MÁÁTÌÙ 27

1Dee gé zilà gé, dénè gbò togó vààla gyọ́ọ nè gbò kà nen pá Júù beè gboó bilá ló bé e bà é náa fẹ́ Jíìzọ̀s. 2Bà gboó bọvíe ààmà vaá túe nvee bá Páílẹ̀t, e Méné Róm̀ beè sẹlẹ́ togó kĩé. 3Tṍó e Júdàs, e a beè teníé ló nvee bá gbò ọ́b, mon kọ bà a béélá ú nèe kọ à dọ log, a beè gboó ọgá vaá òòma kẽ tub nè òb kà kpègè e bà tú ẹ́ẹ́ kpé dèmmà e gbò togó vààla gyọ́ọ nè gbò kà nen beè nèeá máva. 4À gboó kọ́ nèva kọ, “M̀ náà pọ́lọ́ gè téni ló nen e bè náa sí tọ́ọ̀ kà pọ́lọ́ nvee bá ú!” Bà aalá nèe kọ, “Níá náa kuu beéle. Níá áá ńlo bel!” 5Júdàs beè gboó toví kpègèa èèla kè tọ Tọ Káíá vaá aa kĩé àà gé nvèèà díí òò. 6Gbò togó vààla gyọ́ọ láví kpègèa lọl kẽ vaá kọ, “Níí kpègè mii, vaá bẹẹ Log náa nè deè kọ é tú nvee m bẹ̀lẹ̀ Tọ Káí.” 7Ba beè gboó bilá ló vaá tú kpègèa zalmá kunu kẽ bá nen dem bã́ kọ á dú kĩ e bà é olòó lì gbò kyáà. 8Vó ní e a náa bà kolí kĩé kolíe “Kunu Kẽ Mii” tẹlẹ̀ nieí é. 9Boo tṍóá, nu e nen kọ́ bùlà Bàrì e a kọlà Jẹremáíà beè kọ̀ à gboó mmá, kọ, “Bà gboó tú tub nè òb kà kpègè e bà tú ẹ́ẹ́ kpé dèmmà, e a sí nen e sìgà pá Ízràẹ̀l beè kọ́ ki lóá, 10vaá tú zalmá kunu kẽ bá nen dem bã́, dì belí bé e Dõò beè lẹ̀ẹ̀làm̄ naa.” 11Jíìzọ̀s beè dì gé élá kè sĩ́ nen e Méné Róm̀ beè sẹlẹ́ togó kĩé. Nená à gboó bĩináe kọ, “É kọ olo ní e o dú méné pá Júù e?” Jíìzọ̀s à aalá nèe kọ, “Olo kọ́ vó.” 12Sõò tṍó e gbò togó vààla gyọ́ọ nè gbò kà nen pá Júù lóé bel ló, náa ló tọ́ọ̀ bel tẹlẹ dẽe. 13Páílẹ̀t beè gboó kọ́ nèe kọ, “Dénè bé e bà gé lóni bel ló naaá, nóo dã́?” 14Sõò Jíìzọ̀s náa áálá tọ́ọ̀ bel tẹlẹ dẽe nèe, iná kĩ e a gboó palà ge bọọé ló. 15Kọ̀láá tṍó Vààla Gyọ́ọ Ténì Zelí, nen e Méné Róm̀ beè sẹlẹ́ togó kĩé ólò lọl ene nen, e a dú bùlà gbò nen, tọ kpọ́gọ́lọ́. 16Tṍóá, a beè ié ene nen kpọ́gọ́lọ́ e bàlà boo nyimá ló, e a kọlà Jíìzọ̀s Barábàs. 17Vóá, tṍó e gbòa ni bṍóná, Páílẹ̀t beè gboó bĩináva kọ, “Mée e a di zẹ̀ẹ̀ pálàa není ní e o gbĩ́ì kọ ḿ sọ̀ bá é? É kọ Jíìzọ̀s Barábàs sẹ̀ Jíìzọ̀s e a kọlà Méné e Bàrì Sa é?” 18Páílẹ̀t beè palà ge nyimá kọ bẹẹ nyíe e gbò togó vààla gyọ́ọ beè ié ló Jíìzọ̀s ní e a beè naa vaá bà túe máèe é. 19A va beè lẹ̀ẹ̀lànà gé tóm máe, boo tṍó e a di ĩ́ì tẽ́ boo té bèèla bel, kọ, “Ó gá naa tọ́ọ̀ nu gbálà e bè náa sí tọ́ọ̀ kà pọ́lọ́á, mè gyáálá e m moàé ló bílá deeá ném̄ tãàgà.” 20Gbò togó vààla gyọ́ọ nè gbò kà nen pá Júù beè dì e baala gé tã́gi bá gbòa kọ bà á bàn kọ Páílẹ̀t á sọ̀ bá Barábàs vaá à kọ́ bà á fẹ́ Jíìzọ̀s. 21Páílẹ̀t beè kpáá bĩinana gé gbòa kọ, “Mée e a di zẹ̀ẹ̀ pálàa není ní e o gbĩ́ì kọ ḿ sọ̀ bá é?” Bà aalá kọ, “Barábàs.” 