MÁÁTÌÙ 13

1T̀ẽènè deeá, Jíìzọ̀s beè gboó aa tọ àà gé ĩì tẽ́ nu gã́ Pene Gálìlì. 2Gbò nen e a bèèae ló beè palà ge bọọ, naa ní e ẹlẹ téní gé ĩì tẽ́ m faà sĩ́ múú, vaá dénè gbòa beè di élá nu gã́ peneá. 3À gboó túgági lóg dòmà bá gã́ bug nu nèva kọ: “Ene tṍó beè dì. Ene kà gbálà beè àà gé toví súú sọ́gọ́ nu e a gé fó zaalí kè ól. 4Boo tṍó e a gé tóví súúá zaali, sìgà beè dọ boo èèlè vaá gbò ńnóm pẹ̀ẹ̀ à dù gé tigi ààmà. 5Sìgà à dọ boo kunu kẽ dem kĩ e sãa náa è bọọ. Gbálà ńkem tṍó náa è téní, à gboó beele mée, boo bée kọ sãa e a dì boo kunu kẽ kĩé náa è bọọ kè tẽ́. 6Sõò tṍó e gbei dú, a è gboó taa méeá fẹ̀ boo bée kọ a lí náa è láá sii kẽ. 7Sìgà à dọ zẹ̀ẹ̀ suu bíé bàlì. Tṍó e súú téá ni tõó gbàà dùm, bíé bàlìa à gboó dùm uuavá boo. 8Sõò sìgà beè gboó dọ́ boo lé kunu kẽ, vaá tṍó e a ni bọọ, à gboó mumí: Sìgà beè mumí kum e vòò tub súú di ló, sìgà à mumí ní e taa tub súú di ló, vaá sìgà à mumí ní e tub nè òb súú di ló. 9Nen e a íe tṍ á dã̀!” 10Gbò e bà ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s beè gboó dù gé bĩináe kọ, “Éé náa ò tú lóg dòmà bá nu nèva é?” 11Jíìzọ̀s à gboó aalá nèva kọ, “Bàrì náa kọ boolo ó nyimai nu ke gũa e a kil ló a lẹẹlà bel, sõò náa náa kọ baala á nyimá. 12Boo bée kọ à é dú ge tẹlẹ̀ ló nè nen e a íe, vaá à é gboó ié sige ló. Sõò nen e bè náa íe, bà é tú bãànà ńkem e a beè dìé báá lọl. 13Nu e a kọ́ ḿ tú lóg lomá bel nèva kọlà kọ: Kà bè dẽéva di ló nu e bà gé ẹb, bà náa mon; vaá nu e tṍva di ló, bà náa dã́ à bè ge tavẹ. 14Baala ní e a ḿmè nu e nen kọ́ bùlà Bàrì e a kọlà Aizáíà beè kọ̀ e, kọ: ʽTṍi é dí ló nu e o gé dã́i, sõò nóo é tavẹi; vaá ò é dií ló nu e o gé ẹvii, sõò nóo é monii. 15Boo bée kọ nyíe gbòi kọọgà, vaá bà tú bá kaá tṍ vaá bii dẽe. Mè á di vó bà túè dẽéva monmàè nu, à bè ge tuè tṍva dãmàè nu, nè ge tuè bugva tabmàè nu, vaá bà gé kiiàe kẽ duèm̄ ló, naa ní e ḿ bóèva.’ 16“Sõò léé sĩ́ dìí ból boo bée kọ ò íèì dẽe e a mon nu vaá ò iei tṍ e a dã́ nu! 17M̀ ló kà kà bel nèi kọ gbele tõ̀ò gbò kọ́ bùlà Bàrì nè gbò káí beè gbĩ́ ge mòn gbò nu e boolo gé moniií, vaá dã́ gbò nu e boolo gé dã́ií, sõò náa beè valívá ló. 18“Gboó pãanei tṍ, mè m̀ é baa tẽ́ lóg e a kil ló nen fò nu nei. 19Gbò e bà dã́ mon bel e a kil ló lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì vaá bà náa tavẹ belí súú e a dọ́ boo èèlèa. Pọ́lọ́ Nená ólò dù gé tú mon bel e ba è fóvá m lọl. 20Gbò súú e a dọ́ boo kunu kẽ demá belí gbò e bà tú ẹ́ẹ́ nyíe tumá mon bel Bàrì kà lèlà tṍó e bà gé dã́á, 21sõò náa síiva kúm m, e a náa kọ gbálà ńkem tṍó bà á dọ̀. Tṍó e gbò nen dalà togó tãagéva vaá biigèva ló boo bée mon bel Bàrì, bà gboó gbẹá boo dọ̀. 