MÁÁTÌÙ 20

1“Lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì dì belí vóí. Ene kà gbálà beè nùmà àà gé kolí gbò tóm e bà é sí tóm m a ól. 2A beè zọ̀va bilá ló kọ à é kpẽ́e kpègè tóm dee neèva, à gboó lẹ̀ẹ̀làva tẹlẹ ólá. 3“Tṍó e a íná boo sĩ́ìna òb tóm lọ̀ọ̀le à kpáá àànà gé gé kolí gbò e a beè di élá kè ki e bà náa è ié tọ́ọ̀ kà tóm ge sì. 4À gboó kọ́ nèva kọ, ʽBoolo manai gé sĩ́ m nà ól gé sii tóm, mè m̀ é kpẽ́ kpègè e a bọ́ ló nèi.’Bà gboó àà. 5“A beè zìlàna gé boo lèlà nàànì nè boo taa tóm fèèbe vaá àà gé kolí gbò tóm tãamànà gé ólá. 6A beè sigè ńkem à dú vòò tóm ló èlà tṍó e a íná kè ki vaá mònnà gé dõòna gbò e bà di di élá kĩé. À gboó bĩináva kọ, ʽÉEé náa ò peelii zivè deè nieí kĩí e bè nóo gé síi tọ́ọ̀ kà tóm é?’ 7“Bà gboó aalá nèe kọ, ʽTọ́ọ̀ nen gáà kolii ló tóm.’ “Ẹlẹ à gboó kọ́ nèva kọ, ʽBe vó, ò tã́ánei nà ól gé sii tóm.’ 8“Tṍó e ba dee ni dọ, tẹ̀ íè ólá beè gboó kọ́ nè nen e a è sẹlẹ́ togó tómá kọ, ʽKolí gbò tómá vaá ò kpẽ́ ba kpègè nèva. Dàlà togó gè kpẽ́ lọl ló gbò e a ã́àa íná ólá dọ̀ tṍó e o é íná ló gbò e a è zẹẹ́ iná.’ 9“Bãànà gbò e ba è iná ólá boo vòò tóm ló èlàa beè dena gé kpègè tóm dee. 10Vóá, tṍó e gbò e ba è nùmà iná ólá é gé tú baála kpègè, ba beè gboó ẹ̀bmà dẽe kọ à é el ní na gbòa. Sõò à gboó kpena gé kpègè tóm dee nèva. 11Bà tú kpègèa lọ̀l vaá gboó dàlà togó nuumi bel ló tẹ̀ íè ólá. 12Bà gboó kọ, ʽGbò e bà ã́àa dùi tú gbálà ńkem tṍó tõ̀òma ólí, boo tṍó e beele tú zivè dee nieí tõ̀òma kè gbei simá tóm. Éé náa ò kpẽ́ kpègè kune nèi é?’ 13“Tẹ̀ íè ólá à gboó aalá nè ene ọ̀và kọ, ʻẸ̀b, e kóò, mè ním̄ gĩ́imàni. Kpègè ene deè tóm ní e m beè zìgà nèni é. 14Boo bée vó, tú o kpègè vaá ò aà. À taním̄ gè kpẽ́ kpègè kune nè nen e a ã́àa dùi nè ọ̀ọ̀. 15É kọ níì bé e a léémám̄ naa, ní e m̀ é ténmà nà kpègè naa é nì? Sẹ̀ ò gé bẹ́ nyíe ló kpègè e nda lọa bá nè dõòna nen?’ ” 16Tṍó e Jíìzọ̀s gé tú a lóg inmá kùbmà à gboó kọ, “Vó à naa kọ, gbò e bà dú gbò deè nvée kátogóí é beè dú gbò deè sĩ́, vaá gbò e bà dú gbò deè sĩ́ kátogóí é beè dú gbò deè nvée.” 17Boo tṍó e Jíìzọ̀s gé má sĩ́ Jerúsàlẹ̀m, a beè gboó tú òb nè bàà nen e a ólò nyoonée nvéeá kilma kpògà kẽ, vaá boo èèlè e bà gé aà, à gboó kọ́ nèva kọ, 18“Ẹvii, mè è gé má sĩ́ Jerúsàlẹ̀m, kĩ e bà é síi nda, Sã́áná Nen, nvèè bá gbò togó vààla gyọ́ọ nè gbò nóòmà Log pá Júù. Bà é béélá ú nèm̄ 19vaá túm̄ nvèè bá gbò e bè níì pá Júù nì kọ bà á nvèèmàm̄ lẹ́, kpọ́m̄ té ló vaá kám̄ kú té. Sõò ní e a égè taa dee, Bàrì é kẽeém̄ lọl ke mà ú.” 20Va Zẹ́bìdì beè faalá pá a nvín pá gbálà domá ló Jíìzọ̀s, vaá tṍó e a ni kúmíe dúnú ke gbàà lọ̀l, à gboó kọ, “M̀ gá è bànni nu bá.” 21Jíìzọ̀s à gboó bĩináe kọ, “Éé dúni bíí ló é?” Pá biaá à aalá kọ, “Zìgà nèm̄ kọ, tṍó e o é lẹẹlàè bel, mè pálàa kà nà nvíní é dièni kpàn, naa ní e ene ọ̀và é ĩìni tẽ́ boo bá lè vaá ńna ọ̀vàa ĩìni tẽ́ boo bá kìe.” 22Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nè pá a nvíná kọ, “Náa bélí e o nyímàì íb nu e o banìì. É kọ ò é láá zọm̄i õi non tãàgà e a dìm̄ sĩ́í?” Bà aalá kọ, “È é láá zọ̀ni õ̀.” 23Jíìzọ̀s à kọ́ nèva kọ, “À dú kà kà kọ ò é zọm̄i õi nà non, sõò kpóó ge sàmà nen e a é ĩ́ìm̄ tẽ́ boo bá lè à bè boo bá kìe á gé bá nda. Na gbò ke tõ̀ò dì nè gbò e nà Tẹ̀ beè kpoogèva dee ló sẹ̀ẹ̀.” 24Tṍó e na kà òb nená ni dã́ naa vó, sṹg à gboó palà ge bãva nyòòmà pálàa vígài. 25Jíìzọ̀s beè gboó kolíva bõonè vaá kọ́ nèva kọ, “Ò nyímàì kọ gbò e a gé bẹl gbò e bà náa nyímá ló Bàrì ólò lẹ̀ẹ̀là bel ló dénè nu e bà íe, vaá ba gbò tùle ólò tú dénè kpóó nveea bá. 26Sõò boolo ó gá naanii vó. Tãa vó, nen e a dìí zẹ̀ẹ̀ e a gbĩ́ ge bọọ á sí tóm nè na gbòa, 27vaá nen e a gbĩ́ ge dú nen dee sĩ́ á dú gyóòlo nè dénè nen-- 28dì belí nda, Sã́áná Nen, e bè ním̄ beè dú ló ge kọ gbò nen á sí tóm nèm̄. Tãa vó, m beè dú ló ge sí tóm nè gbò nen nè ge tú nà dùm aamá gbele tõ̀ò nen.” 29Gbele tõ̀ò nen beè biia nvée Jíìzọ̀s boo tṍó e gbò e bà ólò nyoonée nvée nè ẹ̀ẹ̀ géè aa Jẹ́rìkò. 30Bàà nen pá gbálà e dẽéva gímí beè di ĩ́ì tẽ́ ku kpàn èèlè. Tṍó e bà dã́ kọ Jíìzọ̀s gé téní, bà gboó vulí kpã́ kọ, “Tẹ́ẹ̀! Nvín Dévìd! Naái sàn!” 31Bõ̀ònà gbò e a è di kĩé à gboó kòvàvá ló kọ bà á pĩi gã́. Sõò bà kpáá palà ge vulí kpã́ kọ, “Tẹ́ẹ̀! Nvín Dévìd! Naái sàn!” 32Jíìzọ̀s à gboó elá, kolíva, vaá bĩináva kọ, “Éé ní e o gbĩ́ì kọ ḿ naanìè neèi é?” 33Bà aalá kọ, “Tẹ́ẹ̀, è gá è bàn kọ ó naa kọ é láá mon nu.” 34Jíìzọ̀s beè gboó tóva sàn vaá daáva bá boo dẽe. T̃ẽ̀ènè tṍóá, bà gboó mon nu vaá gboó bììàé nvée.

will be added

X\