22À gboó bĩináva kọ, “Vaá ḿ gboó naa và é Jíìzọ̀s e a kọlà Méné e Bàrì Sa é?” Dénè ọ̀và à aalá kọ, “Káé kú té!” 23À bĩináva kọ, “Mó kà pọ́lọ́ ní e a beè sì e?” Tṍóá ní e bà kpáá palà ge vulí é, kọ, “Káé kú té!” 24Tṍó e Páílẹ̀t mon kọ gè ló bel nèva dú gè pee tṍó, vaá mè dénè kẽ a bũugà belí bé e tãàgà é gé bã̀, a beè gboó tú múú vaá elá kè sĩ́ dénè gbòa logmá pálàa báe, kọ, “Mii gbálài á génam̄ ból! Boolo ní e a di bá é!” 25Dénè gbòa à aalá kọ, “A mii á di ból beele nè pá beéle nvín!” 26Páílẹ̀t beè gboó sọ̀ bá Barábàs nèva. À gboó kọ bà á faalá Jíìzọ̀s ààmà gé káe kú té tṍó e ba ni kpọ́e té ló lọ̀l. 27Gbò bé Páílẹ̀t beè gboó faalá Jíìzọ̀s bãmá tọ Páílẹ̀t vaá tú dénè na gbò béá kpẽ́é kè sĩ́. 28Bà tú a kọ̀là ló lọlie ló vaá gboó tú mii mii dẽe pọ̀b kọ̀là nvèèé ló. 29Bà iilà gẹ́l suu m bela pẹ̀gẹ̀lẹ̀ méné uué ból. Bà tú kpóó té nvèèé bá lè vaá gboó kumíe dúnú ke gbàà m ge nvèèmàe lẹ́, kọ, “È kãageni, e Méné pá Júù!” 30Bà túmíe múú kyáá ló vaá tú kpóó téá lọlie bá sáé togó. 31Tṍó e bà ni nveemàe dénè lẹ́í lọ̀l, bà gboó tú pọ̀b kọ̀là lóá lọlie ló vaá oomà ńlẹ nvèèe ló. Bà gboó faaláe lọl tọá ààmà gé káe. 32Boo èèlè e bà gé aa boná, ba beè gboó zọ̀ ene kà gbálà Sairínì, e a kọlà Sáímọ̀n, nyòònà. Gbò béá à gboó tú bá kpóó siimáe kọ á dàlà bàà gbànà té Jíìzọ̀s. 33Tṍó e bà íná kĩ e a kọlà Gọlgọ́tà, e a gè tàb kọlà “Ke Tõ̀ò Kóó Togó.” 34Bà gboó nèe míí e ba è tú non biè gbamá, sõò tṍó e a dáálá dém ló, náa beè gbĩ́ ge õ̀. 35Bà káe kú té vaá gboó uuá ńnóm boo bée ge dõ̀ònà a kọ̀là ló. 36Bà náa vó lọ̀l vaá gboó ĩì tẽ́ kĩé kpẽ́e dẽe ló. 37Bà émí bel e bà gbáe sẹlẹé boo togó kọ, Níí Jíìzọ̀s, Méné pá Júù. 38Ba beè ká bàà nen e a dọ log biié ló, ene ọ̀và boo a bá lè, ńna ọ̀vàa boo a bá kìe. 39Gbò nen e a téní kĩé vaá mònie beè toogè ból vaá ònie nvèèmà lẹ́ kọ, 40“Olo géè kọ ò é kṍònàè Tọ Káí vaá ò kpáá tuèe ele ela m taa dee! Ni dùùlà o bá! Be kà kà e ọ̀ọ̀ Sã́áná Bàrì, ò aa boo bàà gbànà téá boo dù.” 41T̃ẽ̀ènè báá bé e gbò togó vààla gyọ́ọ nè gbò nóòmà Log pá Júù nè gbò kà nen beè nvèèmànàe gé lẹ́ naa é, kọ, 42“A beè olòó dùùlà dõòna gbò, sõò náa láá dùùlà a bá! Be ẹ̀ẹ̀ Méné pá Ízràẹ̀l, á gboó aa boo bàà gbànà téá boo dù, mè beéle é zigàé ló! 43À ólò kọ à bẽàè Bàrì. É ni ẹb, kátogóí, be à é léémá Bàrì ge dùùlàe, mè à ólò kọ ẹlẹ Sã́áná Bàrì!” 44Bãànà gbò e a dọ log e ba è kana gé biié lóá beè gbẹá boo bàà gbànà té e bà dìa ònnàe gé nvèèmà lẹ́ naa vó. 45Gín beè bã dénè kẽ aa boo lèlà nàànì tẹlẹ boo taa tóm fèèbe. 