kààmà ka. 18M̀ é taaá ló vaá kọ́ áá nu e Kráìst ni naa tení domám̄ ló, ge naa kọ gbò e bè níì pá Júù nì á tõonìèe kè kẽ tení dú ló mon bel e m ló nè nu e m náà, 19tení dú ló gbò tóm dù̃ùnè nè tení dú ló kpóó Nyómá Káí. Naa kọ dénè bé e m géè kyãà naa, lọl Jerúsàlẹ̀m dọ Ilírìkọ̀m, m vee Lé Kpẹa e a kil ló Kráìst mmè. 20Nu e a è olòó dim̄ bùlà lee, ge vee Lé Kpẹaí gbò kĩ e bà gáà dã nu e a kil ló Kráìst, kọ bé náa dú gè kọ m̀ tìb boo dò díí kẽ e dõòna nen beè dò lọ̀l. 21Tãa vó, dì belí bé e Kpá Káí kọ́ naa kọ: “Gbò e bà gáà ló nu e a kilie ló nèva é monmà dẽe, vaá gbò e bà gáà beè dã̀ é tavẹ.” 22Níá gbò nu e a náa vaá m̀ gáà laa dúí ló gbele tõ̀ò tṍó e m noo kọ ḿ dúè e. 23Sõò kátogóí, tã́gíní bé e m ni sí nà tóm e m géè sí kĩ e m dìi lọ̀la, vaá m̀ ólò gbĩ́ gè kọ m̀ é dúè gé monìèi tã́gíní kpã́á gbááá, 24m̀ bùlà kọ m̀ gé gboó dú kátogóí. À é léémám̄ gè beeá monii tṍó e m é téní tãanè Spéìn. Vaá tṍó e m ni tú gbálà ńkpulu dẽe tṍó tõomaí ló lọ̀l, à é léémám̄ gè kọ ó nveenii bá nèm̄i, naa ní e m é láá íná kĩ e m gé tãanèa. 25Be gé sõò, kà lèlà kátogóí, m̀ gé sí Jerúsàlẹ̀m gé tú dõ̀ò nu má gbò nvín Bàrì e bà di kĩé. 26Boo bée kọ gbò bõ̀òna ló Kráìst e bà di Masẹdónìà nè Akáíà beè tú ẹ́ẹ́ nyíe noomà kọ bà é neè dõ̀ò nu ge nvèèmà bá nè gbò tãa e bà di zẹ̀ẹ̀ gbò nvín Bàrì e bà di Jerúsàlẹ̀m. 27Áá ọ̀và boo ba ló beè noo kọ bà é náànìè. Sõò kà kà bel e a dì kọ̀là kọ, à lelàva ló gè kọ bà á nvèè bá nè gbò tãaá. Tã́gíní bé e pá Júù beè zọ̀ gbò e bè níì pá Júù nì dõ̀ònà baála tã́áná dee bá m nyómá, gbò e bè níì pá Júù nì á zọ̀nà gé pá Júù dõ̀ònà baála gyọ́ e a di bàlà kẽ e bà íé lọl bá Bàrì. 28Tṍó e m ni náa níí lọ̀l, vaá tú kpègè e ba è lọlà kọ ḿ má gbò e bà di Jerúsàlẹ̀ma lọa bá nèva, m̀ é gboó beeáí ló boo nà kyẽ̀è tṍó e m é àà tãanè Spéìn. 29M̀ nyímà kọ m̀ é fáálá tã́áná dee bá e a gbõoma e a aa bá Kráìst domai ló. 30M̀ gé bànii, e pá nà vígà, boo bée bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s Kráìst nè vulà súú dẽe ló e Nyómá Káí nèi, kọ ó zọm̄i tãàgai ló Bàrì m agẹ bá mám̄i. 31Tãàgai ló Bàrì kọ á aalám̄ lọl bá gbò e bà náa dẹlẹ nyíe boo Kráìst e bà di Judíà, nè ge kọ gbò nvín Bàrì e bà di Jerúsàlẹ̀m á tú ẹ́ẹ́ nyíe túmá nà tóm e m gé sí nèva. 32Vaá vó é gboó naa kọ ḿ tú ṍ kààgà domai ló, be à dú bùlà Bàrì, vaá m nà ge dìi ló m̀ ie dì̃ìnè ló. 33M̀ gé ban Bàrì, e a ólò naa kọ é ie fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló, kọ á zọ̀ dénè bọ̀ì tõ̀òà. Á dì naa vó.

will be added

X\