JỌ́Ọ̀N 15

1“Nda ní e m dú lèlà sĩ́ té é. Nà Tẹ̀ ní e a dú nen e a gé ẹ̀b té e a di m ól é. 2À ólò gbọ́ kọ̀láá kà gbónó e bè náa múmi ból súú e a dìm̄ boo, vaá à lálá kọ̀láá kà gbónó e a múmí ból súú, kọ bé à kpáá palà ge mumí. 3Gbò mon bel e m ni ló nèi a õonài. 4Tõoníí m nda, mè nda é tõoí m. Dì belí bé e gbónó e bè náa tõo ló té náa é láá mumí ból súú naa, vóá bé e boolo é dinai gé naanii, be nóo tõonim̄í m, é. 5“Nda ní e m dú té é, vaá boolo ní e o dúì gbónó é. Nen e a tõom̄ m, vaá nda à tõoé m, é palà ge mumí ból súú. Boo bée kọ be nda á géi ló nóo é láá naanii tọ́ọ̀ nu. 6Nen e bè náa tõom̄ m é dú gè tovíe gbẹẹ vaá à kã́a belí gbónó té e bà ful tẹlẹ kẽ. Bà ólò gboó bõonè ló gbò gbónó té e a dì belí vó vaá tovíva tẹlẹ dáà sã́, naa ní e bà é bẹ́. 7Be ò tõonim̄í m vaá nà mon bel à tõoí m, bĩinai kọ̀láá kà nu e a léémái, mè ò é íei. 8Tṍó e o palà ge mumii ból súú ní e o zógèì bé e nà Tẹ̀ dú dù̃ùnè naa nè ge kọ ò gé nyoonei nvée nda é. 9Bé e nà Tẹ̀ vule nda naa, bé e nda vulènà gé boolo naa é. Tõonii m nà vulà. 10Ò é tõonii m nà vulà be ò sẹlẹi nà lẹ̀ẹ̀là, dì belí bé e nda è sẹlẹ lẹ̀ẹ̀là nà Tẹ̀ vaá nda à tõo m a vulà naa. 11“M̀ ló gbò belí nèi kọ bé nà ṍ kààgà dií m, nè ge kọ boólo ṍ kààgà á gbõoma. 12Nà lẹ̀ẹ̀là e m gé néi kọlà vóí: Vulei ene, belí bé e nda vulè boolo naa. 13Kùbmà nvée vulà e nen é láá ié ló a kóò kọlà ge di kpènà ló gè úé boo. 14Boolo dúì pá nà kóò be ò náanii nu e m lẹẹlà kọ ó naanii. 15Ním̄ kólìnài gyóòlo, boo bée kọ gyóòlo náa ólò nyimá nu e a tẹ̀ tọ gé náa. Tãa vó, m̀ kólìi kóò, boo bée kọ m kọ́ kọ̀láá kà nu e m beè dã́ gã́ nà Tẹ̀ nèi. 16Boolo nóo beè sai nda, sõò nda ní e m beè sà boólo vaá nvèèi tóm bá kọ ó aalii gé palà ge mumii ból súú, vaá bọọ ból súú á dú ní e a é di lee é. Nà Tẹ̀ é gboó di boo bée vó vaá nèi kọ̀láá kà nu e o bĩ́inàì boo nà bée. 17Na kà lẹ̀ẹ̀lài ní e m gboó nèi é: Vulei ene. 18“Be pá bàlà boo ọ́víi, ò kẽeaí boo kọ ba beè zẹẹ́ ọví nda. 19Be o beè dũunai pá bàlà boo, bà gá è beè vùlèi dì belí gbò e a dì nè baala. Sõò nda beè sài lọl gbàà pá bàlà boo, vaá nóo dṹùnàìva. Vó ní e a kọ́ bà á ọvíi é. 20Kẽeaí boo nu e m beè kọ́ nèi, kọ, ʽTọ́ọ̀ nen gyóòlo náa el boo a tẹ̀ tọ.’Be ba è biigè ló nda, bà é bíìgènà gé ló boolo. Be ba è tú nà mon bel, bà é túná gé boólo mon bel. 21Sõò bà é dí boo bée nda vaá náái dénè nuí ló, boo bée kọ bà náa nyímá ló nen e a beè lẹ̀ẹ̀làm̄. 22Be ním̄ beè dù gé ló bel nèva, bel náa gá è bẽèva. Sõò tọ́ọ̀ kà bé e bà é kọ́ vaá bel aa ló gè bẽèva kátogóí á gé. 23Nen e a ọ́vím̄ ọ́víná gé nà Tẹ̀. 24Bel náa gá è bẽèva be ním̄ beè elává zẹ̀ẹ̀ vaá sí tóm e tọ́ọ̀ kà dõòna nen gáà sì. Kátogóí, bà a téní gbàà dénè tóm e ba ni mon kọ m sí, vaá gbá nda nè nà Tẹ̀ ọví. 25Níí nááá boo bée gè mmè nu e a è ẽá m ba Log, kọ, ʽBà dọ kẽ ọvím̄, e bè ním̄ náàva tọ́ọ̀ nu.’ 26“M̀ é beè lẹ̀ẹ̀là Nen Nvèè Bá, e a dú Nyómá kà kà bel, e a aa bá nà Tẹ̀, mái. Tṍó e a é dú, à é élá nen di tõ̀ò nèm̄. 27Boolo dúnàì gé pá nà nen di tõ̀ò, boo bée kọ boolo beè dim̄í ló lọlii dàà togó.

will be added

X\