46Tṍó e a é láá dú boo taa tóm fèèbe, Jíìzọ̀s à gboó kòòlà gbele kpã́ kọ, “Ẹ̀lí, Ẹ̀lí, lẹma sabátanì?” e a gè tàb kọlà, “Nà Bàrì, nà Bàrì, éé ní e a náa vaá ò ìàm̄ ló é?” 47Tṍó e sìgà nen e a di élá kĩé dã́ bel e a lóí, bà gboó kọ, “À gé kólí Ẹláíjà!” 48Ene ọ̀và beè gboó gbẹá boo ààvá gbàà gé tú sàpó, diile m agẹ míí vaá nvèè bĩ́ó kpóó té. À gboó nììnà nvèè gã́ Jíìzọ̀s kọ á õ̀. 49Na gbò e a di kĩéá à kọ́ nèe kọ, “Ni élá vó, mè é ẹb be Ẹláíjà é dú gé dùùlàe!” 50Jíìzọ̀s à kpáá kòòlà dõòna tóm kpã́ vaá gboó ù. 51Kàn e ba è fùlmà m Tọ Káíá beè gboó bààlà aa togó tẹlẹ dù̃. Kunu kẽ beè zùgà vaá dem à bàgà, 52bànà ú kuuà vaá gbele tõ̀ò gbò nvín Bàrì e a beè ù à kẽ̀èà aa ke mà ú. 53Bà aa m bànà ú, vaá tṍó e Jíìzọ̀s ni kẽeà aa ke mà ú lọ̀l, bà gboó má sĩ́ Jerúsàlẹ̀m, e a dú bon káí pá Júù, naa ní e gbele tõ̀ò nen beè mònva. 54Tṍó e nen togó gbò bé nè pá a gbò e bà géè kpẽ́ dẽe ló Jíìzọ̀s ni mon zùgà kunu kẽ nè dénè bé e nu nááá naa, pọ̀ beè gboó siíva, naa ní e bà kọ́ kọ, “À dú kà kà kọ ẹ̀ẹ̀ beè Sã́áná Bàrì!” 55Gbele tõ̀ò pá bia beè di kĩé e bà géè elá kpã́á olòó ẹ̀b bé e nu géè naaá naa. Gbò pá biaí beè di nvée Jíìzọ̀s lọl tã́gíní tṍó e a beè di kpá dó Gálìlì, vaá ba beè olòó nvèènà gé bá nèe. 56Mérì, e a dú bon Mágdàlà, beè dìvá gbàà, bii ló va Zẹ́bìdì nè Mérì, e a dú kà Jém̀z nè Jósẹ̀f. 57Tṍó e a ni dú ló èlà, ene kà nen méné, e a kọ̀là Jósẹ̀f, e a dú bon Arimatíà, vaá à ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s, beè gboó dù. 58A beè sí ló Páílẹ̀t gé bàn íí Jíìzọ̀s. Páílẹ̀t à gboó lẹ̀ẹ̀là kọ bà á tú íí Jíìzọ̀s nèe. 59Jósẹ̀f beè gboó tú ííá vaá tú õoà ẹ́ẹ́ páà kọ̀lmà. 60A beè túe mame m kóló dem e ẹlẹ beè ãàa kení dem lọ̀l vaá tòg naamá bànà ú kọ à é beè liàè m. À gboó kpọlẹ̀ gbele báà dem muune gã́. 61Mérì, e a dú Mágdàlà, nè na kà Mérìa beè di kĩé, vaá ba è di ĩ́ì tẽ́ lèlà sĩ́ bànà úá. 62Tṍó e dee ge kpoogá dee ló téní vaá dọ̀ dee e a bẽenée, e a dú dee bò séi pá Júù, gbò togó vààla gyọ́ọ nè pá Fárèsì beè gboó zọ̀ Páílẹ̀t nyòònà 63vaá kọ, “Tẹ́ẹ̀, è kẽea boo kọ, tṍó e gbálà kyáá belá beè di dùm, mè a beè kọ, ʽNí e a égè taà dee m̀ é kẽeà aa kè mà ú.’ 64Boo bée vó, lẹ̀ẹ̀là kọ bà á palà ge kù dẽe ló a bànà ú dọ̀ tṍó e taa deeá é téní, mè á di vó gbò e bà ólò nyoonée nvée aà gé zìb a íí ààmà vaá bà gboó gé kọ́ nè gbò nen kọ a beè kẽ̀èà aa ke mà ú. Na kà kyáá bel é bẽ́e èl ńtúá kàa.” 65Páílẹ̀t beè gboó kọ́ nèva kọ, “Gbò bé dì. Tuíva vaá ò aalii gé tui kọ̀láá íb agẹ bá e a léémái kpanmai bànà úá.” 66Ba beè gboó àà gé kpaní gã́ bànà úá kọ bé tọ́ọ̀ nen náa láá lọl kpa nu. Ba beè tuna gé gbò bé kpẽ́ ló.

will be added

X\