RÓM̀ 13

1Kọ̀láá nen á tõo kè kẽ gbò e bà gé bẹl, boo bée kọ tọ́ọ̀ nen náa é láá bẹ̀l e bè Bàrì náa sọ tọ deè nèe kọ á bẹ̀l. Bàrì ní e a è noo sẹlẹ kẽ kọ gbò e bà gé bẹl á bẹ̀l e. 2Kọ̀láá nen e a bé gbò e bà gé bẹl bé nu e Bàrì beè noo, vaá kọ̀láá nen e a náa vó é náa nu e a é náa kọ á tuá kpọ̀ té. 3Boo bée kọ náa dú bíi kọ pọ̀ á sii gbò e bà náa lé nu ló gbò e bà gé bẹl. Sõò áá gbò e bà náa pọ́lọ́ nu ní e pọ̀ é siíva ló gbò e bà gé bẹl é. Be nóo gbĩ́ ge kọ pọ̀ á siilìèni ló gbò e bà gé bẹl, ò náa lé nu, mè gbò e bà gé bẹl é lèèlàni. 4Boo bée kọ níá gbò e Bàrì gé túva simá tóm e a é naa kọ nu á leeni ló é. Sõò pọ̀ á siíni lóva be ò naà pọ́lọ́ nu, boo bée kọ bà é tú kpóó e Bàrì névaá kpọmáni té ló dì belí gbò e Bàrì túva simá tóm gè nè kpọ̀ té nen e a náa pọ́lọ́ nu. 5Vóá à naa, à dú bíi gè kọ ó tõo kè kẽ gbò e bà gé bẹl kọ bé bà náa néni kpọ̀ té--níì áá ló vó nì, sõò boo bée kọ nyíeni kọ́ná gé nèni kọ ó naa vó. 6Boo bée vó, kpẽ́na gé o kpègè gbáá nè gbò e bà gé bẹl, boo bée kọ bà gé sí tóm nè Bàrì tṍó e bà sí ba tóm gè bẹ̀l. 7Vóá à naa, kpẽ́ kọ̀láá kà kom e a kuuva nèva. Kpẽ́ kọ̀láá íb lọlà kpègè gbáá e bà lọl nèva, nèva fã̀ vaá ò nveeva ka ló. 8Ó gá siilii kom bá tọ́ọ̀ nen, sõò áá kom e o é siilii ge vulè ene. Kọ̀láá nen e a vulè dõòna nen ní e a ḿmè Log é. 9T̃ẽ̀ènè kà Log e a kọ, “Vulè o nen belí bé e o vulè o ló naa,” ḿmè dénè na gbò logá, e a kọ, “Ó gá kuná gã̀, ó gá fẹ́ nen, ó gá zìb nu, ó gá ie bẹẹ súú dẽe ló nu dõòna nen” nè dénè gbò ńna kàa. 10Be ò vulè nen nóo gé síe pọ́lọ́. Vóá à naa, nen e a vulè ḿmè Log. 11Naanii vó, boo bée kọ boolo nyímàì bé e tṍóí ni íná kpã́á naa. Tṍó gè daa á géná kátogóí, boo bée kọ tṍó e Bàrì é gé dùùlài a íná ku ló kátogóí èlmà bé e a è dì naa túá ból e e beè dẹlẹ nyíe boo Kráìsta. 12È é gé aa m bílá dee bã m ẹ́ẹ́ èlà. Naanii mè é gboó kùb ge naa gbò nu e bà ólò naa kùkùù gín, vaá è gboó tú gbò nu e a dìgà belí nu bé e bà ólò bémá bé ẹ́ẹ́ dee. 13Naanii mè é lávi láb e a bọ́ ló, dì belí gbò e e di m ẹ́ẹ́ dee. Née tõoná m dùm ge bìlà kélè kélè dẽe bìlà bil vaá ṍ míí tẽeá dẽe, dùm kunà kúnà nè ge bã̀ nyaa, ge bé bé nè ge bẹ́ nyíe ló nen. 14Tãa vó, ò tui láb bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s Kráìst, vaá ó gá zigai kọ nom kpá ló á tuèi naamàè ńlẹ kpee ló.

will be added

X\