22Gbò súú e a dọ́ zẹ̀ẹ̀ bíé bàlìa belí gbò e bà dã́ mon bel Bàrì, sõò tãàgà bàlà booí nè tàn ge bã̀ méné à gboó gyẽeme mon belá gbẹẹvá m kọ bà á gá dọ bélè. 23Gbò súú e bà fó boo lé kunu kẽá belí gbò e bà dã́ mon bel Bàrì vaá tavẹ. Bà gboó dọ bélè, belí na gbò té e a mumí kum e vòò tub, à bè taa tub, à bè tub nè òb súú di lóá.” 24Jíìzọ̀s lógíná gé dõòna kà lóg nèva kọ, “Lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì belí bé e ene kà gbálà beè gé fó lé súú sọ́gọ́ nu m a ól. 25Ene bílá dee, e dénè nen di dáá, a nen ọ́b beè gboó gé fó kpá kyàlà kp̃ẽ̀è gbàà kpá kyàlà e a beè fòa, vaá gboó àà. 26Tṍó e pálàa íb téí ni bọọ vaá nvèè zàgà, gbò nen beè gboó dàlà togó nyimá kele e a dìvá zẹ̀ẹ̀. 27“Pá a gyóòlo à gboó dúé ló kọ, ʽTẹ́ẹ̀, beele íe bùlà kọ́ lé súú ní e o beè fó m o ól é. Ãà ní e kpá kyàlà kp̃ẽ̀è aànà bã gbàà e?’ 28“À gboó aalá kọ, ʽNen ọ́b ní e a náa nuí é.’ “Bà gboó bĩináe kọ, ʽNaa kọ é àà gé bù lọl gbàà?’ 29“À aalá kọ, ʽAalíí ló, mè á di vó ò buulai kpá kyàlà nè ẹ̀ẹ̀. 30Sọi bá kpá kyàlà nè kpá kyàlà kp̃ẽ̀è kọ bà á gbá dùm dọ̀mà dee bùùlà nu. M̀ é beè gboó kọ́ nè gbò e bà é buulà nuá kọ bà á zẹẹ́ bù kpá kyàlà kp̃ẽ̀è lọl kẽ, vaá bọvígi bọ́b tẹlẹ dáà sã́; vaá bà gboó fùl kpá kyàlà sẹlẹ́ dógo.’ ” 31Jíìzọ̀s lógí dõòna kà lóg nèva kọ: “Lẹẹla bel Bàrì dì belí súú sáá kéè e ene kà gbálà beè fó m a ól. 32A súú e a sí mée dú ńkem èlmà dénè súú té, sõò tṍó e a é bọọ, à el dénè té sọ́gọ́ nu é bà fó kè ól. À bọọ té, naa ní e gbò ńnóm pẹ̀ẹ̀ láá lò tẹ̀ ló a gbónó.” 33Jíìzọ̀s kpáá logina gé dõòna kà lóg nèva kọ: “Lẹẹla bel Bàrì dì belí nu e a gbuuve fétúlú e ene kà pá bia zọ́ọ́lá nvee gbàà ene fẹ́ẹ́lẹ́ fàlávà. Tṍó e a tṍ múú ló vaá kyọọ naamá kpo, nuá à gboó gbuuve dénè ẹ̀ẹ̀.” 34Jíìzọ̀s beè tú lóg lomá dénè belí nèva. Náa beè ló tọ́ọ̀ bel nèva e bè náa ténmá m lóg. 35A beè naa vó kọ bé nu e nen kọ́ bùlà Bàrì beè kọ̀ ḿmá, kọ: “M̀ é tú lóg lomá bel nèva. M̀ é kọ́ nu e tọ́ọ̀ nen gáà beè nyima lọl dàà togó bàlà booí nèva.” 36Tṍó e Jíìzọ̀s ni aa ló gbòa bã tọ, gbò e bà ólò nyoonée nvée beè gboó dúé ló kọ, “Zẹẹ́ baa tẽ́ lóg e a kil ló kpá kyàlà nè kpá kyàlà kp̃ẽ̀èa nèi.” 37Jíìzọ̀s à gboó aalá kọ, “Nen e a fó lé súúá dì belí Sã́áná Nen, 38ólá dì belí bàlà booí, lé súúá dì belí gbò e Bàrì gé lẹ̀ẹ̀là bel ló, kpá kyàlà kp̃ẽ̀èa dì belí gbò e Pọ́lọ́ Nená gé lẹẹlà bel ló, 39vaá Pọ́lọ́ Nyómá ní nen ọ́b e a fó kpá kyàlà kp̃ẽ̀èa é. Dee e bàlà booí