LÚÙK 16

1Jíìzọ̀s beè kọ́ nè gbò e bà ólò nyoonée nvée kọ, “Ene tṍó beè dì. Ene kà gbálà beè bã méné vaá ié nen tóm e a ólò kù dẽé ló a gyọ́. Gbò nen beè faalá kpẹa máe kọ a nen kù dẽe ló gyọ́ pee a gyọ́. 2Boo bée vóí, à gboó kolíe sẹlẹ́ kẽ vaá bĩináe kọ, ʽÉEé ní e a náa m̀ dã́ pọ́lọ́ kpẹa e a kilní ló é? Emí dénè bé e o ku dẽe ló nà gyọ́ naa, mè nóo é kpáá dúná nà nen kù dẽe ló gyọ́.’ 3“Nen kù dẽe ló gyọ́á à gboó bùgà togóe vaá kọ, ʽNà tẹ̀ tóm é gé kpóm̄ lọl ló tóm. Éé ní e m é náa é? Ním íè kpóó gè simá agẹ tóm, vaá kẹ́ẹ à siím̄ ló ge bàn nu. 4Kátogóí m nyímá bé e m é náa, kọ bé tṍó e a é kpóm̄ lọl ló tóm, m̀ ié gbò kóò e bà é túm̄ nvee tọ.’ 5“Boo bée vóí, à gboó kolí bu nen e a síi kom bá a tẹ̀ tóm, vaá bĩiná túá nen kọ, ʽÉEé ní e a dú kom e o síi bá nà tẹ̀ tóm é?’ 6“À aalá kọ, ʽVòò tub gálọn nóo.’ “Nen kù dẽé ló gyọ́á à kọ́ nèe kọ, ʽTú o kpá, valẹ bá ĩì tẽ́ kẽ vaá ò émí bàà tub nè òb gálọn.’ 7“À bĩiná na kà nená kọ, ʽÉEé ní e a dú kom e o síi é?’ “À aalá kọ, ʽBàà bóó nè òb tub bẹ̀lẹ̀ kpá kyàlà.’ “Nen kù dẽe ló gyọ́á à kọ́ nèe kọ, ʽTú o kpá, vàlẹ̀ bá ĩì tẽ́ kẽ vaá ò émí bàà bóó.’ 8“Tṍó e a ni lée, tẹ̀ tóm nen kù dẽe ló gyọ́ e a íe kyèèlèa beè gboó lèèlàe kọ à íe lé bug togó. Boo bée kọ gbò e a kuu bàlà booí nyímá kyèèlè e bà náámá ba nu èlmà gbò nvín Bàrì. 9Vóá à naa, m̀ kọ́ nèi kọ ó tuai kóò gbò nen lọl ló gyọ́ e o gé gboi m pọ́lọ́ bàlà booí, kọ bé tṍó e gyọ́á náa dọnà bélè, bà zaàvàí ló m bon e a dì dọ̀ dèdè. 10“Nen e a bọ́ ló dẹ̀lẹ̀ nyíe boo ló ge kù dẽe ló ńkem nu, gé bọ́ná gé ló dẹ̀lẹ̀ nyíe boo ló ge kù dẽe ló gbele tõ̀ò nu. Nen e bè náa bọ́ ló dẹ̀lẹ̀ nyíe boo ló ge kù dẽe ló ńkem nu, náa gé bọ́ná gé ló dẹ̀lẹ̀ nyíe boo ló ge kù dẽe ló gbele tõ̀ò nu. 11Be nóò bọ́i ló dẹ̀lẹ̀ nyíe boo ló gyọ́ e o gboi m pọ́lọ́ bàlà booí, à é náà và Bàrì dẹlẹi nyíe boo ló kàà gyọ́ é? 12Be nóò bọ́i ló dẹ̀lẹ̀ nyíe boo ló ge kù dẽe ló gyọ́ dõòna nen, mée é tú gyọ́ e a kuu boólo nèi é? 13“Tọ́ọ̀ nen náa é láá dú gyóòlo bàà kà tẹ̀ tọ. Boo bée kọ à é ọ́ví ene ọ̀và vaá à vulè na nen e a dú kele ló níéá, à bè kọ à é dává ló ene ọ̀và vaá à ẹb na nen e a dú kele ló níéá tẹlẹ kẽ. Nóo é láá dui gyóòlo Bàrì nè gyọ́.” 14Tṍó e pá Fárèsì dã́ dénè gbò nuí, ba è magà Jíìzọ̀s nvèèmà lẹ́ boo bée kọ ba è vùlè dẽe ló kpègè. 15Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nèva kọ, “Boólo ní e o léèvèi bel bọọ bá kè sĩ́ gbò nen é, sõò Bàrì nyímá nu e a dìí nyíe. Boo bée kọ nu e gbò nen kọ́ à palà ge dọ̀ bélè dú pọ́lọ́ kè sĩ́ Bàrì. 16“Log Mózìs nè nòòmà nu e Gbò Kọ́ Bùlà Bàrì dì e a géè lẹ̀ẹ̀là bel gbò nen tẹlẹ boo tṍó Jọ́ọ̀n, Nen Lógmà Múú. Domá tã́gíní tṍóá, gbò nen gé veena gé Lé Kpẹa e a kil ló lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì, vaá kọ̀láá nen gé pììgà boo gè tú bá kpóó bã̀ma kẽ. 17Sõò à válí kọ káála nè kunu kẽ gé tení àà, tãá e ene kà ńsã́gá nu aa boo Log. 18“Kọ̀láá nen e a kpó a va lọa ló vaá gé ilí dõòna kà va kúná gã̀. Vaá nen e a ílí pá bia e a dóm kpóe kúnáná gé gã̀. 19“Ene kà gbálà e a bã méné beè dì e a géè olòó nvèà kọ̀là ló e a sí gbele tõ̀ò kpègè vaá à tõó m gbele lé dì tõ̀ò e a géè dé zààvà kọ̀láá dee. 20Ene kà gbálà tãa, e a kọlà Lázàrọ̀s, beè dìnà gé e kom è di ḿmaé kpá ló, vaá ba è olòó dàlae ĩge gbàn sĩ́ e a bã́ be gbálà ménéá. 21A è tànie gè dé gbò ńsã́gá sã́gá e a è kàlà dọ kẽ tébòl boo tṍó e gbálà e a bã ménéí géè dé gyã́á. A sàn beè palà ge zóòlè gĩ́i dẽe nen boo tṍó e gbò gbógó beè olòó dù gé dá dẽe a kom. 22“Gbálà tãaí beè gboó ù, vaá gbò nyómá tóm Bàrì à gboó dàlae ĩge ku kpàn Ébràhàm ke tõ̀ò bò séi. Gbálà e a bã ménéá beè gboó una gé vaá bà lìe. 23Sõò tṍó e a bã́ ke tõ̀ò bẹẹ ló vaá à mon kọ à die bá tãàgà, à gboó dàlà dẽé boo ẹ̀bmà kpã́á vaá mon Ébràhàm, e Lázàrọ̀s dìé ku kpàn. 24À gboó kolí kól kọ, ʽNà Tẹ̀ Ébràhàm! Naám̄ sàn vaá ò lẹẹlà Lázàrọ̀s kọ á tú ene kpóó nvéé bá diilé m múú vaá à tú ene bíla tẹlẹ̀m̄ boo dém bé à dú tọ́ọ, mè lóm̄ palà ge bẹ́ gbẹá dáà sã́í!’ 25“Ébràhàm beè gboó zìgà kólá vaá kọ, ʽNà nvín, kẽ̀èa boo kọ olo beè dé kpéè boo tṍó e o è di dùm boo sãà kunu kẽ, vaá Lázàrọ̀s à ṍ non. Sõò kátogóí, ẹlẹ di kĩí e a gé ṍ kààgà, vaá olo di kĩá e o gé mon tãàgà. 26Maaná níí lọl, gbele gbàà sĩ́ bànà dìí gbà gbá e gbò e a gbĩ́ ge fùl aa kĩí náa gé láá iná ló boólo, vaá gbò e a gbĩ́ ge fùl aa kĩá náa gé láá iná ló beéle.’ 27“Gbálà e a è bã̀ ménéá à gboó tãàgàé ló vaá kọ, ʽNà Tẹ̀ Ébràhàm, m̀ banni kọ ó lẹ̀ẹ̀là Lázàrọ̀s simá tọ nà tẹ̀, 28boo bée kọ m̀ íè vòò kà vígà pá gbálà e a dì. Kọ á sì gé néva dùùlà bá deè tṍ, mè á kálá di vó baála bãnà gé ke tõ̀ò bẹẹ lóí.’ 29“Sõò Ébràhàm à aalá nèe kọ, ʽPá o vígà íe Kpá Mózìs nè nòòmà nu Gbò Kọ́ Bùlà Bàrì. Bà á gban tṍ ló nu e bà kọ́.’ 30“Gbálà e a è bã̀ ménéá beè gboó aalá kọ, ʽNà Tẹ̀ Ébràhàm, níá náa gbõoma! Be ene nen gboó kẽ̀èà aa ke mà ú sívá ló, bà é ọ́gá ló ba pọ́lọ́.’ 31“Sõò Ébràhàm beè gboó kọ́ nèe kọ, ʽBe bà náa gbàn tṍ ló Kpá Mózìs nè nòòmà nu Gbò Kọ́ Bùlà Bàrì, bà náa é zigana gé, kà bè nen kẽèà aa ke mà ú!’ ”

will be added

X\