é íná kùbmà ní dee bùùlà nu é, vaá gbò nyómá tóm Bàrì ní gbò ge bùùlà nu é. 40“Bé e bà bọ́ví kpá kyàlà kp̃ẽ̀è vaá tẹlẹ dáà sã́ naa, bé e a é dinà gé naa tṍó e bàlà booí é íná kùbmà e: 41Nda, Sã́áná Nen, é lẹẹlà pá nà gbò nyómá tóm kọ bà á kpòòlà dénè nu e a kyọ gbò nen nè dénè gbò e bà ólò naa pọ́lọ́ lọl gbàà gbò e m gé lẹẹlà bel ló. 42M̀ é gboó kọ bà á tovíva tẹlẹ dáa sã́, kĩ e tó nè táà dáa é di. 43Tṍóá gbò lé lab dògò é gboó mò belí nàànì gbẹá kĩ e ba Tẹ̀, Bàrì, gé lẹẹlà bel. Nen e a íe tṍ á dã̀! 44“Lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì dì belí vóí. Ene kà gbálà tóóá boo gyọ́ e ba è li boo bàlà ól. À gboó kpáá uu sãa boo vaá tú ẹ́ẹ́ nyíe e a dìé gbàà ààmà gé oomá dénè nu e a íé vaá gé zalmá bàlà ólá. 45“Lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì bélíná gé vóí. Ene nen ùlà ki gbĩ́ ból lọ́ọ̀ e a palà ge dú lé. 46Vaá tṍó e a ni mon ní e gbele tõò úlù é dú ló, à gboó àà gé oo dénè nu e a íé vaá gé zalmá. 47“Lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì bélíná gé vóí. Gbò dọọ̀ tú dùl gbṍò tẹlẹ pene vaá kọ̀láá íb gyã́à à bã dẽe. 48Tṍó e gyã́à ni ḿmá dẽe gbṍòa, bà gboó dùùlà tẹlẹ boo kpò vaá sà gbàà: Bà tú ní e a dú lé ge bà tẹlẹ kpúgu vaá toví ní e a dú pọ́lọ́ gbẹẹ. 49Níí nu e a é nááá tṍó e bàlà booí é íná kùbmà e: Gbò nyómá tóm Bàrì é dú gé kpòòlà gbò pọ́lọ́ lọl gbàà gbò lé, 50vaá bà é gboó toví gbò pọ́lọ́ tẹlẹ dáa sã́, kĩ e tó nè táà dáa é di.” 51Jíìzọ̀s beè gboó bĩináva kọ, “Ò palà ge tavẹi gé dénè nu e m gé kọ́í?” Bà naa “Ẽei.” 52À gboó kọna gé nèva kọ, “Kọ̀láá nen e a beè nó ge noomà Log, e a dú gè nó ge tõó kè lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì, belí tẹ̀ íè tọ e a é láá zogè nu e a dú dee sṍóeá nè ní e a dú dee nieí lọl m a kpó gyọ́.” 53Tṍó e Jíìzọ̀s ni lógí gbò lógí lọ̀l, à gboó aa kĩé 54vaá òòa kẽ tãanè bon e ẹlẹ dú. A beè gboó noomà nu m ba tọ Bàrì, m sĩ́ deè e a è palà ge bọọ ló gbò e a géè pãanée tṍ ló. Bà gboó bĩiná kọ “Ãà ní e a tú nyima e a dìé m̄á lọl é? Vaá é gbò tóm dù̃ùnè e a gé síá à? 55É kọ ẹlẹ níì nvín nen ká nuá nì? É kọ náa dúna nvín Mérì? Sẹ̀ níì ẹlẹ ní e pá a vígà pá gbálà kọlà Jém̀z, Jósẹ̀f, Sáímọ̀n nè Júdàs e nì? 56Nda gá kọ dénè pá a vígà pá bia dìí ló boníá? Ãa ní e a nó dénè níí lọl é?” 57Boo bée vóá, bà gboó kìnìe. Jíìzọ̀s beè gboó kọ́ nèva kọ, “Bà ólò nvèè ka ló nen kọ́ bùlà Bàrì kọ̀láá kĩ e a íná, sõò pá a bon nè pá a tọ náa ólò nvèèe ka ló.” 58Náa beè gboó sí gbele tõ̀ò tóm dù̃ùnè kĩé boo bée kọ bà náa beè dẹlẹ́e nyíe boo.

will be added

X\